velikost textu

Le Conventionnalisme Et La Thēorie De La Signification Dans ľ Ēcole de Lvov et de Varsovie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Le Conventionnalisme Et La Thēorie De La Signification Dans ľ Ēcole de Lvov et de Varsovie
Název v češtině:
Konvencionalismus a teorie významu ve lvovsko-varšavské škole
Název v angličtině:
Conventionalism And The Theory Of Meaning. In Lwow-Warsaw School
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jindřich Černý, Ph.D.
Školitel:
Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Pavel Materna, CSc.
Urszula Zegleń
Id práce:
103080
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFIL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Francouzština
Abstrakt:
Co je konvencionalismus ? V nejobecn¥j²í rovin¥ se jedná o tvrzení o empirick é poddeterminovanosti. Podle konvencionalist· existuje mezera mezi zku²eností a teoriemi, která musí být konven£n¥ vypln¥na. Zku²enost ºádnou teorii nevnucuje. V¥dci si mohou vybrat teorii na základ¥ m¥kkých kritérií. Jak jednou Edouard Le Roy p°íhodn¥ poznamenal : le conventionnalisme est une philosophie de la liberté. Konvencionalismus v²ak není homogenní proud ; o konvencionalismu by se m¥lo mluvit v plurálu. Konvencionalisté se r·zní v názorech na p°í£iny empirick é poddeterminovanosti. První £ást dizerta£ní práce je pokusem rozli²it mezi dv¥ma základními variantami konvencionalismu : mezi instrumentalismem a konstruktivismem. Podle instrumentalist·, je role, kterou hraje jazyk v poznání, pasivní ; podle konstruktivist·, je role jazyka aktivní. Druhá £ást dizertace zavádí my²lenku meta-konvencionalismu. Metakonvencionalismus je konvencionalismem ve vztahu k teoriím významu a teoriím poznání. Meta-konvencionalismus se na jedné stran¥ zaobírá d·vody pro výb¥r té £i oné teorie významu a na stran¥ druhé vztahy mezi teoriemi významu a teoriemi poznání. Výb¥r teorie významu je svobodný ; má v²ak dalekosáhlé d·sledky, protoºe se týká toho, jaká role v poznání bude p°isouzena jazyku. Jazyk m·ºe hrát v poznání aktivní £i pasivní roli v závislosti na rozhodnutí teoretik·. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
What is conventionalism ? Basically, it is a thesis about empirical underdetermination. According to Conventionalists, there is a slack between the experience and theories to be lined with conventions. As the experience does not impose any theory, scientists are always free to choose a theory on soft non-evidential grounds when facing. As Edouard Le Roy once put it succinctly : le conventionnalisme est une philosophie de la liberté. Yet the thing to remember is that there is no such a thing as the conventionalism. Reasons for empirical underdetermination that Conventionalists state are not always the same, hence it is more convenient to talk about varieties of conventionalism. The rst part of the thesis it an attempt to sketch a line between two basic variants of conventionalism which are instrumentalism and constructivism. According to the Instrumentalists, the role of language in knowledge is passive ; according to the Constructivists, it is active. The second part of the thesis introduces the idea of meta-conventionalism. Meta-conventionalism is a conventionalism which ascends on the level of theories of meaning and theories of knowledge ; an another application of conventionalist stratagem. Meta-conventionalism is concerned, on the one hand, with the reasons for the choice of a theory of meanings and relations between theories of meaning and theories of knowledge, on the other. It is up to theoreticians to choose a theory of meaning. The choice is free, yet it is substantial. It is the choice whether languages will play an active or a passive role in knowledge. Meta-conventionalism is the thesis according to which languages can play an active or a passive role in knowledge if theoreticians decide so. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jindřich Černý, Ph.D. 934 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jindřich Černý, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jindřich Černý, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jindřich Černý, Ph.D. 872 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Pavel Materna, CSc. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta Urszula Zegleń 110 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.46 MB