velikost textu

Syntactic and FSP aspects of the existential construction in Norwegian

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syntactic and FSP aspects of the existential construction in Norwegian
Název v češtině:
Syntaktické a aktuálněčlenské aspekty existenciální konstrukce v norštině
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Pavel Dubec, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Petra Štajnerová, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
prof. Endre Mørck
Id práce:
103062
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Germánské jazyky a literatury (XGER)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 2. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
aktuální členění větné, téma, rema, přechod, syntax, statická sémantika, dynamická sémantika, komunikační dynamismus
Klíčová slova v angličtině:
functional sentence perspective, theme, rheme, transition, syntax, static semantics, dynamic semantics, communicative dynamism
Abstrakt:
ABSTRAKT Předložená dizertační práce si klade za cíl zkoumat norskou existenciální konstrukci (presenteringskonstruksjonen) z hlediska syntaxe, statické sémantiky, dynamické sémantiky a aktuálního členění větného. Práce nejprve obecně nastiňuje Firbasovu teorii aktuálního členění a jednotlivé koncepty demonstruje na norských příkladech. Poté shrnuje ta pojetí, která se pro zkoumání existenciální konstrukce zdají nejrelevantnější. Analýza je založena na vzorku čítajícím 1000 příkladů (500 z krásné literatury a 500 z odborné literatury) a zaměřuje se především na nocionální podmět, sloveso a případné adverbiální určení. Syntaktická analýza zahrnuje pozici a strukturu nocionálního podmětu a adverbiálních určení. Vedle toho se pozornost klade také na lexikální sémantiku řídícího členu a statickou sémantiku adverbiálních určení. Aktuálněčlenská analýza si všímá toho, které aktuálněčlenské funkce mohou jednotlivé větné členy zastávat a jak se kombinují do jednotlivých aktuálněčlenských vzorců. Dále pak zkoumá vztah statické a dynamické sémantiky. Cílem těchto analýz je zjistit, za jakých okolností realizuje existenciální konstrukce presentační nebo kvalifikační škálu a v jakých funkcích se tyto realizace vyskytují. Dizertační práce zkoumá aplikaci teorie aktuálního členění na skutečný norský text, a její výsledky by tudíž mohly přinést poznatky využitelné v pedagogické či překladatelské praxi.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of the present thesis is to analyze the Norwegian existential construction (presenteringskonstruksjonen) with regard to syntax, static semantics, dynamic semantics, and functional sentence perspective (FSP). The thesis first introduces the firbasian FSP theory in general, demonstrating the concepts on Norwegian examples. Then the theories most relevant for the study of the existential construction are summarized. The analysis is carried out on a sample of 1000 instances (500 taken from fiction and 500 excerpted from academic prose), and focuses mainly on the notional subject, the verb, and a possible adverbial. The syntactic analysis includes the position and the structure of the notional subject and adverbials. In addition, the lexical semantics of the head words and static semantics of adverbials were observed. The FSP analysis focused on the FSP functions of the individual clause elements and the FSP patterns the existential construction may realize. In addition, the dynamic semantic roles were studied in relation to the static semantic roles. The aim of the analyses is to find out in what circumstances the existential construction may realize the presentation scale or the quality scale, and what functions the construction may perform. The thesis observes the application of FSP on real Norwegian texts and is therefore hoped to bring results applicable for pedagogical and translation purposes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Pavel Dubec, Ph.D. 3.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Pavel Dubec, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Pavel Dubec, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Pavel Dubec, Ph.D. 3.88 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petra Štajnerová, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Endre Mørck 127 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 90 kB