velikost textu

Psychologické aspekty návratu z LLP-Erasmus

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychologické aspekty návratu z LLP-Erasmus
Název v angličtině:
Psychological aspects of reentry from LLP-Erasmus
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Eliška Kučerová
Oponenti:
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
PhDr. Monika Morgensternová, Ph.D.
Id práce:
102989
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
7. 4. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato rigorózní práce se zaměřuje na psychologickou problematiku návratu ze zahraničního studijního programu LLP - Erasmus. Teoretická část práce pojednává o psychologických aspektech mezikulturní adaptace a zejména mezikulturní readaptace skládající se z kognitivní, afektivní a behaviorální dimenze. Pozornost je věnována především zpětnému kulturnímu šoku: jeho teoretickému vymezení, readaptačním strategiím a přehledu výzkumů. V teoretické části jsou také uvedeny faktory, které ovlivňují průběh mezikulturní adaptace/readaptace. Z uvedených faktorů se práce nejvíce zabývá vlivem pětifaktorové struktury osobnosti, protože se tento koncept osobnosti ukazuje v problematice mezikulturní adaptace/readaptace jako klíčový. V práci je také rozebrán návrh návratového tréninku, kterého by se mohli navracející se studenti účastnit. V empirické části práce byly testovány proměnné, které ovlivňují návrat z LLP - Erasmus. Výzkumu se účastnilo 81 studentů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, jež v akademickém roce 2008/2009 a 2009/2010 absolvovali studijní program LLP - Erasmus. Byly provedeny dvě studie. První studie (validizační studie) se zaměřovala na ověřování výsledků kvantitativní studie mé diplomové práce (Kučerová, 2009). Validizační studie potvrdila, že pohlaví a věk nemají vliv jak na míru zpětného kulturního, tak na délku readaptace. Výsledek, že délka pobytu v zahraničí ovlivňuje míru zpětného kulturního šoku a délku readaptace, však nebyl potvrzen. Druhá studie zkoumala vliv dimenzí NEO modelu osobnosti (Neuroticismu, Extraverze, Otevřenosti vůči zkušenosti, Přívětivosti, Svědomitosti) na míru zpětného kulturního šoku a délku readaptace. Výsledky zjistily pozitivní korelaci mezi Neuroticismem a mírou zpětného kulturního šoku. Vliv ostatních dimenzí NEO modelu osobnosti na míru zpětného kulturního šoku nebyl prokázán. Také bylo zjištěno, že ani jedna z dimenzí osobnosti nekorelovala s délkou readaptace. Na základě výsledků výzkumu jsou v práci uvedena praktická doporučení, která by mohla být aplikována v rámci návratového tréninku.
Abstract v angličtině:
This rigorous thesis focuses on the psychological questions of reentry from the foreign studying programme LLP - Erasmus. The theoretical part of the thesis deal with psychological aspects of intercultural adaptation and mainly readaptation which consists of cognitive, affective and behavioral dimension. The attention is especially give to the reverse culture shock: to its definition, readaptation strategies and survey of its research. At the theoretical part, the factors which influence process of intercultural adaptation/readaptation are also introduced. From the introduced factors, this paper mostly focuses on the influence of the five - factor structure of personality because this concept of personality is seen as crucial at the questions of intercultural adaptation/readaptation. This thesis also analyses design of reentry training which returning students could take part in. At the empirical part, there were tested variables which influence reentry from LLP - Erasmus. 81 students who study at Faculty of Arts at Charles University in Prague and who attended LLP - Erasmus in the academic years 2008/2009 and 2009/2010 participated on the research. Two studies were executed. The first study (the validation study) focused on a validisation of results of the quantitative study at my master thesis (Kučerová, 2009). The validation study confirmed that sex and age do not influence both a degree of the reverse culture shock and the duration of the readaptation. However, the findings that the duration of the foreign sojourn impacts a degree of the reverse culture shock and the duration of the readaptation was not validated. The second study examined an influence of the dimensions of the NEO model of personality (Neuroticism, Extraversion, Openess to Experience, Agreebleness, Conscientiousness) on a degree of the reverse culture shock and the duration of the readaptation. The results found out a positive correlation between Neuroticism and a degree of the reverse culture shock. The impact of the other dimensions of the NEO model of personality on a degree of the reverse culture shock was not proved. It was also revealed that none of the dimensions correlated with the duration of the readaptation. On the basis of research results, the thesis introduces practical recommendation which could be applied within reentry training.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Eliška Kučerová 2.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Eliška Kučerová 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Eliška Kučerová 14 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Monika Morgensternová, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Radka Hradcová 80 kB