velikost textu

Současná situace kultury sedmihradských Sasů v Rumunsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současná situace kultury sedmihradských Sasů v Rumunsku
Název v angličtině:
Current Cultural Situation of Transylvanian Saxons in Romania
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš Drs, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Mgr. Michal Pavlásek
Id práce:
103064
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
1. 7. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sedmihradští Sasové, Rumunsko, menšiny, etnicita, transnacionalismus, kolektivní paměť
Klíčová slova v angličtině:
Transylvanian Saxons, Romania, minorities, ethnicity, transnationalism, collective memory
Abstrakt:
Současná situace kultury sedmihradských Sasů v Rumunsku PhDr. Tomáš Drs Abstrakt Předkládaná disertační práce se zabývá současnou situací národnostní menšiny sedmihradských Sasů v Rumunsku. Na základě opakovaných terénních pobytů popisuje a analyzuje problémy spjaté s rekonstruováním etnické identity společenství, všímá si transnacionální situace sedmihradských Sasů a dotýká se i generačních souvislostí, situace menšiny v jinoetnickém prostředí nebo jejích politických a revitalizačních aktivit. V popředí zájmu se ocitá též konstruování vlastního dějinného příběhu, problematika společenské podmíněnosti paměti a biografické postižení životních příběhů jednotlivých aktérů. Metodologicky se práce hlásí k tradici etnografického výzkumu a staví na teoretických konceptech etnicity (Eriksen, Anderson), transnacionalismu (Werbner, Szaló) nebo paměťových studií (Halbwachs, Assmann, Nora). Práce si klade za cíl uvedení tématu sedmihradských Sasů a jiných skupin, vystupujících pod označením rumunští Němci, do českého prostředí. Věnuje se dějinám sedmihradských Sasů, jejich vyjednávání se státem a rámování jejich menšinové identity. Přitom se pokouší najít odpověď na otázku, zda je konec početně slabé národnostní menšiny sedmihradských Sasů nevyhnutelný, a jak tuto nevyhnutelnost vnímají jednotliví aktéři etnorevitalizačních procesů.
Abstract v angličtině:
Current Cultural Situation of Transylvanian Saxons in Romania PhDr. Tomáš Drs Abstract The thesis deals with the current situation of the Transylvanian Saxons in Romania. Based on multiple field visits, it describes and analyzes the problems related to reconstructing the ethnic identity of the community, noting the minority’s transnational situation and exploring the generational relations, the minority’s position in the ethnically different environment or its political and revitalization activities. The thesis also attemps to reconstruct the actual historical development, looks into how memory is socially conditioned memory and lays out biographies of individual characters. Methodologically, the thesis draws upon the tradition of ethnographic research, working with theoretical concepts of ethnicity (Eriksen, Anderson), transnationalism (Werbner, Szaló) or memory studies (Halbwachs, Assmann, Nora). The aim of the thesis is to introduce the Transylvanian Saxons and other groups commonly referred to as Romanian Germans in the Czech environment. It lays out the history of Transylvanian Saxons, describes their negotiations with the state and the framing of their minority identity. Also, it seeks to answer whether the end of the numerically smaller ethnic minority of Transylvanian Saxons is inevitable and how this inevitability is perceived by individual actors of ethnic revitalisation processes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Drs, Ph.D. 3.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Drs, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Drs, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Tomáš Drs, Ph.D. 334 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc. 766 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Pavlásek 2.54 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 711 kB