velikost textu

Latinský západ v zrkadle byzantského dejepisectva (6.-8. stor.)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Latinský západ v zrkadle byzantského dejepisectva (6.-8. stor.)
Název v češtině:
Latinský západ v zrcadle byzantského dějepisectví (6.-8.stol.)
Název v angličtině:
Latin West mirrored by the Byzantine historiography (6th-8th centuries)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ján Bakyta
Školitel:
doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Id práce:
102860
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Historie/obecné dějiny (XODE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
diskurzivní analýza, zahraniční politika, pozdní antika, raný středověk, Byzanc, byzantsko-západní vztahy, Justinián I., restauratio imperii, rok 476, říše západořímská, senátorská aristokracie, Cassiodorus, Boethius, Theodorich, Ostrogótové, Vandalové, Prokopios z Kaisareie, Agathias z Myriny, Marcellinus Comes, Iordanes, Ióannés Lydos, Kyrillos ze Skythopole, Malalas, Pseudo-Zacharias Scholastikos, Menandros Protector, Euagrios Scholastikos, Theofylaktos Simokattés, Anonymus Valesianus
Klíčová slova v angličtině:
discourse analysis, foreign policy, Late Antiquity, Early Middle Ages, Byzantium, Byzantine-Western relations, Justinian I, restoration of the Empire, 476 AD, Western Roman Empire, senatorial aristocracy, Cassiodorus, Boethius, Theoderic, Ostrogoths, Vandals, Procopius of Caesarea, Agathias of Myrina, Marcellinus Comes, Jordanes, John Lydus, Cyril of Scythopolis, Malalas, Pseudo-Zachariah Scholasticus, Menander the Guardian, Evagrius Scholasticus, Theophylactus Simocatta, Anonymus Valesianus
Abstrakt:
ABSTRAKT Základním cílem dizertace je zjistit, jestli východní Římané (Byzantinci) šestého až osmého století měli zájem o latinský západ a ríšskou vládu nad ním. V první části práce jsou identifikovány a zhodnoceny rozmanité diskurzy o počátcích Iustinianovy conquisty, resp. reconquisty Afriky a Itálie, artikulované v dobových pramenech; jediný z nich, který nelze usvědčit nebo důvodně podezírat z toho, že byl artikulovaný oficiálně, je diskurz jistého pramene Pseudo-Zacharia Scholastika, jenž činí zodpovědnými za války s Vandaly a Ostrogóty africké a možná také italské exulanty, kteří si stěžovali na císařském dvoře na místní vládce. Po dalších přípravných studiích (např. o tzv. problematice Theodorichovy ústavní pozice) je učiněn závěr, že císař Iustinianos neměl zájem o ideologicky motivovanou obnovu říše, nýbrž vedl západní války kvůli svým kontaktům se západními aristokraty. Ve druhé části dizertace je zkoumána prezentace Iustinianových západních vojen a západních událostí nebo reálií v dílech byzantských historiků od Marcellina Comita a Prokopia po Theofylakta Simokatta (šesté až rané sedmé století) a je podniknut pokus zjistit jejich postoj k této problematice. Jako vhodný obecný závěr se jeví to, že dějepisci, a to ani Prokopios nebo Agathias, ideu ovládání západu nekritizovali, avšak prezentovali to, co Iustinianos na západě dosáhl, především v rámci triumfálního diskurzu, tudíž v zásadě ignorujíce restaurativní nebo jiné zvláštnosti západních vojen, a neměli skutečný zájem o západ jako takový a o realizaci jeho zisku a ovládání; příčinou byl snad nedostatek kontaktů s lidmi ze západu. Tato situace se stěží mohla změnit v následujícím období do konce osmého století, ze kterého bohužel chybí soudobí byzantští historikové, a měla svůj původ pravděpodobně již v pátém století.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The basic aim of the thesis is to investigate whether the Romans of the East (Byzantines) during the 6th to the 8th centuries were interested in the Latin west and the imperial rule over it. In the first part of the work, the various discourses concerning the origins of the Justinianic conquest or reconquest of Africa and Italy articulated in the contemporary sources are identified and evaluated; the only one which cannot be shown or supposed to have been officially articulated is the discourse of a source of Pseudo-Zachariah Scholasticus which makes African and maybe also Italian exulants complaining in the imperial court about the local rulers responsible for the Vandal and Gothic wars. After some other preliminary studies (e.g. concerning the so-called problem of Theodericʼs constitutional position), it is concluded that the emperor Justinian was not interested in an ideologically founded restoration of the empire, but made the western wars because of his contacts with western aristocrats. In the second part of the thesis, the presentation of the Justinianic western wars and western events or realities in the works of the Byzantine historians from Marcellinus Comes and Procopius to Theophylactus Simocatta (the 6th to the early 7th centuries) is investigated and an attempt is made to explore their opinion of these problems. The appropriate general conclusion seems to be that the historians, nor even Procopius or Agathias, did not criticize the idea of ruling the west, but presented Justinianic western achievements mainly in the terms of the triumphal discourse, thus basically ignoring restorative or other particularities of the westerns wars, and were not really interested in the west as such and in the realization of its conquest and rule. The reason was maybe the lack of personal contacts with the Westerners. This situation can hardly have changed in the next period to the end of the 8th century, unfortunatelly lacking contemporary Byzantine historians, and it originated probably already in the 5th century.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ján Bakyta 2.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ján Bakyta 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ján Bakyta 46 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Ján Bakyta 134 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Dana Picková, CSc. 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. 327 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 146 kB