velikost textu

Adolescenti s mentálním postižením v dětských domovech a dětských domovech se školou na cestě k dospělosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Adolescenti s mentálním postižením v dětských domovech a dětských domovech se školou na cestě k dospělosti
Název v angličtině:
Adolescents with Mental Disabilities in Children's Homes and Children's Homes with School an thei Way to the Adulthood
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Marie Farková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Oponenti:
doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc.
Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D.
Id práce:
102904
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPED)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
adolescence, dětské domovy, dětské domovy se školou, mentální postižení, norma, představy o budoucnosti, výchova, vychovatelé, vztahy k vrstevníkům.
Klíčová slova v angličtině:
adolescence, children's homes, children's homes with school, mental disability, norm, future visions, education, educator, relationships to peers.
Abstrakt:
ABSTRAKT Předkládaná disertační práce se zabývá adolescenty s mentálním postižením, kteří část dospívání prožívají v dětských domovech a v dětských domovech se školou. Pojednávané téma je interdisciplinární a mnohovrstevné. Cílem práce je zjistit, popsat a analyzovat, co naplňuje každodenní život dospívajících s mentálním postižením a hraničním stavem, co tito adolescenti prožívají, s čím se setkávají a jakou si v kontextu života v dětských domovech představují svoji budoucnost. Multidisciplinární zaměření teoretické části práce pojímá adolescenci jako vývojové období v životě člověka a vychází z prací českých i zahraničních autorů z oblasti vývojové a sociální psychologie. Adolescence je nahlížena také jako období možného rizika spojeného s poruchami chování, jež se mohou stát příčinou umístění do institucionální výchovy. Význam výchovy je pojat nejen v rovině pedagogické, ale i v rovině filozofické. Jsou zde rovněž popsány současné možnosti adolescentů s mentálním postižením vyučit se v nějakém učebním oboru. V práci je také analyzován pojem mentální postižení, ukázána proměna v jeho definici, jsou zde prezentovány i sociologické pohledy na normalitu a pedagogické aktivity zaměřené na osoby s mentálním postižením. Empirická část práce je tvořena terénní kvalitativní výzkumnou sondou, v níž byly použity postupy a techniky zakotvené teorie s aktivní účastí dospívajících z dětských domovů. Těžiště textu této části spočívá v analýze pěti skupinových a osmnácti individuálních rozhovorů s adolescenty. Další části analýzy vycházejí z výsledků škály zjišťování míry podpory vypracované vychovateli z dětských domovů a konečně poslední část analýzy je zaměřena na výsledky uplatnění grafické metody časové křivky cílů adolescentů v horizontu jednoho roku a jejich porovnání s možnostmi realizace těchto cílů. Komparace získaných výsledků z jednotlivých oblastí šetření s výzkumy zveřejněnými v odborných pracích zaměřených na adolescenty a osoby s mentálním postižením přináší zjištění, že adolescenti s mentálním postižením v dětských domovech a domovech se školou se v mnohých znacích shodují s vrstevníky v intaktní skupině, avšak v některých oblastech se u nich projevují určité důsledky jejich postižení. KLÍČOVÁ SLOVA:: adolescence, dětské domovy, dětské domovy se školou, mentální postižení, norma, představy o budoucnosti, výchova, vychovatelé, vztahy k vrstevníkům.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Presented dissertation thesis deals with mentally disabled adolescents who are partially grown up in children's homes and in children's homes with school. The discussed topic is interdisciplinary and multi-layered. The aim of this thesis is to find out, describe and analyze what fulfils everyday life of adolescents with a mental disability and a marginal condition. The thesis also describes what these adolescents experience, what they encounter with, what they imagine in regards with their own future in the context of their life in children's homes. Multidisciplinary focus of the theoretical part of the thesis approaches adolescence as an evolutionary period in one's life and is based on work of Czech and foreign authors of evolutionary and social psychology. Adolescence is also considered as a period of potential risk connected with behavioural disorders which can cause child's placement in institutional education. The meaning of education is approached not only from the philosophical but also from the theoretical point of view. The thesis also covers the question of current possibilities of adolescents to complete their apprenticeship in a certain field of study. Besides other things, the text analyzes the concept of mental disability, shows the change in its definition, and presents sociological views of normality and pedagogical techniques focused on people with a mental disability. The empirical part of the thesis consists of a field qualitative research probe, where the procedures and techniques of the set theory have been used. At the same time, the adolescents from children's homes have actively participated in this research. This part of the text is based on the analysis of five group and eighteen individual interviews with adolescents. The other parts of the analysis come out of the results based on the scale of a support extent survey elaborated by educators in children's homes. Finally, the last part of the analysis is oriented on the results of applied graphical methods of time curve of the adolescents' goals within one year and their comparison with the possibility to put these goals into practice. The comparison of the results from particular fields of the investigation and researches published in academic pieces of work focused on adolescents and people with a mental disability finds out that mentally disabled adolescents in children's homes and homes with school are, in many aspects, identical to the peers in an intact group. However, certain consequences of their disability can become evident in some particular areas. KEY WORDS: adolescence, children's homes, children's homes with school, mental disability, norm, future visions, education, educator, relationships to peers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Marie Farková, Ph.D. 3.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Marie Farková, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Marie Farková, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Marie Farková, Ph.D. 447 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jaroslav Koťa 218 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc. 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 865 kB