velikost textu

Pronikání politického vlivu do kultury a jeho etablování na příkladu činnosti nakladatelství v letech 1938-1949

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pronikání politického vlivu do kultury a jeho etablování na příkladu činnosti nakladatelství v letech 1938-1949
Název v angličtině:
Permeation and implanting of political influence into the culture on the example of Czech publishing houses´activity in 1938-1949
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Dagmar Magincová, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc.
Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Id práce:
102973
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Kulturologie (XKUL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
politizace kultury, česká nakladatelství, 1938-1949
Klíčová slova v angličtině:
Politicisation of culture, Czech publishing houses, 1938-1949
Abstrakt:
Abstrakt disertační práce Dagmar Magincová Disertační práce s názvem Pronikání politického vlivu do kultury a jeho etablování na příkladu činnosti českých nakladatelství v letech 1938–1949 se věnuje souvislostem historicky podmíněné politizace kultury prostřednictvím zkoumání vzájemných vztahů mezi artefakty, politickými, společenskými a kulturními regulativy, idejemi a institucemi v oblasti nakladatelských aktivit v Čechách v letech 1938–1949. V první části je reflektována problematika mocenských nástrojů užívaných k ovlivňování kultury; druhá část mapuje nakladatelskou činnost z hlediska postojů jednotlivých subjektů v proměňujícím se dobovém kontextu; třetí část analyzuje konkrétní podoby pronikání politiky do kultury a jejich odraz ve veřejném diskurzu. Metodologicky je práce zakotvena v interdisciplinárních východiscích kritické teorie, z čehož rovněž vyplývá stěžejní otázka transparentnosti forem moci.
Abstract v angličtině:
Abstract of dissertation Dagmar Magincová The dissertation entitled Permeation and implanting of political influence into the culture on the example of Czech publishing houses’ activity in 1938–1949 deals with the context of historically based politicisation of culture. It examines mutual relations between literary works, artefacts and political, social and cultural regulations, ideas and institutions in the sphere of publishing activities in Bohemia 1938–1949. The first part reflects the issue of power instruments used to influence culture; the second part conducts a survey of publishing activities from the aspect of individual subjects’ attitudes in the transforming context of the time; the third part analyses particular ways how politics penetrates through culture, and the reflection in public discourse. Methodology of the study is based on the interdisciplinary basis of critical theory, which also implies the crucial issue of power forms transparency.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dagmar Magincová, Ph.D. 6.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dagmar Magincová, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dagmar Magincová, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 169 kB