velikost textu

Michael Novak a Patrick Buchanan jako významní představitelé současného amerického politického katolicismu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Michael Novak a Patrick Buchanan jako významní představitelé současného amerického politického katolicismu
Název v angličtině:
Michel Novak and Patrick Buchanan as Major Representatives of Contemporary American Political Catholicism
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D.
Školitel:
prof. Dr. Pavel Barša, M.A.
Oponenti:
doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
Id práce:
102798
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (P6701)
Obor studia:
Politologie (XPOL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Michael Novak, Patrick J. Buchanan, americký katolicismus, katolické sociální myšlení, neokonzervatismus, paleokonzervatismus
Klíčová slova v angličtině:
Michael Novak, Patrick J. Buchanan, American Catholicism, Catholic Social Thought, Neoconservatism, Paleoconservatism
Abstrakt:
Abstrakt Tato disertační práce, nazvaná Michael Novak a Patrick Buchanan jako významní představitelé současného amerického politického katolicismu, se zabývá komparací politického myšlení dvou výrazných představitelů současných podob amerického politického katolicismu – neokonzervativce Michaela Novaka a paleokonzervativce Patricka J. Buchanana. Po zmapování kontextu současného amerického politického katolicismu, jeho historického kontextu a současných podob, je komparace Novakova a Buchananova politického myšlení redukována na pět tématických okruhů – otázku demokracie a amerického politického systému, oblast ekonomických otázek, oblast zahraniční politiky, tématiky náboženství a katolicismu a sporu o podstatu konzervatismu. K dosažení cíle práce a k zodpovězení výzkumných otázek je využívána metoda obsahové analýzy děl obou autorů, metoda komparace jejich ideových pozic a taktéž metoda analýzy textů a idejí obou autorů v komparaci s dalšími významnými autory v určených oblastech a v kontextu etablovaných politických teorií. Ze srovnání obou autorů vyplývá, že oba shodně kladou zásadní důraz na náboženský a morální rozměr demokracie, zejména amerického politického systému, neshodnou se však na univerzálním dosahu demokratických ideálů. V oblasti ekonomie jsou zastánci protikladných pohledů – Novak je ekonomický neoliberál a Buchanan radikální ekonomický nacionalista. Podobně i v oblasti mezinárodních vztahů – Novak je typickým představitelem idealistického neokonzervatismu, Buchanan naopak zastáncem striktního izolacionismu. V oblasti náboženství oba shodně považují křesťanství za základní určující a konstitutivní element USA a západní civilizace, jejich identifikace s hlavním proudem katolicismu je však odlišná – Novaka lze považovat za sice radikálního, ale etablovaného proponenta široce pojaté katolické sociální tradice, Buchanan je díky svému partikularismu, nacionalismu, odmítání principů svobodné tržní ekonomiky a reforem II. vatikánského koncilu katolickému mainstreamu vzdálen, stojí na okraji jeho spektra. V oblasti konzervatismu jsou Novak a Buchanan radikálními a aktivistickými představiteli jeho dvou obtížně slučitelných forem – neokonzervatismu a paleokonzervatismu, které akcentují navzdory společné konzervativní ideové bázi klíčová témata zásadně odlišným způsobem. Klíčová slova: Michael Novak, Patrick J. Buchanan, americký katolicismus, katolické sociální myšlení, neokonzervatismus, paleokonzervatismus
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation Michael Novak and Patrick Buchanan as Major Representatives of Contemporary American Political Catholicism compares the political thought of two faces of contemporary American political Catholicism represented by the neoconservative Michael Novak and the paleoconservative Patrick J. Buchanan. The first part deals with the context of contemporary political Catholicism and its historical background. The comparison thematizes five problem fields: the issue of democracy and American political system, economic problems, question of foreign policy, the issue of religion and Catholicism and, finally, the conflict over the basis of conservatism. To accomplish the given objective, I analyse the work of both authors, compare their respective ideological positions and set them in the context of other major authors in the given areas and in the context of established political theories. The comparison shows that they both emphasize the significance of the religious and moral aspect of democracy, especially in the American context, however, they do not agree on the universal reach of democratic ideals. In the field of economics, they stand for different views: Novak is an economic neoliberal, while Buchanan a radical economic nationalist. Similarly in relation to foreign policy, Novak typically represents idealist neoconservatism, Buchanan, on the other hand, advocates strict isolationism. As regards religion, they both stress the crucial and constitutive importance of Christianity for the U.S.A. and the western civilization, however, their identification with mainstream Catholicism is different. Novak can be considered as a radical, but established proponent of widely conceived Catholic social tradition. Buchanan – given his particularism, nationalism and rejection of the principles of free market economy and the reforms of the Second Vatican Council – stands off the Catholic mainstream and can be situated towards the edge of the spectrum. In relation to conservatism, Novak and Buchanan represent radical and activist forms of conservatism – neoconservatism and paleoconservatism – which can hardly be reconciled. Given their common conservative position, their respective accents show a major divergence. Key words: Michael Novak, Patrick J. Buchanan, American Catholicism, Catholic Social Thought, Neoconservatism, Paleoconservatism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D. 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D. 30 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D. 6 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D. 128 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Dr. Pavel Barša, M.A. 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. 243 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. 321 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 710 kB
Stáhnout Errata PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D. 1.37 MB