text size

Dramatická výchova ve výuce anglického jazyka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Dramatická výchova ve výuce anglického jazyka
Titile (in english):
Drama in English Language Teaching
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Pavla Fejfarová, Ph.D.
Supervisor:
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Opponents:
doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D.
doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc.
Thesis Id:
102906
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Study programm:
Philology (P7310)
Study branch:
Foreign Language Teaching (XDKJ)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
30/05/2014
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
dramatická výchova, didaktika anglického jazyka, holistické učení, výukové strategie, konstruktivismus, učitelovo přesvědčení, experimentální výuka, kurikulární reforma
Keywords:
drama education, ELT methodology, holistic learning, teaching strategies, constructivism, teacher beliefs, experimental instruction, curricular reform
Abstract (in czech):
Abstrakt Dizertační práce se zabývá možnostmi dramatické výchovy ve výuce anglického jazyka na 2. stupni základní školy. Cílem bylo přispět k rozvinutí oboru didaktika anglického jazyka v českém prostředí a pokusit se kriticky vymezit možnosti dramatické výchovy jako přístupu k výuce v tomto oboru. Východiska této práce jsou založena na sociálně konstruktivistickém hledisku, akcentu na principy holistického učení a vychází z požadavků na změny ve vzdělávání v souvislosti s probíhající kurikulární reformou školství. Teoretická část práce zahrnuje kromě terminologické analýzy též podrobné seznámení s výukovými strategiemi dramatické výchovy a jejich aplikací ve výuce anglického jazyka. Cílem empirické části bylo zjistit názory a přesvědčení u souboru učitelů ze základních škol a studentů pedagogické fakulty oboru anglistika na možnosti využití dramatické výchovy ve výuce anglického jazyka. Výzkumný design byl smíšený a výzkumné šetření bylo vedeno ve dvou rovinách, formou dotazníkového šetření a formou experimentální výuky. Metody sběru a analýzy dat zahrnovaly dotazníkové šetření, pretest a posttest, zpětnou vazbu formou detailních reflexí výuky. Výsledky ukázaly, že názory učitelů a studentů mají mnoho společných rysů. Možnosti využití dramatické výchovy ve výuce anglického jazyka jsou podle nich omezené, jejich názory jsou často opřeny o nízké znalosti a zkušenosti z oboru. Tyto výsledky ovlivnily též finální zaměření experimentální výuky na oblast gramatiky a strukturování dramatické hry na základě příběhu. Experimentální výuka prokázala, že došlo ke změnám v názorech a přesvědčení studentů ve většině kategorií, což podporuje naše stanovisko, že názory a přesvědčení učitele jsou jedním z klíčových faktorů při realizaci konkrétní výuky.
Abstract:
Abstract The dissertation focuses on the possibilities of drama in English language teaching in the second stage of basic education. The objective was to contribute to the development of ELT methodology in the Czech environment and to try to critically define the possibilities of drama education as an approach to instruction in this field. The starting points of this dissertation are based on social constructivism, accent the principle of holistic learning, and stem from the demands for changes in education in connection with the curricular reform of the education system that is currently underway. Apart from a terminological analysis, the theoretical part of the dissertation also contains a detailed introduction to the teaching strategies of drama education and their application in English language teaching. The goal of the empirical part was to find the beliefs of a cohort of teachers from primary schools and of English Studies students at the Faculty of Education regarding the possibility of using drama in English language teaching. The research design was mixed and the research investigation was conducted at two levels, through a questionnaire-based survey and through experimental instruction. The methods of data collection and analysis included a questionnaire-based survey, a pre-test and a post-test, and feedback through detailed reflections on instruction. The results have shown that teachers’ and students’ beliefs have many characteristics in common. According to them, the possibilities of using drama in English language teaching are limited and their beliefs are often based on their low level of knowledge and experience in this field. These results also affected the final focus of experimental instruction on the area of grammar and structured drama based on a story. Experimental instruction has shown that there were changes in students’ beliefs in the majority of categories, which supports our statement that teacher beliefs are one of the key factors with regard to implementing concrete instruction.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Pavla Fejfarová, Ph.D. 2.02 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Pavla Fejfarová, Ph.D. 522 kB
Download Abstract in czech Mgr. Pavla Fejfarová, Ph.D. 142 kB
Download Abstract in english Mgr. Pavla Fejfarová, Ph.D. 142 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Mgr. Pavla Fejfarová, Ph.D. 350 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. 85 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D. 235 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc. 180 kB
Download Defence's report 84 kB