velikost textu

Odpovědnost za vady věci prodané jako jeden z prostředků ochrany slabší smluvní strany

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost za vady věci prodané jako jeden z prostředků ochrany slabší smluvní strany
Název v angličtině:
Liability for defects in a Sold Thing as one of the Protection Instruments of the Weaker Party
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jana Nováková
Oponenti:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
102907
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Odpovědnost za vady, záruka, spotřebitel
Klíčová slova v angličtině:
Liability for defects, guarantee, consumer
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou odpovědnosti za vady věci prodané s důrazem na relevantní předpisy soukromého práva, zejména občanský zákoník, a s přihlédnutím k právním předpisům týkajícím se ochrany spotřebitele. Práce rovněž neopomíná upozornit na změny, k nimž došlo v poslední době s ohledem na vstup České republiky do Evropské unie, a i dopady plánované v oblasti odpovědnosti za vady prodané věci v rámci připravované rekodifikace soukromého práva jsou předmětem zkoumání. Vlastní práce je členěna do čtyř základních kapitol. Úvodní kapitoly se zaměřují na vymezení pojmu občanskoprávní odpovědnosti a její klasifikaci. Klíčovou z hlediska této práce je kapitola třetí, která je věnována institutu odpovědnosti za vady věci prodané při zohlednění platné právní úpravy. Součástí této práce je i srovnání současné české právní úpravy s relevantní úpravou německou. Závěr práce je věnován shrnutí problematických aspektů institutu odpovědnosti za vady a navržení jejich možného řešení.
Abstract v angličtině:
The thesis deals with the topic of the liability for defects in a sold thing with an emphasis on the relevant provisions of private law, particularly the Civil Code, and with regard to legislation concerning consumer protection. The thesis does also not forget to highlight the changes that have occurred recently with respect to the accession of the Czech Republic to the European Union, and even the planned impacts on liability for defects in a sold thing in the upcoming re-codification of private law are examined. The thesis is divided into four chapters. Introductory chapters focus on defining of the concept of civil liability and its classification. The key aspect of this thesis becomes the third chapter, which deals with the institute of liability for defects in a sold thing, taking into account current legislation. Part of this thesis is the comparison of current Czech legislation with relevant German provisions. A summary of problematic aspects of the liability for defects and suggestions of their possible solution are presented at the end of the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Nováková 852 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Nováková 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Nováková 5 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 515 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 142 kB