velikost textu

Vyšší územní samosprávné celky v České republice a na Slovensku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vyšší územní samosprávné celky v České republice a na Slovensku
Název v angličtině:
Higher Territorial Self-Governing Units in the Czech Republic and Slovakia
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Stanislav Caletka
Školitel:
PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Petr Just, Ph.D.
Jan Outlý
Id práce:
102846
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (P6701)
Obor studia:
Politologie (XPOL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
krajské zřízení, vyšší územní samosprávné celky, reforma veřejné správy
Klíčová slova v angličtině:
higher territorial self-governing units, public administration reform
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná práce se zabývá vznikem a fungováním vyšších územních samosprávných celků v České republice a na Slovensku. Obsahuje informace o vývoji územního členění v bývalém Československu v letech 1918 – 1993, s důrazem na zavedení krajského zřízení v období komunistického režimu. Práce detailně popisuje proces vytváření krajské úrovně samosprávy v 90. letech 20. století v České republice a na Slovensku. Po roce 1993 probíhaly v parlamentech obou zemí debaty ohledně nejvhodnějšího modelu územně správního uspořádání. V České republice byly zvažovány varianty zemského zřízení a krajského zřízení, na Slovensku naopak varianty župního zřízení či krajského zřízení. Území České republiky bylo nakonec rozděleno do 14 vyšších územních samosprávných celků (13 krajů a Hlavní město Praha), území Slovenska do 8 krajů. Při zpracovávání tématu autor vychází především z detailní analýzy příslušných návrhů zákonů a ze stenografických protokolů z debat ohledně vyšších územních samosprávných celků v zákonodárných sborech obou států. Právě parlamenty jsou pro proces vytváření územního členění zcela zásadními aktéry. Vyšší územní samosprávné celky v podmínkách unitárních států totiž představují spíše uměle vytvářené jednotky vzniklé ze správních důvodů, než přirozené či historické regiony. Jejich vznik proto souvisí s neustále probíhajícími procesy reforem veřejné správy. Vymezení vyšších územních samosprávných celků bývá výsledkem výslovně politického rozhodnutí, které by mělo odrážet momentální potřeby států v oblasti veřejné správy. Stejně tak ale odráží priority jednotlivých politických aktérů, proto bývá vymezení území vyšších územních samosprávných celků výsledkem kompromisu mezi politickými stranami. Práce se kromě toho ve vší stručnosti zabývá fungováním krajů, zmíněny jsou mimo jiné obecné informace o krajských volbách a další souvislosti krajského zřízení. Za dobu necelých 20 let se kraje etablovaly více či méně úspěšně jako pevná součást politických systémů obou států. Záměrem disertační práce je tedy přispět svým zaměřením do odborné diskuse o krajské úrovni samosprávy díky dosud v tomto rozsahu nepublikovaným detailním informacím z parlamentních debat ohledně schvalování vyšších územních samosprávných celků.
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation thesis deals with the establishment and practical functioning of the higher territorial self-governing units in the Czech Republic and in the Slovak Republic. It contains information on the development of the territorial division of former Czechoslovakia between the years 1918 and 1993, with an emphasis on the establishment of a regional system during the communist regime. The dissertation is focused on the process of the establishment of regional level of self-government in the Czech and Slovak Republic in 1990s. Debates over the most appropriate territorial and administrative division took place in parliaments of both countries after 1993. Two models of territorial division were considered in the Czech Republic – a provincial system, based on historical lands, and a regional system. Two alternatives were discussed in Slovakia – a county system and regional system. The territory of the Czech Republic was ultimately divided into 14 higher territorial self-governing units (13 regions and the Capital City of Prague), and the territory of Slovakia into 8 regions. The author focuses especially on the detailed analysis of respective draft bills and stenographic reports of parliamentary debates regarding the higher territorial self- governing units in parliaments of both countries. The reason is that parliaments are crucial participants for creation of the territorial division. Higher territorial self- governing units, in terms of unitary states, are artificially created administrative units made for administrative reasons, rather than natural or historical regions. Therefore, their creation is linked to a continuous and ongoing process of public administration reforms. The establishment of higher territorial self-governing units is also the result of an explicit political decision that should reflect current needs of the countries in public administration issues. Such establishment also reflects the priorities of individual political participants, and is, therefore, the result of political compromise made between political parties. In addition, the dissertation briefly describes practical functioning of administrative regions. Among others, general information on regional elections and other issues connected with regional system are also described. Within 20 years of their existence, administrative regions were established – more or less successfully – as an integral part of political systems of both countries. The aim of this dissertation is to contribute to the expert discussion on the regional level of self- government due to so far unpublished detailed information from parliamentary debates concerning the process of establishment of higher territorial self-governing units.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Stanislav Caletka 1.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Stanislav Caletka 145 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Stanislav Caletka 143 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Stanislav Caletka 202 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Just, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jan Outlý 1.95 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.04 MB