velikost textu

Exekuce podle exekučního řádu - obecné aspekty exekučního řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Exekuce podle exekučního řádu - obecné aspekty exekučního řízení
Název v angličtině:
Enforcement of judgment under the Execution Procedure Code - general aspects of the execution proceeding
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tereza Ceralová
Vedoucí:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
102869
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
8. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
exekuce, exekutor, exekuční řízení
Klíčová slova v angličtině:
execution, executor, execution proceeding
Abstrakt:
Exekuce podle exekučního řádu – obecné aspekty exekučního řízení. Ve své práci se zabývám problematikou exekučního řízení, přičemž se zaměřuji na jeho obecnou část. Právní úprava exekuce prostřednictvím soudních exekutorů je v České republice poměrně novým institutem, který se však během své desetileté „historie“ značně vyvíjel. Snažím se upozorňovat zejména na ta ustanovení exekučního řádu, která se v praxi ukázala být obtížně interpretovatelná a také na provedené novelizace exekučního řádu. Moje práce je rozdělena do několika kapitol, z nichž první je logicky úvod, který společně s druhou kapitolou seznamuje s problematikou exekučního řízení. Třetí kapitola tvoří nejdůležitější část mé práce, neboť popisuje samotné exekuční řízení. Čtvrtá kapitola se věnuje citlivé otázce přiměřenosti exekuce a také způsobům jejího provedení. Pátá kapitola má za úkol shrnout provedené významné změny exekučního řádu od jeho přijetí až do současnosti. V šesté kapitole chci seznámit s připravovanou velkou novelu exekučního řádu, která právě prochází legislativním procesem. Poslední kapitolou mé práce je závěr, v němž hodnotím právní úpravu a postavení exekutorů v České republice. Je třeba konstatovat, že přes určitá problematická ustanovení exekučního řádu a přes rozporuplné a mnohdy až kontroverzní jednání některých exekutorů a Exekutorské komory samotné, přijetí exekučního řádu napomohlo naprosto zásadním způsobem účinnějšímu vymáhání pohledávek.
Abstract v angličtině:
Enforcement of judgment under the Execution Procedure Code – general aspects of the execution proceeding In my study I deal with the issue of execution proceeding and at the same time I focus on its general part. The legal regulations with respect to execution through court executors represent a fairly new concept in the Czech Republic which had been substantially developing during its ten – year “history”. In my thesis I pay specific attention to those provisions with difficult and problematic interpretation in judiciary practice and also to amended enactments of Execution Procedure Code. My study is divided into several chapters. First chapter is logically the introduction that along with the second chapter attempts to make the reader familiar with the issue of execution proceeding. The third chapter forms the most important part of my study, since it describes the actual execution proceeding. The fourth chapter concerns relatively delicate subject namely adequacy of the execution and also the various types of execution. The fifth chapter of my paper should summarize the so far essential amendments of the Execution Procedure Code from its adoption till the present day. In the sixth chapter I would like to inform about the upcoming major amendment of the Execution Procedure Code, which is being legislatively processed these days. The last chapter contains the conclusion of the thesis that consists of evaluation of legal regulations and position of executors in the Czech Republic. It is necessary to state that despite certain problematic enactments of Execution Procedure Code and inconsistent or even often controversial actions of some executors and The Chamber of Licensed Executors itself, adoption of Execution Procedure Code helped in the essential way with more efficient legal collection of receivables.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tereza Ceralová 745 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tereza Ceralová 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tereza Ceralová 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 170 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 148 kB