velikost textu

Dramatická výchova ve výuce anglického jazyka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dramatická výchova ve výuce anglického jazyka
Název v angličtině:
Drama in English Language Teaching
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavla Fejfarová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D.
doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc.
Id práce:
102906
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Didaktika konkrétního jazyka (XDKJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 5. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dramatická výchova, didaktika anglického jazyka, holistické učení, výukové strategie, konstruktivismus, učitelovo přesvědčení, experimentální výuka, kurikulární reforma
Klíčová slova v angličtině:
drama education, ELT methodology, holistic learning, teaching strategies, constructivism, teacher beliefs, experimental instruction, curricular reform
Abstrakt:
Abstrakt Dizertační práce se zabývá možnostmi dramatické výchovy ve výuce anglického jazyka na 2. stupni základní školy. Cílem bylo přispět k rozvinutí oboru didaktika anglického jazyka v českém prostředí a pokusit se kriticky vymezit možnosti dramatické výchovy jako přístupu k výuce v tomto oboru. Východiska této práce jsou založena na sociálně konstruktivistickém hledisku, akcentu na principy holistického učení a vychází z požadavků na změny ve vzdělávání v souvislosti s probíhající kurikulární reformou školství. Teoretická část práce zahrnuje kromě terminologické analýzy též podrobné seznámení s výukovými strategiemi dramatické výchovy a jejich aplikací ve výuce anglického jazyka. Cílem empirické části bylo zjistit názory a přesvědčení u souboru učitelů ze základních škol a studentů pedagogické fakulty oboru anglistika na možnosti využití dramatické výchovy ve výuce anglického jazyka. Výzkumný design byl smíšený a výzkumné šetření bylo vedeno ve dvou rovinách, formou dotazníkového šetření a formou experimentální výuky. Metody sběru a analýzy dat zahrnovaly dotazníkové šetření, pretest a posttest, zpětnou vazbu formou detailních reflexí výuky. Výsledky ukázaly, že názory učitelů a studentů mají mnoho společných rysů. Možnosti využití dramatické výchovy ve výuce anglického jazyka jsou podle nich omezené, jejich názory jsou často opřeny o nízké znalosti a zkušenosti z oboru. Tyto výsledky ovlivnily též finální zaměření experimentální výuky na oblast gramatiky a strukturování dramatické hry na základě příběhu. Experimentální výuka prokázala, že došlo ke změnám v názorech a přesvědčení studentů ve většině kategorií, což podporuje naše stanovisko, že názory a přesvědčení učitele jsou jedním z klíčových faktorů při realizaci konkrétní výuky.
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation focuses on the possibilities of drama in English language teaching in the second stage of basic education. The objective was to contribute to the development of ELT methodology in the Czech environment and to try to critically define the possibilities of drama education as an approach to instruction in this field. The starting points of this dissertation are based on social constructivism, accent the principle of holistic learning, and stem from the demands for changes in education in connection with the curricular reform of the education system that is currently underway. Apart from a terminological analysis, the theoretical part of the dissertation also contains a detailed introduction to the teaching strategies of drama education and their application in English language teaching. The goal of the empirical part was to find the beliefs of a cohort of teachers from primary schools and of English Studies students at the Faculty of Education regarding the possibility of using drama in English language teaching. The research design was mixed and the research investigation was conducted at two levels, through a questionnaire-based survey and through experimental instruction. The methods of data collection and analysis included a questionnaire-based survey, a pre-test and a post-test, and feedback through detailed reflections on instruction. The results have shown that teachers’ and students’ beliefs have many characteristics in common. According to them, the possibilities of using drama in English language teaching are limited and their beliefs are often based on their low level of knowledge and experience in this field. These results also affected the final focus of experimental instruction on the area of grammar and structured drama based on a story. Experimental instruction has shown that there were changes in students’ beliefs in the majority of categories, which supports our statement that teacher beliefs are one of the key factors with regard to implementing concrete instruction.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavla Fejfarová, Ph.D. 2.02 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Pavla Fejfarová, Ph.D. 522 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavla Fejfarová, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavla Fejfarová, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Pavla Fejfarová, Ph.D. 350 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D. 235 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc. 180 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 84 kB