velikost textu

Trh bydlení a riziko bezdomovství v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trh bydlení a riziko bezdomovství v České republice
Název v angličtině:
Housing market and Risk of Homelessness in the Czech republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martina Mikeszová
Školitel:
doc. Ing. Josef Vlček, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc.
doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Id práce:
102796
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bydlení, trh bydlení, nájemní bydlení, finanční dostupnost bydlení, bezdomovství, sociální vyloučení, bytová politiky, podporované bydlení, Česká republika
Klíčová slova v angličtině:
housing, housing market, rental housing, housing affordability, homelessness, social exclusion, housing policy, guaranteed housing, Czech Republic
Abstrakt:
Martina Mikeszová : DISERTAČNÍ PRÁCE - TRH BYDLENÍ A RIZIKO BEZDOMOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE. ABSTRAKT Disertační práce se zabývá tématem ztráty dlouhodobého bydlení a problematikou nedostupnosti bydlení v České republice. V první části se disertace věnuje identifikaci typů domácností potenciálně ohrožených finanční nedostupností bydlení od roku 2000 v krajích ČR a vývoji samotných regionálních rozdílů v zastoupení ohrožených domácností mezi kraji ČR. Vzhledem k ukončení procesu deregulace nájemného v posledních letech analýza (ne)dostupnosti tržního nájemního bydlení poskytuje možnost odhalení sociálních dopadů tohoto procesu. Z důvodu neexistence použitelných agregátních dat o příjmech a výdajích různých typů domácností v jednotlivých regionech ČR je využito alternativních zdrojů dat a simulační metodiky měření finanční dostupnosti bydlení kombinující regionální mzdovou statistiku a data o výši tržního nájemného. Výsledky ukazují, že se snižuje míra ohrožení potenciální nedostupností tržního nájemního bydlení obecně i regionální diference v míře ohrožení. Za tímto vývojem je nejen pozastavení růstu tržních nájmů vůči růstu příjmů domácností, ale také fakt, že s přibližováním se regulovaného a tržního nájmu příspěvek na bydlení mnohem více řeší problém finanční dostupnosti nájemního bydlení na volném trhu, což zároveň vede k nárůstu veřejných výdajů. Ve druhé části disertační práce jsou již předmětem výzkumu samotní bezdomovci a cílem je nalézt společné charakteristiky jednotlivých životních drah vedoucích ke ztrátě dlouhodobého bydlení i cest zpět k znovuzískání trvalých forem bydlení. Důležitým aspektem je propojení faktorů a bariér úspěchu reintegrace bezdomovců s potenciální intervencí státu v oblasti bydlení a bytové politiky posilující úspěšnost této reintegrace. Pro analýzu příčin bezdomovství i faktorů úspěšné reintegrace bezdomovců do dlouhodobého bydlení je využito zjištění z kvalitativního šetření mezi sociálními pracovníky a bezdomovci provedeného ve třech největších městech ČR. Hlavním přínosem disertační práce je kombinace různých přístupů a zdrojů dat při analýze rizik ztráty bydlení. I přes poměrně široké zaměření dosavadních výzkumů k problematice bezdomovství v ČR neexistují studie, které by podrobněji mapovaly riziko ztráty bydlení z důvodů nízkých příjmů v regionální perspektivě i rozsáhlejší studie zaměřené na postavení bezdomovců na trhu bydlení, jejich dráhy bydlení a analýzu faktorů úspěšné reintegrace bezdomovců v kontextu účinnosti veřejné pomoci v oblasti bydlení. Disertační práce se zaměřuje výhradně na situaci v České republice, avšak vzhledem k podobnému vývoji bytových systémů v post-socialistických zemích by závěry výzkumu mohly mít obecnější platnost a stát se inspirací i v jiných post-socialistických zemích.
Abstract v angličtině:
Martina Mikeszová : PHD DISSERTATION - HOUSING MARKET AND RISK OF HOMELESSNESS IN THE CZECH REPUBLIC. ABSTRACT The PhD dissertation focuses on the theme of loss of permanent housing together with the problematic of housing affordability in the Czech Republic. In the first part, the objective is to identify the types of households potentially at risk of being unable to afford housing since 2000, and to trace the development of regional differences in the percentage of at-risk households in the Czech Republic. In the regard to the end of deregulation process in recent years, the analysis of housing (un)affordability of “market” rent housing shows the possible social consequences of the process. Owing to the absence of useful aggregate data on incomes and expenditures for different household types in the regions of the Czech Republic, the alternative data sources and the simulation methodology for measuring housing affordability which combines available regional wage statistics and data on market rents were used. The results indicate that the general risk of being unable to afford rental housing and regional differences in housing affordability are both decreasing. Not only the stagnation of market rent growth related to the growth of household income is behind the development. The main reason is the fact that in reference to the deregulation process the concept of housing allowance solves the affordability problem in case the household pays market rent more and more. In consequence, the public social expenditure has grown rapidly. In the second part of the study, the research is focusing on the homeless people themselves. The aim of the analysis is to explore the most common paths into and out of homelessness. The dissertation tries to link the factors behind and barriers to the successful reintegration of the homeless with potential state interventions in the area of housing and housing policy to reinforce the success of reintegration. In order to analyse the paths to homelessness and the factors behind the successful reintegration of the homeless into long-term housing the author draw on findings from the qualitative survey of social workers and homeless people conducted in the Czech Republic’s three largest cities. The main contribution of this dissertation lies in the combination of multiple perspective and data sources to the analysis of loss of housing risks. Despite the relative broadness of existing studies of homelessness in the Czech Republic, there is none that analyses (1) the risk of loss of housing by the reason of housing unaffordability, (2) the paths to homelessness, and (3) the factors behind and barriers to the successful reintegration of the homeless in greater detail and in reference to the effectiveness of assistance from the housing policy sphere. The dissertation focuses on the situation in the Czech Republic. Nevertheless, given that housing systems in post-socialist countries followed a similar path of development, the conclusions from this research could be of more general validity and could serve as resource for other post-socialist countries.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Mikeszová 994 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Mikeszová 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Mikeszová 62 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Martina Mikeszová 269 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Josef Vlček, CSc. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Oldřich Matoušek 76 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 59 kB