velikost textu

Československo, Mexiko a Střední Amerika 1945-1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Československo, Mexiko a Střední Amerika 1945-1989
Název v angličtině:
Czechoslovakia, Mexico and Cental America 1945-1989
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lucia Majlátová
Školitel:
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Oponenti:
doc. Markéta Křížová, Ph.D.
prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.
Id práce:
102975
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Iberoamerikanistika (XIBE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Španělština
Klíčová slova:
Československo, Latinská Amerika, mezinárodní vztahy, mezinárodní politika, studená válka, Mexiko, Guatemala, Honduras, Kostarika, Nikaragua, Salvador  
Klíčová slova v angličtině:
Czechoslovakia, Latin America, international relations, diplomacy and politics, Cold War, Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce Československo, Mexiko a Střední Amerika 1945-1989 je analýzou politických, ekonomických a kulturních vztahů v období studené války. Práce je postavena především na nepublikovaných archivních materiálech hlavně české provenience, doplněné materiály z archivů středoamerických států. Širší kontext mezinárodní politiky je nastíněn především v úvodních kapitolách, které si kladou za cíl informovat čtenáře o vývoji československé diplomacie a zahraniční politiky Československa ovlivňované Sovětským svazem na jedné straně a labilní politické situaci středoamerických států, které se nacházely pod neustálým dohledem Spojených států amerických na straně druhé. Práce se pak věnuje samostatné analýze československo-mexických vztahů, která je tematicky rozdělená na kontakty politické, kulturní a ekonomické. Zvláštní kapitola je věnovaná činnosti československých tajných služeb v Mexiku, jelikož tato země poutala pozornost svou výhodnou polohou vzhledem ke Spojeným státům americkým. Další kapitoly analyzují bilaterální vztahy s jednotlivými státy Střední Ameriky. Práce je zakončena rozborem díla Usměvavá Guatemala československého diplomata a spisovatele Norberta Frýda a rovněž se zaměřuje na pobyt salvadorského revolucionáře a básníka, Roqueho Daltona v Praze. Postřehy obou autorů vnášejí více světla právě na oné dlouhé období, kdy byly veškeré diplomatické vztahy přerušeny. Na rozdíl od Mexika, kde byly diplomatické vztahy kontinuálně rozvíjeny od roku 1922 (přerušeny pouze v letech 1939-1942) -od roku 1959 pak na úrovni velvyslanectví- v případě středoamerických států aktivní diplomatické styky nebyly udržovány nebo byly po většinou studovaného období přerušeny (Československo normalizovalo vztahy s Kostarikou v roce 1968, Hondurasem v roce 1976, Nikaraguou v roce 1979 a Salvadorem v roce 1990). Nicméně v tomto regionu najdeme velmi důležité výjimky, kdy byly vztahy s Československem v určitém období obnoveny. Jedná se například o málo známé období československých vztahů s režimem Jacoba Arbenze v Guatemale (1953-1954) a později o významné období intenzivních kontaktů s Nikaraguou, které následovaly po vítězství Sandinistické revoluce v červnu 1979. Tyto středoamerické země zažily vážnou vojenskou a ekonomickou intervenci a jejich území se stala jedním z nejvýznamnějších oblastí ideologického konfliktu. Klíčová slova Československo, Latinská Amerika, mezinárodní vztahy, mezinárodní politika, studená válka, Mexiko, Guatemala, Honduras, Kostarika, Nikaragua, Salvador
Abstract v angličtině:
Abstract The doctoral thesis Czechoslovakia, Mexico and Central America 1945-1989 analyses political, economic and cultural relations between that country of the called Iron Curtain and the Mesoamerican countries during the Cold War in the twentieth century. The research is based mainly on unpublished archival materials, mainly of Czech origin. It is also complemented by fewer materials obtained at the Central American countries’ official archives. The wider context of international politics is primarily outlined in the introductory chapters, which aims, on one hand, to inform readers about the development of the Czechoslovak diplomacy and foreign policy and how it was influenced by the Soviet Union and, on the other hand, to describe the unstable political situation prevailing then in the Central American countries, which were also under the constant scrutiny of the United States of America. Thereafter, the analysis focuses on the Czechoslovak-Mexican relations, which is thematically divided into political, cultural and economic sections. A special chapter is dedicated to the activities of the Czechoslovak secret service in Mexico, as a country conveniently located near to the United States. Other chapters study the bilateral relations between Prague and the individual capitals of Central America. The work finishes with a short analyses of the book Usměvavá Guatemala from the Czechoslovak diplomat and writer, Norbert Frýd, and also focuses on the stay in Prague of Roque Dalton, a Salvadorian revolutionary and poet. Both authors’ observations bring more light into the long period when all sort of diplomatic relations remained frozen. Unlike Mexico, where diplomatic relations were continuously developed since 1922 (interrupted only during the years 1939-1942) and as from 1959 proclaimed at the level of embassies, Czechoslovakia did not develop an active diplomacy with the Central American countries or had to suspended it along most of the period (Prague normalized relations with Costa Rica in 1968, with Honduras in 1976, with Nicaragua in 1979 and with El Salvador in 1990). However, there were important exceptions when relations with Czechoslovakia were restored. These cases include the little-known period of the Czechoslovak relations with the regime of Jacob Arbenz in Guatemala (1953-1954) and later a significant period of intensive contacts with Nicaragua, which followed the victory of the Sandinista revolution in June 1979. The Central American countries experienced, during those years, a serious military and economic intervention and their territory became one of the most important areas of ideological conflict between the two superpowers. Keywords Czechoslovakia, Latin America, international relations, diplomacy and politics, Cold War, Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucia Majlátová 2.32 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lucia Majlátová 10.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucia Majlátová 173 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucia Majlátová 194 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lucia Majlátová 703 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Markéta Křížová, Ph.D. 263 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. 161 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 927 kB