velikost textu

Trvalá nebo dočasná změna? Uspořádání genderových rolí v rodinách s pečujícími otci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trvalá nebo dočasná změna? Uspořádání genderových rolí v rodinách s pečujícími otci
Název v angličtině:
A Permanent or Temporary Change? The Arrangement of Gender Roles in Families with Caring Fathers
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Hana Maříková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Oponenti:
doc. Lucie Kozlová, Ph.D.
PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Id práce:
102950
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt: Autorka se ve své disertační práci zaměřila na fenomén „pečujících otců“, avšak nikoli primárně s cílem osvětlit proměnu podoby otcovství, nýbrž s cílem prozkoumat, zda přímá a celodenní péče o dítě ze strany otce vede k eliminaci genderových nerovností v rodině jak během období, kdy se otec zapojuje do péče o dítě jako primární pečovatel anebo jako spolupečovatel, tak i bezprostředně v období následujícím, kdy se navrací zpět na trh práce. Toto téma je tématem méně prozkoumaným v naší sociologii a vědách příbuzných než téma první. Participace otců na péči a výchově dítěte je přitom považována za jeden ze způsobů, jak narušit kulturní a sociální nerovnost mezi gendery. Autorka si v předkládané práci klade za cíl zodpovědět, zda v rodinách, kde se otcové zapojují do péče o děti v rané fázi jejich života, dochází k narušení genderových nerovností v rodině nebo zda se spíše jedná jen o modifikaci daného statusu quo. Klade si také otázku, kdy k nastolení genderové rovnosti v rodinách dochází (či může dojít) a jaký je vztah mezi genderovou rovností v rodině a genderovou nerovností v širší společnosti. Studie vychází ze speciálně realizovaného kvalitativního výzkumu uskutečněného v roce 2006 a v roce 2009 prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů. Cílem tohoto výzkumu bylo postihnout konstrukci rodičovských i nerodičovských rolí u komunikačních partnerů a partnerek výzkumu, stejně jako utváření a reflexi jejich rodičovské a genderové identity. Hlavní tezí předkládané práce je, že proces pronikání mužů - pečujících otců do sféry soukromé je procesem ambivalentním z hlediska dopadů na genderovou rovnost, a to jak ve fázi jejich aktivní péče anebo víceméně vyrovnané péče o malé dítě, tak i ve fázi následné. Při analýze zvoleného tématu se autorka neomezuje jen na vlastní výzkumný zdroj, ale vychází i ze zjištění a poznatků z jiných relevantních domácích a zahraničních výzkumů a studií vážících se k dané problematice. 1
Abstract v angličtině:
Abstract: In her dissertation thesis, the author concentrates on the phenomenon of ‘caring fathers’. Her primary goal was not to explicate the transformations of fatherhood but to explore whether direct and daylong childcare provided by the father leads to the elimination of gender inequalities in the family during the period when the father is involved in childcare as the primary care provider or co-provider as well as during the immediately following period when he returns to the labour market. This issue is a less explored one in Czech sociology and related sciences than the first topic even as fathers’ participation in childcare and child education is considered to be one of the ways to challenge cultural and social inequalities between genders. In her work the author aims to answer the question whether in families where fathers are involved in childcare in the early stages of the child’s life, gender inequalities in the family are disrupted or whether this situation constitutions a mere modification of the status quo. She asks when gender equality in families occurs (or can occur) and what the relationship is between gender equality in the family and gender inequality in larger society. The study is based on a specifically designed qualitative research study carried out in 2006 and in 2009 through semi-structured interviews. The goal of the research was to capture the constructions of parental and non-parental roles among communication partners and the enactments and reflections of their parental and gender identities. The main thesis of the presented work is that the process of men-caring fathers entering the private sphere is an ambivalent process in terms of its impact on gender equality, both in the phase of their active care or more or less active care for their small infant as well as in the subsequent phase. In analysing the issue under study the author does not limit herself to her own research but also builds on findings and knowledge from other relevant Czech and foreign research and studies on the topic. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Hana Maříková, Ph.D. 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Hana Maříková, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Hana Maříková, Ph.D. 16 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 11 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Lucie Kozlová, Ph.D. 223 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Věra Kuchařová, CSc. 92 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 133 kB