velikost textu

Strategie, návrh, řízení a administrace rozsáhlých digitálních knihoven a archivů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strategie, návrh, řízení a administrace rozsáhlých digitálních knihoven a archivů
Název v angličtině:
Strategy, design, management and administration of large Digital Libraries and Archives
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Andrea Fojtů, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Oponenti:
Ing. Martin Souček, Ph.D.
prof. Soňa Makulová, CSc.
Id práce:
103016
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (P7201)
Obor studia:
Informační věda (XINF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 12. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
digitální dokument, digitální objekt, životní cyklus digitálních dokumentů, digitální knihovna, rozsáhlá digitální knihovna, digitální repozitář, digitální archiv, Referenční model OAIS, DELOS Referenční model digitálních knihoven, dlouhodobá ochrana, certifikace, audit, Best Practices
Klíčová slova v angličtině:
digital document, digital object, digital document life-cycle, digital library, Large Digital Library, VLDL, digital repository, digital archive, Reference model OAIS, The DELOS Digital Library Reference Model, digital preservation, long-term preservation, certification, audit, Best Practices
Abstrakt:
Abstrakt  (CZ)   Předložená   disertační   práce   „Strategie,   návrh,   řízení   a   administrace   rozsáhlých   digitálních  repozitářů  (knihoven)  a  archivů“  se,  jak  vypovídá  samotný  název,  soustřeďuje  na   přehled   standardních   a   nejčastějších   postupů   či   strategií   při   tvorbě   a   řízení   digitálních   knihoven,   repozitářů   a   archivů   nikoli   z   technického,   nýbrž   z   knihovnicko-­‐informačního   hlediska.     Teoretická  část  práce  nabízí  základní  orientaci  v     komplexní  problematice.  Tu  ulehčují   nejrůznější   typy   modelů   -­‐   od   referenčních,   přes   objektové   a   procesní   modely,   až   po   ty   funkční.  Zachycují  budoucí  stav,  ke  kterému  chceme  dospět  a  představují  abstraktní  model   reálného   systému.   Proto   práce   podrobně   rozebírá   dva   nejdůležitější   modely:   ISO   standard   14721:2003   Otevřený   archivní   informační   systém   a   de   facto   standard   DELOS   Referenční   model   digitálních   knihoven,   jež   zastupují   část   návrhů   a   současně   i   možné   strategické   přístupy  u  digitálních  knihoven,  repozitářů  a  archivů.     Ve  fázi  návrhů  je  nutné  myslet  i  na  datový  model,  datový  plán  a  respektovat  pravidla   informační  architektury,  jenž  se  dotýkají  i  systémů  pro  organizaci  znalostí  (KOS)  a  do  značné   míry  ovlivňují  výslednou  podobu  uživatelského  rozhraní,  které  má  být  dostatečně  přívětivé,   přehledné  a  mělo  by  se  ním  snadno  pracovat. To   vše   musí   směřovat   k   důvěryhodným   repozitářům   a   archivům,   přičemž   důležité   je   porozumět   životnímu   cyklu   digitálních   dat   s   využitím   dostupných   „open   source”   či   komerčních  systémů  pro  řízení  a  administraci  digitálních  knihoven,  repozitářů  a  archivů.  Jen   důvěryhodné   systémy   dokáží   zabezpečit   dlouhodobý   přístup   a   ochranu   svých   digitálních   objektů.   Průkaznost   důvěryhodnosti   je   postavena   na   auditu   a   následné   certifikaci,   čímž   završují   (nikoli   ale   nutně   ukončují)   práce   na   návrzích   a   administraci   digitálních   knihoven,   repozitářů  a    archivů.   Praktická   část   disertační   práce   má   podobu   „Best   Practices”,   které   popisují   10   základních   okruhů   pro   rychlé   zorientování   se   v   dané   oblasti.   Je   pro   ně   charakteristická   maximální   obsahová   výtěžnost   a   co   nejstručnější   forma   se   zaměřením   na   praxi.   Vychází   z   průzkumů   a   osobních   rozhovorů   se   zástupci   několika   větších   českých   repozitářů,   archivů   a   knihoven.  Jejím  cílem  je  poskytnout  zejména  managementu  a  netechnickým  (i  knihovnickým   a  informačním)  pracovníkům  digitálních  repozitářů  a  archivů  instrukce  pro  jejich  budoucí  či   současný  informační  systém.
Abstract v angličtině:
Abstract  (EN)   The  presented  dissertation  thesis  “Strategy,  design,  management  and  administration   of  large  Digital  Repositories  (Libraries)  and  Archives”,  as  the  very  name  of  it  reveals,  provides   an   overview   of   the   standard   and   most   common   techniques,   strategies   in   the   design   and   management   of   digital   libraries,   repositories   or   archives   from   a   librarianship’s   and   information  science’s  point  of  view.   The  theoretical  part  presents  with  basic  knowledge  of  this  complex  issue  and  various   types  of  models,  from  the  reference,  object  and  process  models  to  the  functional  ones. They   represent   the   future   and   wanted   state   and   stand   for   an   abstract   model   of   a   real   system.   Therefore,   this   thesis   deals   with   the   two   most   important   models,   the   ISO   standard   14721:2003   Open   Archival   Information   System   and   de   facto   standard   DELOS   Reference   Model   of   Digital   Libraries,   which   represent   part   of   the   design   processes   and   strategic   approaches  to  digital  libraries,  repositories  and  archives.   In  the  design  phase,  it  is  necessary  to  come  up  with  a  good   data   model,   data   plan   and   respect   the   rules   of   information   architecture,   including   knowledge   management   with   Knowledge  Organization  Systems  (KOS)  and  to  a  large  extent  influence  the  final  form  of  the   user  interface,  which  should  be  sufficiently  friendly,  clear  and  it  should  be  easy  to  work  with.   This   should   lead   to   trusted   repositories   and   archives   as   well   as   being   able   to   understand   the   digital   data   life   cycle,   while   using   available   open   source or   commercial   systems   for   the   management   and   administration   of   digital   libraries,   repositories   and   archives.   Only   the   trusted   systems   can   secure   ongoing   access   and   long-­‐term   preservation   of   their   digital   assets.   The   sufficient   evidence   of   trust   can   be   taken   from   audit   processes   and   subsequent   certification,   which   complete   (but   not   necessarily   finish)   works   on   the   design   and  administration  of  digital  libraries,  repositories  and  archives. The  practical  part  of  the  thesis  takes  the  form  of  Best  Practices  and  describes  10  basic   points   for   a   quick   reference   in   the   field.   It   is   typical   for   practices   to   be   to   the   point   and   closely   focused   on   real   issues.   Therefore   they   are   based   on   surveys   and   interviwes   with   representatives   of   several   large   Czech   repositories.   Its   aim   is   to   provide   a   non-­‐technical   management   in   particular   employees   and   library   and   information   professionals   of   mainly   digital   repositories   and   archives   with   key   instructions   for   their   future   or   current   information   system.  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Fojtů, Ph.D. 8.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Fojtů, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Fojtů, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Andrea Fojtů, Ph.D. 169 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. 501 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Martin Souček, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Soňa Makulová, CSc. 187 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 107 kB
Stáhnout Errata Mgr. Andrea Fojtů, Ph.D. 151 kB