velikost textu

Vztah individualismu a narcismu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah individualismu a narcismu
Název v angličtině:
Relationship between individualism and narcissism
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. František Bartoš, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc.
doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
Id práce:
102857
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Individualismus, neklinický narcismus, sociální změny, kultura, identita, partnerské vtahy, sociální patologie a kriminalita
Klíčová slova v angličtině:
Individualism, non-clinical narcissism, social changes, culture, identity, relationships, social pathology and crime
Abstrakt:
Disertační práce se věnuje problematice individualismu a neklinického narcismu. Sledovanou problematiku nejprve přibližujeme v širších společensko-vědních souvislostech a shrnujeme dosavadní výsledky empirického bádání. Následně, na základě tří dotazníkových šetření (z nichž dvě mají reprezentativní charakter), zjišťujeme výskyt individualismu a neklinického narcismu u české populace a současně i vzájemný vztah těchto jevů. Za účelem měření jsme převzali škálu individualismu a kolektivismu (INDCOL) a vytvořili vlastní měřící nástroj neklinického narcismu. Průběh konstrukce a aplikace těchto nástrojů je taktéž součástí textu. V práci se pak podrobněji věnujeme širším souvislostem neklinického narcismu, a to v rovině sebepojetí jedince, jeho sexuálního života, partnerských a mezilidských vztahů, jeho profesního života a výskytu sociálně patologického jednání.
Abstract v angličtině:
The dissertation thesis focuses on the topic of individualism and non-clinical narcissism. The issue is seen first in the broad context of social sciences and also the results of empirical researches published hitherto are summarized in the first part. Subsequently, based on three questionnaire surveys (two of them have representative character), is researched the incidence of individualism and non-clinical narcissism in the Czech population as well as the interaction between these two phenomena. For the purposes of measuring of their incidence we adopted the scale of individualism and collectivism (INDCOL) and constructed our own valid instrument for measuring non-clinical narcissism. In the text there is also described the process of construction and application of these two instruments. The thesis pursues also wider consequences of non-clinical narcissism, emphasizing one’s self-conception, sexual life, partner and other interpersonal relationships, professional life and occurrence of social-pathological behaviour.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. František Bartoš, Ph.D. 902 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. František Bartoš, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. František Bartoš, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 176 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 84 kB