velikost textu

Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie 19. a 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie 19. a 20. století
Název v angličtině:
Intellectual History in the Context of Czech and European Historiography in 19th and 20the Century
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Mikuláš Čtvrtník
Školitel:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Oponenti:
PhDr. Mgr. Veronika Středová, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Id práce:
103077
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 12. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Duchové dějiny; Geistesgeschichte; intelektuální dějiny; dějiny idejí; kulturní dějiny; dějiny mentalit; filozofie života; metodologie historické vědy; teorie dějin; historické myšlení; české dějepisectví; subjekt a subjektivita v dějinách; archivní teorie; archivní metodologie; Zdeněk Kalista; Max Dvořák; Erwin Panofsky; Wilhelm Dilthey; Georg Simmel
Klíčová slova v angličtině:
Intellectual history; history of ideas; Geistesgeschichte; cultural history; history of mentalities; German „Lebensphilosophie“; methodology of history; theory of history; historical thinking; Czech historiography; subject and subjectivity in history; archival theory; methodology of archives; Zdeněk Kalista; Max Dvořák; Erwin Panofsky; Wilhelm Dilthey; Georg Simmel
Abstrakt:
Abstrakt Základní tematický rámec a východisko dizertační práce představuje historiografický směr duchových dějin, jak se rozvíjel zejména v německém prostředí pod pojmem Geistesgeschichte, v české historiografii pak jako duchové dějiny koncipované Zdeňkem Kalistou. Duchové dějiny jsou v práci zasazeny do široce pojatého kontextu vývoje českého a zahraničního historického myšlení v 19. a 20. století. Práce sleduje historiografický směr duchových dějin z různých pohledů a na různých rovinách a věcně se neuzavírá hranicemi duchových dějin samotných. Duchové dějiny jsou zde svým způsobem optikou, jejímž prostřednictvím se pohlíží na vývoj jedné z linií dějepisectví a historického myšlení v 19. a 20. století, přičemž je předložen návrh jeho možné interpretace. V neposlední řadě předkládá dizertační práce pokus propojit v určité poloze historickou vědu a archivnictví. Duchové dějiny samotné patří dnes mezi okrajové historiografické směry ať již v českém či i německy mluvícím prostředí, na rozdíl od intelektuálních dějin v anglofonní oblasti. Přesto zamýšlela dizertační práce ukázat, v jakém smyslu lze duchové dějiny považovat za historiografický směr stále živoucí, inspirativní pro současnou českou i světovou historiografii a disponující myšlenkovým potenciálem, jenž může být plodně rozvíjen dějepisectvím a historickým myšlením i v následujících generacích.
Abstract v angličtině:
Abstract The main thematic scope and basis of the PhD thesis is the specific movement in the historiography called duchové dějiny (in English partly misleading translation intellectual history) in the form, in which it was developed in German speaking lands as Geistesgeschichte, and in the Czech historiography as duchové dějiny outlined by Zdeněk Kalista. In the PhD thesis duchové dějiny is put into the wide context of the development of historical thinking and methodology in the 19th and 20th century. The PhD thesis treats the subdiscipline of duchové dějiny in many perspectives and at different levels and thematically is not enclosed by the boundaries of the duchové dějiny itself. The duchové dějiny is here in a way an optics through which one line of historiography and historical thinking in the 19th and 20th century is observed, treated and interpreted. The PhD thesis also aims to connect the history and its methodology with the archivistics and archival theory. In this way proposes the thesis certain solutions. Nowadays, duchové dějiny belongs rather to the marginal movements or subdisciplines in the historiography in the Czech and German speaking lands, contrary to intellectual history in Anglophone areas. In spite of this the PhD thesis tried to show, that the duchové dějiny is still alive, inspirational for contemporary Czech and world historiography, which disposes of strong intellectual potential, which could be further productively developed by historiography and historical thinking in the next generations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Mikuláš Čtvrtník 2.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Mikuláš Čtvrtník 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Mikuláš Čtvrtník 21 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Mikuláš Čtvrtník 247 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 463 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Veronika Středová, Ph.D. 365 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.24 MB