velikost textu

Chybovost v písemném projevu romských žáků 9. ročníků základních škol praktických na základě elektronické databanky ROMi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chybovost v písemném projevu romských žáků 9. ročníků základních škol praktických na základě elektronické databanky ROMi
Název v angličtině:
Error Analysis of Czech Written Expression of the Romani Pupils in the 9th Grade of the Secondary Practical Schools Based on the Corpora ROMi
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zuzanna Bedřichová, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.
Id práce:
102855
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Český jazyk (XCJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 1. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ROMi, jazyková databanka, Romové, vzdělávání romských dětí, chybovost, chybová anotace, sociolingvistika, sociální vyloučení, základní škola praktická, školní práce, sociální pedagogika, stigmatizace, jazykové stigma, speciální pedagogika, chybové schéma, stigmatizující chyba
Klíčová slova v angličtině:
error analysis, corpora ROMi, Romani children, education of Romani children, pupils with special educational needs, social exclusion, stigmatisation by language
Abstrakt:
Abstrakt disertační práce Chybovost v písemném projevu romských žáků 9. ročníků základních škol praktických na základě elektronické databanky ROMi Zuzanna Bedřichová ÚČJTK FFUK Praha 2014 Disertační práce se zabývá chybovostí v psaném projevu romských žáků 9. ročníků základních škol praktických. Práce analyzuje 130 školních prací těchto žáků dostupných v databance ROMi (databanka psaného a mluveného projevu romských dětí a mládeže v češtině). Cílem disertační práce bylo zpracovat takovou kvalitativně-kvantitativní analýzu chybovosti zkoumaných textů, která by mohla sloužit jako podklad pro pedagogické účely (např. vypracování učebních materiálů). Autorka proto sestavila vlastní schéma sledovaných chyb, na jehož základě provedla ruční chybovou analýzu. Navržené chybové schéma sleduje řadu jevů, především vliv mluveného projevu na zkoumané texty, který se jeví jako jeden z hlavních rysů jejich chybovosti. Kromě chybové analýzy autorka přináší i podrobné informace o databance ROMi a dalších anotačních schématech, obecnou jazykovou charakteristiku textů (tedy jevy, které nejsou či nemusí být chybové, jako je diskurzní výstavba textů, emotivní vyjadřování přítomné v textech, vliv romského etnolektu češtiny, snaha naopak normu pro písemný text dodržovat, kolísání mezi dodržením a porušením normy ad.) a v neposlední řadě i vhled do aktuálního stavu problematiky vzdělávání romských žáků v češtině. V práci je proto věnován prostor i možnému dopadu nedostatečného ovládnutí písemné normy, především jazykovému projevu jako zdroji stigmatu, a v neposlední řadě práce obsahuje také návrhy na možné způsoby kompenzace této chybovosti. Disertace obsahuje v příloze i všech 130 zkoumaných textů v plném znění.
Abstract v angličtině:
English Summary - Error Analysis of Czech Written Expression of the Romani Pupils in the 9th Grade of the Secondary Practical Schools Based on the Corpora ROMi Zuzanna Bedřichová ÚČJTK FFUK Prague 2014 The study is focused on practice of error making in written expressions of the Romani pupils in the 9th grade of Secondary practical schools (schools for children with special educational needs). Here 130 written school works of these pupils, which are available through the database ROMi (database of written and spoken accounts in Czech language of children and youth of Romani origin), have been analysed. The author offers innovative concept of new and elaborate scheme of error analysis, and qualitatively – quantitative analyses of the pupils’ written accounts. Beside the qualitatively – quantitative analyses, the study outlines current situation of issues such as education of Romani children in the Czech language, the Romani ethnolect of Czech language, and spoken language as a source of stigmatisation. Furthermore, details about the ROMi database, 130 original written accounts in full length and practical proposals of compensation in the practice of error making are provided.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzanna Bedřichová, Ph.D. 867 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzanna Bedřichová, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzanna Bedřichová, Ph.D. 20 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Zuzanna Bedřichová, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. 236 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc. 168 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 82 kB