velikost textu

Teoretické aspekty variantnosti slovní zásoby v americké španělštině Diachronie a synchronie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teoretické aspekty variantnosti slovní zásoby v americké španělštině Diachronie a synchronie
Název v angličtině:
Theoretical aspects of vocabulary variability in American Spanish. Diachrony and synchrony
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Anna Mištinová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.
Oponenti:
Lenka Zajícová
PhDr. Simona Binková, CSc.
Id práce:
102777
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské jazyky (XROJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hispanoamerické varianty španělštiny, variantnost jazyka, diatopická a diastratická diferenciace, jazyky v kontaktu, lexikální amerikanismus, dialektální oblasti
Klíčová slova v angličtině:
Hispano-American variations of Spanish, linguistic variation, diatopic and diastratic differentiation, languages in contact, lexical Americanism, dialectical areas
Abstrakt:
Teoretické aspekty variantnosti slovní zásoby v americké španělštině Diachronie a synchronie Anna Mištinová Abstrakt Španělština, jako jazyk mnohonárodní a multikulturní, se vyznačuje i přes svoji jednotu velkým množstvím rozdílů ve všech jazykových rovinách. Předmětem disertační práce je analýza stěžejních teoretických otázek v souvislosti s variantností slovní zásoby americké španělštiny v diachronní a synchronní rovině, a to zejména v diatopickém vymezení se zaměřením na geograficko-lingvistické aspekty. Na základě teorií variantnosti a dalších obecných teoretických aspektů se zkoumají diference a divergence lexika v hispanoamerických variantách, hlavní zdroje a příčiny změn ve srovnání s evropskou španělštinou, původ a charakteristika jazyka v počátečních fázích dobývání Nového světa a inovující vliv autochtonních substrátů a adstrátů. Významné místo zaujímají v rozboru jazykové kontakty nejen v minulosti, ale i v přítomnosti, s důrazem na triangl španělština – nativní jazyky – angličtina, dále specifičnost přejímání slov v hispánské Americe, proces jejich adaptace a asimilace. K nejednotně pojímaným teoretickým otázkám, o nichž disertace také pojednává, patří koncepce a definování pojmu „lexikální amerikanismus“, včetně stanovení rozhodujících kritérií, jakož i areální aspekty ve spojitosti s vymezením dialektálních oblastí. Závěrem je podán nástin hlavních vývojových tendencí ve výzkumu slovní zásoby hispanoamerických variant. Klíčová slova: hispanoamerické varianty španělštiny, variantnost jazyka, diatopická a diastratická diferenciace, jazyky v kontaktu, lexikální amerikanismus, dialektální oblasti
Abstract v angličtině:
Theoretical aspects of vocabulary variability in American Spanish Diachrony and synchrony Anna Mištinová Abstract As a multinational and multicultural language, the Spanish language offers, despite its unity, a large number of differences on all linguistic planes. This dissertation’s subject consists of an examination of fundamental theoretical questions concerning the variation of American Spanish’s vocabulary on a diachronous and synchronous level. A diatopic approach in particular is employed with a focus on geographic-linguistic aspects. Based on theories of variation and other general theoretical aspects, an analysis is conducted on the differences and divergences of the lexicon in Hispano-American variations, on the main sources and causes of changes in comparison with European Spanish, on the origin and nature of the language in the early phases of the New World’s conquering and the innovative influence of autochthonous substrates and adstrates. Linguistic contacts made in both the past and present occupy a significant place in this examination, and an emphasis is placed on the Spanish – indigenous languages – English triangle. Another area of focus consists of loanwords in Hispanic America, the process of their adaptation and assimilation. Also among the wide range of theoretical questions that this dissertation examines are the concepts and definitions of the term “lexical Americanism”, including a specification of determining criteria as well as areal features related to the demarcation of dialectical areas. An outline of the main developmental trends in researching the vocabulary of Hispano-American variations is given in the conclusion. Key words: Hispano-American variations of Spanish, linguistic variation, diatopic and diastratic differentiation, languages in contact, lexical Americanism, dialectical areas
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Anna Mištinová, Ph.D. 6.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Anna Mištinová, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Anna Mištinová, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta Lenka Zajícová 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Simona Binková, CSc. 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 57 kB