velikost textu

Kapitán generace?Zdeněk Kalista a nejmladší česká literatura v letech 1919 - 1924

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kapitán generace?Zdeněk Kalista a nejmladší česká literatura v letech 1919 - 1924
Název v angličtině:
The captain of his generation? Zdenek Kalista and the Young Czech Literature in 1919 - 1924
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Vojtěch Malínek
Školitel:
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Oponenti:
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc.
Id práce:
102970
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Dějiny české literatury a teorie literatury (XCL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zdeněk Kalista – česká literatura – 1919–1924 – Literární skupina – literární časopisy – avantgarda – expresionismus – proletářské umění – unanimismus
Klíčová slova v angličtině:
Zdenek Kalista – Czech Literature – 1919–1924 – Literarni skupina – Literary Magazines – Avant-garde – Expressionism – Proletarian Art – Unanimism
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je představit literární aktivity Zdeňka Kalisty v letech 1919–1924, kdy Kalista patřil k nejvýraznějším osobnostem mladé generace vstupující do literárního života po roce 1918, a to především za využití dosud přehlížených či jen málo reflektovaných pramenných materiálů (archivní pozůstalosti Z. Kalisty, A. M. Píši, Č. Jeřábka, L. Blatného, J. Wolkera aj. či literární publicistice z dobových časopisů a zejména deníků) a Kalistových textů memoárových. Text je rozčleněn do pěti chronologicky vymezených kapitol, vymezených jednotlivými lety, v nichž jsou Kalistovy aktivity a okolnosti jeho života usouvztažněny k situaci v soudobém literárním dění a postupně přibližovány z několika hledisek. Nejprve jsou mapovány hlavní události Kalistova osobního života a dění v nejmladší literatuře v příslušném období. Posléze se soustřeďujeme na analýzu fungování dobových uměleckých spolků (Umělecký klub, Literární skupina a z části též Devětsil) a Kalistova poměru k jeho vrstevníkům či jiným určujícím postavám soudobého literárního dění (J. Wolker, A. M. Píša, F. Götz, S. K. Neumann aj.). Poté je analyzována Kalistova tvůrčí aktivita v daném období, ať již jde o jeho členství v redakcích dobových časopisů a rozbor profilu těchto periodik (Den, Orfeus, Host), jeho knižně vydané práce (básnické sbírky Ráj srdce, Zápasníci, Jediný svět a Vlajky), nebo Kalistovy rukopisy nevydané (první redakce jeho Ráje srdce, drama Loupežníci a městečko) či texty otištěné v dobových novinách a časopisech (poezie, próza, satira, literární kritika, publicistika a především jeho aktivity překladatelské). Závěrečný oddíl je pak věnován rozboru poměru Z. Kalisty k určujícím směrům a proudům soudobého literárního dění či Kalistovu literárněteoretickému či literárněprogramovému myšlení. Postupně je tak sledován poměr Z. Kalisty či šířeji jeho generace ke komunismu či k nejvýraznějším literárním proudům té doby, zejména expresionismu či unanimismu, a návazné diskuse.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to present the literary activities of Zdenek Kalista in 1919– 1924, a period which saw him becoming one of the most prominent figures of the young post- war generation of writers. The research has been primarily based on materials that had been so far ignored or insufficiently reflected (literary remains of Zdenek Kalista, Antonin Matej Pisa, Cestmir Jerabek, Lev Blatny, Jiri Wolker etc., as well as articles from contemporary magazines and daily newspapers) together with Kalista’s memoirs. The thesis is divided into five chronologically sorted parts, each reflecting one year of Kalista’s life and work and relating them to the literary situation of that time, while continuously describing them from multiple perspectives. In the first part, Kalista’s personal life and the activities of the youngest literary generation are analyzed. After that, the focus shifts to the contemporary art groups (Umelecky klub, Literarni skupina, partly Devetsil) and Kalista’s relationship with his contemporaries and various key figures of the literary scene (Jiri Wolker, Antonin Matej Pisa, Frantisek Gotz, Stanislav Kostka Neumann etc.). Then, Kalista’s activities in the respective years are analyzed, be it for his work in contemporary magazines (Den, Orfeus, Host), his books (collections of poems Raj srdce, Zapasnici, Jediny svet, and Vlajky) or his unpublished manuscripts (first version of Raj srdce, the play Loupeznici a mestecko), as well as his texts published in newspapers and magazines (poetry, fiction, satire, journalism, and, most importantly, his translations). The final part focuses on Kalista’s attitude to the pivotal literary trends and movements of his time and on his own position within literary theory and literary programmes. This analysis therefore clarifies the relationship of Kalista and his generation to communism and the crucial contemporary literary movements, especially expressionism and unanimism, and summarizes the subsequent discussions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vojtěch Malínek 6.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vojtěch Malínek 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vojtěch Malínek 70 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Vojtěch Malínek 243 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 233 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. 677 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc. 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 91 kB