velikost textu

Pozdní paleolit v Čechách a na Moravě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pozdní paleolit v Čechách a na Moravě
Název v angličtině:
Late Palaeolithic in Bohemia and Moravia
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Moník, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Martin Oliva, DrSc.
Tomáš Płonka, Dr.
Id práce:
102767
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pravěká a středověká archeologie (XPRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pozdní paleolit, štípaná industrie, kamenné suroviny, operační řetězce, Čechy, Morava
Klíčová slova v angličtině:
Late Palaeolithic, chipped stone industry, raw materials, operational sequences, Bohemia, Moravia
Abstrakt:
Abstrakt disertační práce Mgr. Martin Moník Abstrakt V disertační části se věnuji závěru pleistocénu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v rámci období známém v archeologii jako pozdní paleolit. Kromě shrnutí výsledků dosavadního bádání bylo podrobeno tzv. techno-typologické analýze šest souborů převážně pozdně paleolitických štípaných artefaktů z lokalit na pomezí Čech a Moravy. Ty byly následně začleněny do kontextu českých a moravských lokalit stejného stáří a společně vyneseny do mapy. U většiny známých lokalit byla kvantifikována škála kamenných surovin, využívaných pozdně paleolitickými skupinami k výrobě nástrojů, což mj. umožnilo vyčlenit tři až pět surovinových provincií, tj. oblastí zásobovaných v pozdním paleolitu přednostně určitým typem materiálu. Tyto oblasti lze pravděpodobně ztotožnit s loveckými teritorii pozdně paleolitických lovců Čech, Moravy a Slezska.
Abstract v angličtině:
Abstract This work gives an overview of up to date knowledge of the Final Pleistocene in Bohemia, Moravia and Silesia, within the period known in archaeology as Late Palaeolithic. Apart from the review of results of previous research, six Late Palaeolithic chipped stone assemblages have been analyzed on techno-typological level. These assemblages have been put in context with contemporaneous sites in given region to create a map of Late Palaeolithic settlement. Quantification of most raw materials used in different sites made it possible to distinguish three to five raw material provinces, i.e. areas supplied with a concrete raw material type. These areas are probably identical with hunting territories of Late Palaeolithic hunters of Bohemian, Moravian and Silesian territory. Keywords: Late Palaeolithic, chipped stone industry, raw materials, operational sequences, Bohemia, Moravia 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Moník, Ph.D. 14.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Moník, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Moník, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Martin Moník, Ph.D. 1.47 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. 176 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Martin Oliva, DrSc. 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta Tomáš Płonka, Dr. 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 54 kB