velikost textu

"Společná pokladna" pražské kapituly v 2. polovině 14. a na počátku 15. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
"Společná pokladna" pražské kapituly v 2. polovině 14. a na počátku 15. století
Název v angličtině:
"Communal treasury" of the Prague Cathedral Chapter at the turn of the 14th and 15th Centuries
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Martina Maříková, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Zdenka Hledíková, CSc.
Oponenti:
prof. Andrzej Radzimiński, Dr.
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Id práce:
102958
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pomocné vědy historické (XPVH)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pozdní středověk – pražská metropolitní kapitula – účetní rejstříky – správa majetků – společná pokladna – rezidence kanovníků
Klíčová slova v angličtině:
Late Middle Ages – Prague cathedral chapter of St. Vitus – account books – property administration – communal treasury – canons‘ residence
Abstrakt:
Disertace se zaměřuje mechanismy používané při správě tzv. společné pokladny pražské metropolitní kapituly, jejímž prostřednictvím byly mezi rezidující příslušníky kostela rozdělovány porce financované z výnosu kapitulních statků. Ke sledování této problematiky byl využit unikátní soubor účetních rejstříků z let 1358–1418, vedených správci této části kapitulního hospodaření. Kromě popisu a chakteristiky obsahu šesti analyzovaných exemplářů se práce zaměřuje na tři vybrané okruhy týkající se role financí v každodenním provozu pražského kostela a v životě jeho příslušníků: 1. mechanismy užívané při správě různých typů kapitulních důchodů a statků a jejich srovnání se způsoby užívanými v Anglii, Německu a Polsku; 2. podoba a velikost hmotného zabezpečení jednotlivých kategorií duchovních a 3. vliv příjmů z různých typů podělování na frekvenci účasti kanovníků na společné kapitulní liturgii. Integrální součástí práce jsou přepisy analyzovaných účetních rejstříků, jmenný a místní rejstřík a tabulky sumarizující příjmy a vydání společné pokladny. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The PhD thesis concerns the managment of so called communal treasury inside the Prague cathedral chapter. Its purpose was to provide cathedral clergy who was in residence and took part in the services with the additional payment (distributions). The study is based on a unique collection of account records from the years 1358–1418 which were kept by administrators of this section of the chapter economy. Beside a description and characteristics of the preserved account books, special attention is paid to the three particular points related to the role of finances in the everyday operation of the Prague chapter and in the life of its members: 1. administration of various types of possessions belonging to the Prague chapter, followed by comparison with the ways the administration was carried out in England, Germany and Poland; 2. Form and amount of emoluments of various groupes of cathedral clergy; 3. Link between amount of additional payment and the number of canons in residence. An integral part of PhD thesis is a transcription of the researched account books, name and local index and several tabular surveys of the income and expenses of communal teasury. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Martina Maříková, Ph.D. 1.72 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Martina Maříková, Ph.D. 511 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Martina Maříková, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Martina Maříková, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Martina Maříková, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Zdenka Hledíková, CSc. 289 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Andrzej Radzimiński, Dr. 318 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Elbel, Ph.D. 244 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 132 kB