velikost textu

Patroni, klienti, příbuzní. Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Patroni, klienti, příbuzní. Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století
Název v angličtině:
Patrons, Clients, and Relatives: The Social World of the Old Town Prague in the 14th Century
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Musílek
Školitel:
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
Oponenti:
prof. Zdzisław Noga, Dr.
Mgr. Martin Nodl, Ph.D.
Id práce:
102758
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Praha - Staré Město pražské - středověk - sociální dějiny - klienti - patroni - příbuzní
Klíčová slova v angličtině:
Prague - Old Town of Prague - Middle Ages - social history - clients - patrons - relatives
Abstrakt:
Předkládaná práce se zaměřuje na rozbor dvou hlavních pramenů: soudní knihy s trhovými zápisy a seznamů novoměšťanů které byly vedeny mezi v letech 1324 až 1393. Text je rozdělen do několika kapitol. Vedle popisu a představení obou hlavních typů pramenů je podrobena kritice základní literatura a představena použitá metoda: sociální topografie. Sledování trhů se staroměstskými nemovitostmi (zejména domy a venkovskými statky) umožnilo nastínit prostorovou mobilitu, včetně základního topografického obrazu města a jeho proměn. Pozornost byla věnována jak topografickému obrazu Židovského Města, které tvořilo významnou součást středověkého městského areálu, tak soužití křesťanů a Židů uvnitř města. Rozbor seznamu novoměšťanů naopak dovolil pozorovat některé aspekty městského přistěhovalectví. To je obecně považováno nejen za indikátor hospodářského vývoje města, ale umožňuje také sledovat demografické krize městské společnosti. Vzhledem k tomu, že se za každého novoměšťana musel zaručit věřitel, seznamy do města nově příchozích měšťanů naznačují také vazby a vztahy mezi osobami. Ve vzácných případech pak lze propojit údaje soudní knihy a seznamů novoměšťanů, v nichž jsou doložitelné úzké přátelské vazby mezi měšťany. Na případě vztahu rychtářů a jejich písařů naopak na povrch zřetelně vyplývají ve městě rozšířené klientské vztahy. Nelze přehlédnout ani skutečnost, že věrné služby umožňovaly schopným jedincům sociální vzestup a následné proniknutí mezi plnoprávné měšťany. Oba prameny zároveň umožňují postihnout jak národnostní vývoj města ve 14. století, sociabilitu a sociální mobilitu středověkého člověka, tak například zpřesnit naše povědomí o postavení žen uvnitř středověké městské society. Opravdu pouze ve vzácných případech je na jejich základě možno pozorovat základní podmínky úspěšné integrace příchozích do staroměstské společnosti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The present work focuses on the analysis of two main sources: the court book with market entries (Libri judiciorum or Libri contractuum), and lists of new city residents from the years 1324–1393. The text is divided into several chapters. Besides the description and presentation of the two main types of sources, a critical examination of the basic literature is undertaken, and the methodology of social topography is introduced. An outline of spatial mobility was created, including a basic topographical image of the city and its variations, though an examination of the Old Town real estate markets (especially houses and rural estates). Attention was given to the topographic situation of the Jewish Town, which formed an important part of the medieval urban complex, with coexistence of Christians and Jews within the city. Some aspects of urban migration could be observed, though analysis of the list of new city residents. This is generally regarded not only as an indicator of economic development of the city, but also allows one to monitor the demographic crisis of urban society. Given that a lender had to vouch for each new city resident, lists of new arrivals to the ranks of city burghers also suggest connections and relationships between people. In rare cases, it is possible to link data from the judicial records with lists of new city residents, which document close and friendly ties between the burghers. The case of the relationship between reeves and their scribes clearly demonstrates enhanced clientele relationships. The fact that loyal service to a patron allowed capable individuals to achieve social advancement and subsequently rise to the ranks of full-fledged burgers cannot be overlooked. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Musílek 9.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Musílek 153 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Musílek 152 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Martin Musílek 281 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Zdzisław Noga, Dr. 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Nodl, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.17 MB