velikost textu

Recepce nizozemského realismu v pozdně gotické deskové malbě v Čechách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Recepce nizozemského realismu v pozdně gotické deskové malbě v Čechách
Název v angličtině:
The Reception of Dutch Realism in the Late Gothic Panel Painting in Bohemia
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Fiřt
Školitel:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Lubomír Konečný
PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Konzultant:
PhDr. Jana Hana Hlaváčková
Id práce:
103043
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pozdně gotická malba, desková malba, české malířství 15. století, švábské malířství 15. století, nizozemský realismus, umělecká výměna, Puchnerova archa, Křivoklátský oltář, Mistr Litoměřického oltáře, Rakovnický oltář
Klíčová slova v angličtině:
Late Gothic Painting, Panel Painting, Bohemian Painting of the 15th Century, Swabian Painting of the 15th century, Dutsch Realism, Artistic Exchange, Ark of Grand Master Puchner, Křivoklát Ark, Master of the Litoměřice Altarpiece, Rakovník Ark
Abstrakt:
ABSTRAKT Disertační práce se zabývá tématem recepce nizozemského realismu v pozdně gotické deskové malbě v Čechách. Cílem práce je zkoumat principy přejímání nových výtvarných forem a myšlenek, které vznikly v nizozemských uměleckých centrech v 15. století. V českém malířství druhé poloviny 15. století byly tyto inovativní tendence přejímány výhradně ze sousedních zemí. Proto práce řeší především otázky týkající se umělecké výměny mezi Čechami a okolními – převážně německy mluvícími – regiony. Zabývá se konkrétními způsoby, jakými umělecká výměna probíhala – mobilitou umělců, uměleckými importy, významem grafických i jiných předloh. V práci je položen důraz na nejvýznamnější příklady, které vykazují recepci nizozemského realismu: Archu velmistra Puchnera, Křivoklátský oltář a díla s ním spojovaná. Tyto otázky jsou řešeny především metodou formálně-stylové analýzy a formální komparace. V případě Puchnerovy archy se použitím těchto metod podařilo poukázat na možné umělecké východisko jejího autora ve Švábsku – v okruhu následovníků Mistra oltáře ze Sterzingu. Umělecký původ Mistra Litoměřického oltáře se práce snažila doložit v okruhu ulmského malíře B. Zeitbloma. Tato zjištění mohou přispět k řešení dlouholeté diskuze týkající se zásadních otázek pozdně gotického malířství v Čechách. Klíčová slova: Pozdně gotická malba, desková malba, české malířství 15. století, švábské malířství 15. století, nizozemský realismus, umělecká výměna, Puchnerova archa, Křivoklátský oltář, Mistr Litoměřického oltáře, Rakovnický oltář
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The dissertation deals with the reception of Dutch realism in the late Gothic panel painting in Bohemia. Its aim is to examine the principles of reception of new artistic forms and ideas that originated in the Dutch art centers in the 15th century. The Czech painting of the 15th century was adopting these innovative trends exclusively from the neighbouring countries. Therefore, the work addresses mainly issues related to artistic exchanges between Bohemia and the surrounding – mostly German-speaking – regions. It looks into the specific ways in which artistic exchange took place – the mobility of artists, art imports, the importance of graphic and other models. The dissertation focuses on the most important examples that show the reception of Dutch realism: The Ark of Grand Master Puchner, The Křivoklát Altarpiece, and works associated with it. These matters are addressed mainly through a formal stylistic analysis and formal comparison. In the case of the Puchner Ark, via these methods, it has been possible to point out a possible artistic basis of the author in Swabia – within a circle of the followers of the Master of the Sterzing Altarpiece. The dissertation has tried to prove the artistic origin of the Master of the Litoměřice Altarpiece within the circle of the Ulm painter B. Zeitblom. These findings may contribute to resolving the long-standing debate on the critical issues of the late Gothic painting in Bohemia. Keywords: Late Gothic Painting, Panel Painting, Bohemian Painting of the 15th Century, Swabian Painting of the 15th century, Dutsch Realism, Artistic Exchange, Ark of Grand Master Puchner, Křivoklát Ark, Master of the Litoměřice Altarpiece, Rakovník Ark
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Fiřt 1.78 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jan Fiřt 23.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Fiřt 253 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Fiřt 180 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jan Fiřt 518 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 244 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Lubomír Konečný 468 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. 292 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 824 kB