velikost textu

Mašínovský mýtus. Ideologie v české literatuře a kultuře od druhé půle dvacátého století k dnešku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mašínovský mýtus. Ideologie v české literatuře a kultuře od druhé půle dvacátého století k dnešku
Název v angličtině:
The Mašín Myth. Ideologies in Czech Literature and Culture since the Second Half of the 20th century until the Present Day
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Josef Švéda, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
PhDr. Michal Bauer, Ph.D.
Id práce:
103053
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Dějiny české literatury a teorie literatury (XCL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bratři Mašínové, postkomunismus, komunismus, ideologie, mýtus, reprezentace
Klíčová slova v angličtině:
the Mašín brothers, postcommunism, communism, ideology, myth, representation
Abstrakt:
Abstrakt Tato dizertace analyzuje narativy o bratrech Mašínech a jejich otci Josefu Mašínu seniorovi. Bratři Mašínové založili odbojovou skupinu proti komunistickému režimu a mezi lety 1951 až 1952 zabili tři lidi. V roce 1953 odešli z Československa a směřovali do západního sektoru Berlína. Mašínové s Milanem Paumerem se sem nakonec dostali, přestože byli pronásledováni více než dvaceti tisíci východoněmeckými a sovětskými vojáky a policisty. Tato práce analyzuje celou řadu diskurzů jako jsou novinové články, historické studie a knihy, detektivky, romány, paměti a také epizodu Strach (1975) ze seriálu Třicet případů majora Zemana. Dizertace metodologicky vychází z kulturních studií a kritické teorie. Navazuje na Barthesovy analýzy moderních mytologií, teorii historie Haydena Whita a Žižekovu teorii ideologie. Cílem práce je postihnout vztah mašínovských reprezentací k dominantní ideologii, která byla v platnosti v době jejich vzniku. První kapitola se zabývá narativy vyprodukovanými mezi lety 1955 až 1989. Hlavním empirickým materiálem jsou články z Rudého práva z padesátých let a detektivní příběhy „podle skutečné události“, které vycházely v nakladatelství Naše vojsko od šedesátých let až do konce let osmdesátých. Mašínové jsou zde označeni jako „nepřátelé socialismu“ a vykresleni jako vrazi. Při analýze je kladen důraz na diskurzivní mechanismy, kterými je takový způsob reprezentace docilován, a zkoumá se vztah těchto reprezentačních praktik k oficiální komunistické ideologii. Druhá kapitola analyzuje poválečné a postkomunistické narativy o otci bratří Mašínů Josefu Mašínu seniorovi. Ten je zde kvůli své účasti v československých legiích a v odboji proti nacistům vylíčen jako národní hrdina. V narativech, které vznikly po roce 1989, se implikuje, že bratři Mašínové svého otce v „boji za svobodu“ následovali, když se postavili proti komunistům. Třetí kapitola se zabývá postkomunistickými narativy, v nichž jsou bratři Mašínové vylíčeni jako hrdinové bojující proti komunistickému režimu, a opět zkoumá tento způsob reprezentace a jeho vztah k současné dominantní ideologii. Zkoumané narativy dobře zapadají do postkomunistické ideologické situace, neboť se v nich kombinuje znovu vzkříšený nacionalismus s liberalismem. Čtvrtá kapitola si klade za cíl vyvrátit hojně rozšířený názor, že žijeme v post-ideologickém světě. Bratři Mašínové a další postkomunističtí hrdinové jsou srovnáváni s předchozími nacionalistickými a komunistickými hrdinskými ikonami. Analýza ukazuje, že diskurzivní procedury použité ve všech obdobích včetně té postkomunistické jsou velmi podobné.
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation analyses narratives of the Mašín brothers and their father, Josef Mašín senior. The Mašín brothers established what they called ‘a resistance group’ against the Communist regime in Czechoslovakia, which between 1951 and 1952 killed three people. The brothers, alongside the other member of the group, Milan Paumer, escaped from the country in 1953, heading for the Western sectors of Berlin. Despite more than 20,000 East German and Soviet troops hunting them, the group reached West Berlin safely. Later, the brothers went to the USA where they joined the U.S. army. The dissertation analyzes a whole range of discourses including newspaper articles, historical papers, books, detective stories, novels, memoirs and also one episode of the Czechoslovak television series, Třicet případů majora Zemana ('Major Zeman’s Thirty Cases'), entitled Strach ('Fear'), from 1975. The dissertation is conceptually embedded in cultural studies and critical theory. Drawing on Roland Barthesʼs work on mythologies, Hayden Whiteʼs theory of history and Slavoj Žižekʼs theory of ideology, the dissertation considers the relationship of the Mašín brothersʼ narrative representations with respect to the dominant ideology of the time. The first chapter of the dissertation deals with narratives produced in Communist Czechoslovakia between 1955 and 1989. The main empirical resources are newspaper articles from the leading Czechoslovak Communist daily, Rudé právo, from the 1950s, as well as various detective stories published by the aše vojsko publishing house from 1960s onwards. The Mašín brothers are depicted as ‘enemies of socialism’ and as such they are portrayed as murderers. The main focus is on the discursive procedures by which such a portrayal is achieved. Special attention is paid to its relationship with official Communist ideology. The second chapter analyzes the narratives of the Mašín brothers’ father, Josef Mašín senior. He is portrayed as a Czech national hero for fighting against the Austro-Hungarian Empire in the Czech ‘Legions’, as well as against the Nazis during the Second World War. The narratives published after 1989 imply that his sons followed him in his footsteps and also ʻfought for freedomʼ. The third chapter of the dissertation analyzes narratives of the Mašín brothers published after 1989 where they are depicted as heroes fighting against the Communist regime and relates these modes of representation to contemporary dominant ideology. By combining revived nationalism and liberalism, the analysed narratives fit well into the post-communist ideological situation. The fourth chapter aims to refute the widespread opinion that we live in a post-ideological world. By comparing the Mašín brothers and other Czech post-communist heroes or martyrs to previous nationalist and communist heroic icons, the analysis shows that the discursive procedures used in all of these periods, including the post-communist one, are very similar.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Josef Švéda, Ph.D. 1.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Josef Švéda, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Josef Švéda, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michal Bauer, Ph.D. 176 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 243 kB