velikost textu

Koncertní melodramy Zdeňka Fibicha

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Koncertní melodramy Zdeňka Fibicha
Název v angličtině:
Concert Melodramas of Zdeněk Fibich
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Věra Šustíková
Školitel:
prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.
PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D.
Id práce:
103079
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Hudební věda (XHV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 5. 2012
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce je příspěvkem k dosud málo probádané problematice českého koncertního melodramu, který v prtběhu svého dlouholetého vývoje získal v souvislosti s úzkou vazbou na českou literaturou a vývoj českého uměleckého přednesu vlastní charakteristiku, odlišnou od melodramu německého, s nímt má společné kořeny. Práce shrnuje stav pramenné základny a literatury o českém koncertním melodramu i výsledky dosavadních diskusí o základních otázkách podstaty melodramu jako uměleckého druhu (tj. motností synkretického spojení znějícího slova a hudby a uspokojivého hudebně formálního řešení v tánru koncertního melodramu). Ústředním tématem práce je šest koncertních melodramt Zdeňka Fibicha, které představují prvotní východisko vývoje českého koncertního melodramu. Na základě jejich všestranné analýzy charakterizuje jejich kvality a specifika v kontextu dobového evropského i domácího rozvoje tohoto tánru.
Abstract v angličtině:
Abstract This work aims to explore a hitherto neglected set of issues concerning Czech concert melodrama which during its lengthy evolution, closely bound up with Czech literature and the development of a Czech recitation style, came to acquire characteristics of its own which distinguish it from German melodrama, with which it nevertheless shares common roots. The work gives a comprehensive account of source materials and commentaries on Czech concert melodrama and also of recent conclusions about the essential nature of melodrama as an artistic category (specifically a syncretic, equal fusion of music and the spoken word as well as the satisfactory artistic adaptation of musical forms to the genre of concert melodrama). The work is primarily concerned with the six concert melodramas by Zdeněk Fibich, which serve as a starting point for the subsequent evolution of Czech concert melodrama. Using multi-faceted analysis it defines their specific qualities and details within the context of the contemporary European and native Czech development of this particular genre. Klíčová slova: melodram – český koncertní melodram – Zdeněk Fibich. Key words: melodrama – Czech concert melodrama – Zdeněk Fibich.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Věra Šustíková 6.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Věra Šustíková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Věra Šustíková 80 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Věra Šustíková 280 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. 336 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D. 161 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D. 216 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 117 kB