velikost textu

Pojmové myšlení u Ladislava Hejdánka v kontextu Husserlovy fenomenologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojmové myšlení u Ladislava Hejdánka v kontextu Husserlovy fenomenologie
Název v angličtině:
Ladislav Hejdánek´s conceptual thought in the context of Husserl´s phenomenology
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Václav Tollar, Ph.D.
Školitel:
ing. Jiří Chotaš, PhD.
Oponenti:
Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Mgr. Petr Urban, Ph.D.
Id práce:
103085
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFIL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ladislav Hejdánek, Edmund Husserl, intencionalita, pojem, pojmové myšlení, narativita, intencionální předmět, řeč
Klíčová slova v angličtině:
Ladislav Hejdánek, Edmund Husserl, intentionality, concept, conceptual thought, narrativity, intentional object, speech
Abstrakt:
Abstrakt Tématem práce je pojmové myšlení Ladislava Hejdánka s ohledem na referenční rámec Husserlovy fenomenologie. Práce si klade za cíl detailně zrekonstruovat východiska a základní motivy Hejdánkovy koncepce, neboť reflexe pojmového myšlení představuje jeden ze základních pilířů Hejdánkova kritického myšlení, který však dosud nebyl – Hejdánkem ani nikým dalším – systematičtějším způsobem zpracován. Hejdánek je tu interpretován zejména s ohledem na Husserlovu noematickou teorii významu, což umožňuje spatřit Hejdánka z předpokladů světově významného filosofického směru, ale také zpětně nahlédnout některé problematické úvahy u Husserla, které běžně nerozpoznáváme a na které Hejdánek z nečekaného směru originálně poukazuje. První dvě kapitoly jsou věnovány přípravnému shrnutí Husserlovy filosofie (zejména Husserlova göttingenského období) a opírají se o velmi detailní výzkumy Husserlových badatelských rukopisů, které provedl Petr Urban. Po tomto shrnutí následují čtyři kapitoly výkladu Hejdánkovy koncepce, uzavřené shrnující „aplikací“ o místě pojmového myšlení v poznání světa, která téma pojmovosti zařazuje do širšího kontextu Hejdánkova myšlení. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány Hejdánkovu pojmu „intencionálního předmětu“ a předvedení Hejdánka jako specifického pokračovatele Husserlovy teorie noematické reference, dále objasnění poměru mezi pojmem a intencionálním prožitkem, výkladu o vzniku pojmů „nasuzováním“ a souvislostem pojmovosti a problematiky jazyka a řeči. Práce dospívá ke dvěma kritickým postřehům vůči Husserlovi: jeden problematizuje Husserlovo chápání intencionálního prožitku jako danosti, ke které se můžeme deskriptivně vztahovat, aniž bychom se zabývali hlubšími předpoklady, druhý zpochybňuje možnost dosažení striktní identity v Husserlově noematické teorii významu v případě významů, které pro Hejdánka spadají do oblasti narativity. Při interpretaci Hejdánkovy pozice je přihlíženo nejen k jeho publikovaným textům, ale je využíván i rozsáhlý korpus jeho nevydaných textů, tzv. Myšlenkových deníků. Klíčová slova Ladislav Hejdánek, Edmund Husserl, intencionalita, pojem, pojmové myšlení, narativita, intencionální předmět, řeč
Abstract v angličtině:
Summary This thesis deals with the notion of conceptual thought as developed by the Czech philosopher, Ladislav Hejdánek, within the referential framework of Husserl’s phenomenology. The aim of the thesis is to thoroughly reconstruct the points of departure and basic motifs of Hejdánek’s concept, since the reflection of conceptual thought is one of the milestones of Hejdánek’s critical thinking, which has not yet been systematically worked out by Hejdánek or anyone else. Hejdánek is interpreted here mainly in the context of Husserl’s noematic theory of meaning, enabling us to view Hejdánek through the predicates of a philosophical mainstream as well as to explore some of the problematic points of Husserl’s thought processes that are not usually noticed and which have been approached creatively by Hejdánek from an unexpected perspective. The first two chapters present a preliminary overview of Husserl’s philosophy (from his Göttingen period in particular), drawing on in-depth research into Husserl’s manuscripts carried out by Petr Urban. This overview is followed by four chapters that interpret Hejdánek’s concept and finish with a summary, applying the concept of conceptual thought to the world of knowledge and placing the notion of conceptuality within Hejdánek’s thought. The individual chapters discuss Hejdánek’s notion of “intentional object”, show Hejdánek as a specific follower of Husserl’s theory of noematic reference, and explain the relationship between a notion and an intentional act. They also address concept formation, the context of conceptuality, and the issue of language and speech. The paper concludes with two critical remarks on Husserl. One deals with Husserl’s understanding of intentional act as giveness, which could be treated descriptively without more profound assumptions. The other calls into question the possibility of attaining a strict identity in Husserl’s noematic theory of meaning when it comes to meanings that fit into Hejdánek’s treatment of narrativity. When interpreting Hejdánek’s position, his published texts as well as his “Philosophical Diaries”, an extensive corpus of his unpublished texts, are taken into account. Key words Ladislav Hejdánek, Edmund Husserl, intentionality, concept, conceptual thought, narrativity, intentional object, speech
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Václav Tollar, Ph.D. 1.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Václav Tollar, Ph.D. 352 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Václav Tollar, Ph.D. 240 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Václav Tollar, Ph.D. 508 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ing. Jiří Chotaš, PhD. 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Václav Němec, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Urban, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 155 kB