velikost textu

La dérivation suffixale nominale en français préclassique

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
La dérivation suffixale nominale en français préclassique
Název v češtině:
Nominální sufixální derivace v předklasické francouzštině
Název v angličtině:
The nominal suffixal derivation in pre-classical French
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jaroslav Štichauer, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.
Mgr. Ondřej Pešek, PhD.
Id práce:
102773
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské jazyky (XROJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
předklasická francouzština, vývoj jazyka, lexikalizace, norma, morfologie, periodizace, paradigma, teorie optimality, produktivita, diachronie.
Klíčová slova v angličtině:
pre-classical French, language development, lexicalization, language standard, morphology, periodization, paradigm, optimality theory, productivity, diachrony.
Abstrakt:
Předkládaná disertační práce se zabývá jmennou sufixální derivací v předklasické francouzštině (cca 1550-1610). Na základě excerpce vybraných děl a práce se základními dostupnými korpusy, zejména Frantextem, se snaží nejprve vymezit základní pojmy (norma, problematika periodizace, produktivita, lexikalizace, paradigmatizace, otázka panchronní působnosti slovotvorných pravidel aj.) a na vybraném lexikálním materiálu otestovat operacionalitu teorie optimality (OT) a dalších mechanismů (paradigmatizace aj.)v diachronní perspektivě. V několika monotématických kapitolách pak analyzuje z diachronního pohledu několik vybraných sufixů (-age, -aison, -ance, -ment, aj.).
Abstract v angličtině:
The present PhD thesis deals with nominal suffixal derivation in pre-classical French (about 1550-1610). Based both on traditional data collection and on available digital corpuses, especially Frantext, it first strives to define basic concepts such as language standard, problems of periodization, productivity, lexicalization, paradigmatization, panchronic validity of word-formation rules etc. On selected derivational patterns, it also tests the operationality of Optimality theory (OT) and other mechanisms (i.a. paradigmatization) in diachronic perspective. In several follow-up chapters, it then analyzes, from a diachronic point of view, a number of suffixes (-age, -aison, -ance, - ment, etc.).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jaroslav Štichauer, Ph.D. 847 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jaroslav Štichauer, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jaroslav Štichauer, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Pešek, PhD. 58 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 122 kB