velikost textu

Současná podoba odhalených velkopěstíren konopí v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současná podoba odhalených velkopěstíren konopí v České republice
Název v angličtině:
The current form of uncovered hemp grow houses in Czech republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Kristýna Dolejšová
Vedoucí:
Mgr. Jaroslav Šejvl
Oponent:
plk. Mgr. Jakub Frydrych
Id práce:
102922
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Psychiatrická klinika 1. LF a VFN v Praze (11-00610)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Adiktologie (BADI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
KONOPÍ – PĚSTOVÁNÍ – HYDROPONIE – VELKOPĚSTÍRNA – ODHALENÉ VELKOPĚSTÍRNY
Klíčová slova v angličtině:
HEMP - CULTIVATION - HYDROPONICS – GROW HOUSES – UNCOVERED GROW HOUSES
Abstrakt:
Abstrakt Práce předkládá deskripci současné podoby nelegálního pěstování konopí v České republice v tzv. velkopěstírnách, mapuje postupy a využitelný materiál pro co nejvyšší úspěšnost při šlechtění za účelem zvýšení obsahu delta 9 – tetrahydrocannabinolu v konopí a rovněž poskytuje částečný náhled do činnosti Policie ČR při odhalování těchto nelegálních pěstíren. Cílem této práce nebylo tuto velmi rozsáhlou a specifickou oblast kompletně zmapovat, ale popsat a porovnat informace, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, zabývají se teorií návodů na pěstování konopí a vzájemně porovnávají jednotlivé postupy používané ve skutečných pěstírnách. Teoretická část shrnuje fakta z literatury, týkající se této problematiky. Definuje pojem konopí, popisuje postupy a vybavení potřebné k pěstování v zemině, dále shrnuje požadavky ke specifickému hydroponnímu pěstování, vysvětluje pojem velkopěstírna a uvádí způsoby, jak je možné velkopěstírnu odhalit. Praktická část se věnuje výzkumné studii, jsou zde hodnoceny výsledky a následně vyvozeny odpovědi na výzkumné otázky a závěry z této studie vyplývající. Klíčová slova: KONOPÍ – PĚSTOVÁNÍ – HYDROPONIE – VELKOPĚSTÍRNA – ODHALENÉ VELKOPĚSTÍRNY
Abstract v angličtině:
Abstract The work presents description of the current form of non - legal cannabis cultivation in bg grow houses, in the Czech Republic. It maps the methods, used by the growers and also usable material for the highest success in breeding for enhanced content of delta 9 - tetrahydrocannabinol in cannabis. And also provides a partial insight into the activities of police in detecting these illegal grow houses. The aim of this work wasn’t to completely map this specific area, but to describe and compare the informations, which are available from the public sources and which deal with the theory of manuals on hemp cultivation and mutually compare the different procedures used in real grow houses. The theoretical part summarizes the facts from literature focused on this topic. It defines the term cannabis, describes procedures and equipment needed to grow in the soil, then summarizes the requirements for a particular hydroponic cultivation, explains the concept of grow houses and provides possible ways to detect them. The practical part is dedicated to the research, the results are evaluated and then draw the answers to research questions and conclusions arising from this study. Key Words: HEMP - CULTIVATION - HYDROPONICS – GROW HOUSES – UNCOVERED GROW HOUSES
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Dolejšová 2.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Dolejšová 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Dolejšová 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jaroslav Šejvl 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta plk. Mgr. Jakub Frydrych 172 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 515 kB