velikost textu

Výtvarná symposia v šedesátých letech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výtvarná symposia v šedesátých letech
Název v angličtině:
Art Symposia in the 1960s
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Marcel Fišer, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Šetlík
Id práce:
103009
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt dizertační práce Práce se zabývá dějinami výtvarných, zejména sochařských sympozií od jejich počátků do začátku 70. let. Tématem se dosud zabývaly pouze dvě syntetické práce, obě v německojazyčném prostředí, které se však věnují pouze sochařským sympoziím a zcela pomíjí ta v ostatních disciplinách. Druhou jejich slabinou je fakt, že se z pochopitelných důvodů zaměřily především na sympozia v západní Evropě, respektive v zámoří, kdežto východoevropská sympozia mapují jen útržkovitě a bez znalosti kontextu. Tato práce se tedy poprvé opírá o důkladný průzkum celého širokého spektra sympozií ve smyslu geografickém i disciplinárním. Důraz je však kladen na sympozia sochařská, kde zanechala nejvýraznější stopu. Práce zasazuje sympozia do obecného vývoje umění a sochařství po druhé světové válce, zejména vzhledem k několika aktuálním dobovým trendům jako je např. fenomén výstav pod širým nebem, budování sochařských parků, rozvoj umění ve veřejném prostoru, nástup abstrakce nebo o něco později svařované kovové plastiky. Základem práce je shromáždění poznatků o všech sympoziích, která probíhala. Přestože někde jsou informace útržkovité, podařilo se značně rozšířit dosavadní soupisy. Zároveň práce popisuje principy jednotlivých sympozií, které se lišily podle zemí a jejich charakteru, a pokouší se mezi nimi najít vzájemné souvislosti, což se týká zejména výběru účastníků, způsobu prezentace výsledků, vlastnictví soch atd. Tento soupis je vtělen do katalogu mezinárodních sympozií. Každému z nich je věnován medailon v rozsahu dle jeho významu a také podle množství dnes dostupných informací, neboť některá méně známá sympozia jsou dnes zcela zapomenuta. Vedle sochařských sympozií je důraz položen na situaci v bývalém Československu a její srovnání s dalšími zeměmi, jejichž umělecké scény v 60. letech sympozia ovlivnila, tedy s Rakouskem, Polskem a Jugoslávií. Vedle historického vývoje v 60. letech se práce dále zabývá teoretickým pozadím sympozií, jehož autorem je z velké části organizátor prvního sympozia v Sankt Margarethen Karl Prantl. Práce rehabilituje i význam druhé zakladatelské osobnosti Friedricha Czagana, který do sympozií od počátku vtělil mezinárodní rozměr, díky němuž se pak rychle rozšířila do celého světa.
Abstract v angličtině:
The Dissertation Abstract The dissertation deals with the tradition of holding art symposia (with a special focus on sculpture symposia) since their origins until the beginning of the 1970s. Both of them coming from German-speaking regions, so far only two works have been dedicated to the topic. However, they both focus on sculpture symposia and totally neglect other disciplines. The fact that they – for perfectly understandable reasons – mostly deal with art from Eastern Europe and overseas is their second weakness. Thus East-European art symposia are commented on scarcely and without knowledge of the local context. The text of the dissertation is therefore for the fist time fully based on an extensive research of the wide spectrum of symposia with respect to their geographical and disciplinary aspects. Thanks to their heavy influence, sculpture symposia, nevertheless, tend to occupy most space. The text places symposia into the context of general development in visual arts and sculpture after World War 2, especially with respect to some on-going contemporary trends, such as the phenomenon of open-air exhibitions, foundation of sculpture parks, development of public art, emerging of abstract art or welded metal sculptures of the later period. The major part of the text includes data about all art symposia that took place in the period concerned. Although information is sometimes rather fragmentary, the existing lists have been considerably extended. At the same time basic principles of symposia functioning in individual countries and their regional differences and characteristics are being described. The aim of the text is to spot existing mutual relations concerning the choice of participants, ways of presenting outcomes of symposia, ownership of sculptures etc. This list is a part of an international art symposia catalogue. Based on all currently available information (these days some less known symposia have been completely forgotten), a discourse of a length corresponding to the symposium’s significance is dedicated to each one of them. Apart from sculpture symposia, the main stress has been put on the situation in former Czechoslovakia. Czechoslovakia is here compared to other countries whose art scenes had also been influenced by art symposia in the 1970s, i.e. Austria, Poland and Yugoslavia. The historical development of the 1960s is followed by theoretical background of art symposia with its author Karl Prantl being one of the key characters of their organization. The text also rehabilitates their second founder, Freidrich Czagan, with respect to the significant part he had played in international symposia foundation. It was their international character, which had been included in the idea since the very beginning, that had enabled the quick expansion of art symposia all over the world.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marcel Fišer, Ph.D. 3.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marcel Fišer, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marcel Fišer, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. 16 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Šetlík 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 64 kB