velikost textu

Syntéza a polymerizace substituovaných derivátů kaprolaktonu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syntéza a polymerizace substituovaných derivátů kaprolaktonu
Název v angličtině:
Synthesis and polymerization of substituted derivatives of caprolactone
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. David Vrbata
Vedoucí:
RNDr. Jiří Zedník, Ph.D.
Oponent:
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Id práce:
102811
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kaprolakton, živá polymerizace, polymeranalaogické reakce
Klíčová slova v angličtině:
Caprolactone, living polymerization, postpolymerization modification
Abstrakt:
Abstrakt 4-(piperidin-1-yl)-N-(prop-1-yn-3-yl)-1,8-naphtalimid (PN) byl připojen na poly(αN3εCL-co- εCL) o třech různých poměrech αN3εCL pomocí 1,3 dipolární cykloadice katalyzované měďnými ionty. Reakce byla úspěšná pro kopolymer s molární frakcí αN3εCL f = 0,22. Během syntézy nedocházelo k degradaci kopolymeru a proto je molekula PN vhodná k připojení na dobře definovaný polyester. Byl připraven nový alifatický polyester, který byl 1HNMR charakterizován pomocí spektroskopie a gelové permeační chromatografie kalibrované polystyrenovými standardy. Spektra zbylých dvou kopolymerů nebyla naměřena vzhledem k jejich nízké rozpustnosti v běžných organických rozpouštědlech. Klíčová slova: živá polymerizace, α-chlor-ε-kaprolakton, click reakce
Abstract v angličtině:
Abstract Copper (I) mediated Huisgen 1,3 dipolar cycloaddition of 4-(piperidine-1-yl)-N-(prop-1-yne- 3-yl)-1,8-naphtalimide (PN) to poly(αN3εCL-co-εCL) of three different molar ratio of αN3εCL was performed. Reaction was succesfull for poly(αN3εCL-co-εCL) with molar fraction of αN3εCL f = 0,22. No degradation of substituted PCL was observed during the synthetic path, therefore the PN molecule is suitable for click coupling to well defined polyester. New aliphatic polyester based on polycaprolactone was synthesized and 1HNMR characterized by means of spectra and Gel permeation chromatography calibrated with polystyrene standards. The spectra of other two copolymers coupled with PN were not measured due to their low solubility in common organic solvents. Keywords: living polymerization, α-chloro-ε-caprolactone, click reaction
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. David Vrbata 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. David Vrbata 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. David Vrbata 95 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiří Zedník, Ph.D. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 109 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB