velikost textu

"Do vlasti z vlasti emigrují a zpátky zase ..." Migrace z okupovaného pohraničí ve druhé republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
"Do vlasti z vlasti emigrují a zpátky zase ..." Migrace z okupovaného pohraničí ve druhé republice
Název v angličtině:
"The homeland of the country emigrate and back again..." The migration from the occupied borderland in the time of Second Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jan Benda, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jan Gebhart, CSc., DSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc.
Id práce:
102853
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
druhá republika, uprchlíci, mnichovská dohoda, emigrace
Klíčová slova v angličtině:
the Second Republic (1938-1939), refugees, the Munich Agreement, emigration
Abstrakt:
F-Xchange F-Xchange PD PD ! ! W W NO NO y y bu bu to to k k ic ic Cl Cl z z w w w w w. .c w. .c p dfx ge p dfx ge chan chan Jan Benda „Do vlasti z vlasti emigrují a zpátky zase…“ Migrace z okupovaného pohraničí ve druhé republice Školitel: PhDr. Jan Gebhart, CSc. DSc. Abstrakt Disertační práce se zabývá doposud souhrnně nezpracovaným tématem migrace z pohraničního území Československého státu, které bylo v důsledku rozhodnutí v Mnichově SřLřčeno Německu a na základě polského ultimata Polsku. Úvodní partie se snažily nalézt odpověď na otázky týkající se vzniku a počátku uprchlického problému, které bylo možné hledat v růstu antisemitismu již na jaře roku 1938. Na podzim po pokusu henleinovců o puč opouštěli pohraničí vedle Židů také němečtí antifašisté a Češi. Již během etapového odstupování pohraničí se migrační proud značQě rozhojnil, což bylo dáno jednak nárůstem negativního jednání a vystupování části „henleinovského“ německého obyvatelstva vůči Qěmeckým antifašistům, Židům a Čechům, tak i konkrétními opatřeními nacistického režimu omezující existenční podmínky tohoto obyvatelstva po obsazení území. ěada těchto lidí byla obětí násilí a někdy i vyhnání. Struktura migrujícího obyvatelstva zahrnovala všechny zaměstnanecké kategorie, nepředstavovala tedy pouze jakési „stažení“ státních zaměstnanců do druhé republiky. Vláda gen. Syrového se snažila migračnímu proudu klást bariéry z hospodářských a politických důvodů. Velkou roli hrálo také předpokládané konání plebiscitu v pohraničí. Probíhalo tak široké vracení uprchlého obyvatelstva z vnitrozemí do pohraničí, které bylo ukončeno na mezinárodní popud, ale také pod vlivem likvidace plebiscitu. Vlády druhé republiky se zabývaly uprchlickou otázkou od samého počátku. Byly k tomu nuceny i mezinárodní pozorností, kterou si uprchlický problém získal. Syrového vláda vytvořila podmínky pro vznik Výboru pro pomoc uprchlíkům a zřídila také Ústav pro péči o uprchlíky. O židovské uprchlíky se staraly především židovské náboženské obce. Péči o Qěmecké antifašisty zajišťovaly jejich organizace, za pomoci fondu londýnského starosty, ze státních prostředků, ale i svépomocí. Beranova vláda vydala celou řadu opatření pro zajištění zaměstnání pro české uprchlíky. Pro německé antifašisty a Židy se předpokládala emigrace, její zajištění bylo obtížné jednak z hlediska zajištění vhodných destinací, ale také z finančního hlediska, čemuž prospěla britská finanční pomoc ve formě daru a půMčky. Státní a soukromá F-Xchange F-Xchange PD PD ! ! W W NO NO y y bu bu to to k k ic ic Cl Cl z z w w w w w. .c w. .c p dfx ge p dfx ge chan chan uprchlická pomoc zahrnovala jak zajištění stravování, ubytování, zdravotní dohled, tak i péči o mládež, opatřování zaměstnaneckých příležitostí a sbírkovou činnost. Pomoc českým uprchlíkům byla považována za národní vlasteneckou povinnost. Pro neslovanské uprchlíky, které část českého tisku nešetřila přísnými označeními, měla být zajištěna emigrace. Německý tisk požadoval pomoc pro uprchlíky bez rozdílu národnosti. Obecně důležitou a velkou roli v pomoci migrantům sehrála solidarita a pomoc vnitrozemského obyvatelstva, která byla Gůležitým pilířem sociální péče o uprchlíky. Klíčová slova: druhá republika, uprchlíci, mnichovská dohoda, emigrace
Abstract v angličtině:
F-Xchange F-Xchange PD PD ! ! W W NO NO y y bu bu to to k k ic ic Cl Cl z z w w w w w. .c w. .c p dfx ge p dfx ge chan chan Jan Benda „The homeland of the country emigrate and back again…“ The Migration from the occupied borderland in the time of Second Republic (1938-1939) Supervisor:PhDr. Jan Gebhart, CSc. DSc. Abstract The thesis deals with raw yet comprehensively, covering theme: migration from the border area of Czechoslovakia, which was ceded to Germany as a result of the decision in Munich and to Poland on the basis of Polish ultimatum. Introductory chapters are trying to find answers to questions concerning the origins and the beginning of the refugee problem, which could be sought in the growth of antisemitism in the spring of 1938. In the autumm, after a coup attempt Henlein´s people left border in addition to the German anti-fascists, Jews and Czechs. Already during the phased resigning border migration flows greatly abounded, which were both due to the increase in negative behavior and conduct the ”Henlein´s“ people (some of members of Henlein´s Party-SdP) against German anti-fascists, Jews and Czechs, as well as specific measures Nazi regime restricting the living conditions of the population of the occupied territories. Many of these people were victims of violence and sometimes expulsion. The structure of the migrant population includes all employee categories, ie only poses a ”withdrawal“ of state employees to the Second Czechoslovak Republic. Gen. Syrovy´s Government tried to put barriers migratory in the current economic and political reasons. Played a great role expected of the plebiscite in the border area. Done by returning a fugitive to the general population from the interior to the border, which was closed to the international initiative, but also due to the liquidation of the plebiscite. The governments of the Second Republic to address the refugee issue from the very beginning. They were forced to the international attention they received refugee problem. Syrový´s government created conditions for the formation of the Committee for Aid to Refugees and established the Institute for the Care of Refugees. The Jewish refugees were cared for primarily Jewish religious community. Care of the German anti-fascists to ensure their organizations to help fund the Lord Mayor fund, state funds, but also yourself. Beran´s government issued a series of measures to provide employment for Czech refugees. For the German anti-fascists and Jews were supposed to emigration, it was difficult to ensure both in terms of ensuring appropriate destinations, but also in financial terms, to which benefited the F-Xchange F-Xchange PD PD ! ! W W NO NO y y bu bu to to k k ic ic Cl Cl z z w w w w w. .c w. .c p dfx ge p dfx ge chan chan British financial assistance in the form of gifts and loans. Public and private refugee assistance included as providing meals, accommodation, medical supervision and care of young people, obtaining employment opportunities and fundraising activities. Assistance to Czech refugees was regarded as a national patriotic duty. For no-Slavic refugees that part of the Czech press critized as a dangerous for the independe of republic, should be assured of emigration. The German press called for assistance to refugees regardless of nationality. In general, important and large role in helping migrants played solidarity and assistance of the inland population, which was an important pillar of social care for refugees. Key words: the Second Republic (1938-1939), refugees, the Munich Agreement, emigration
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jan Benda, Ph.D. 5.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jan Benda, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jan Benda, Ph.D. 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jan Gebhart, CSc., DSc. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 86 kB