velikost textu

Femme fatale jako kulturní konstrukt: fenomén osudového ženství v kultuře historické a transkulturní perspektivě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Femme fatale jako kulturní konstrukt: fenomén osudového ženství v kultuře historické a transkulturní perspektivě
Název v angličtině:
Femme Fatale as a Cultural Construct: The Fatal as a Cultural Construct: The Fatal Womanhood Phenomenon in a Historical and Transcultural Perspective
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Patricie Ebelová
Školitel:
PhDr. Václav Soukup, CSc.
Oponenti:
PhDr. Barbora Půtová, Ph.D.
Mgr. Markéta Poláková, Ph.D.
Id práce:
102722
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Kulturologie (XKUL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
femme fatale, žena, saloniéra, gejša, břišní tanečnice, mytologie, Orient
Klíčová slova v angličtině:
femme fatale, woman, salonnière, geisha, belly dancer, mythology, Orient
Abstrakt:
ABSTRAKT Předmětem disertační práce Femme fatale jako kulturní konstrukt: fenomén osudového ženství v historické a transkulturní perspektivě je deskripce, komparace a interpretace femme fatale v kontextu fenoménů břišní tanečnice, gejši a saloniéry. Cílem této práce, a s ním spjatou hlavní výzkumnou otázkou, je komparativní analýza femme fatale jako unikátní ho kulturního konstruktu, který se originálním způsobem promítá do různých ženských profesí. Zvláštní pozornost je věnována zachycení konkrétních kulturních a historických atributů, které se vztahují k profesím, znalostem, dovednostem a sociálním rolím břišních tanečnic, gejš a saloniér. Mezi dílčí cíle práce patří interdisciplinární zpracování problematiky emancipace a sexuality v dobových postojích k ženám a identifikace motivů osudového ženství ve výtvarném umění. V neposlední řadě je cílem práce studium kulturního a estetického přínosu žen vnímaných jako femme fatale. Práci tvoří čtyři relativně samostatné kapitoly, ve kterých je z různých úhlů pohledu interdisciplinárně analyzován fenomén osudového ženství. V první kapitole, která představuje historickou expozici celé práce, je zkoumán fenomén femme fatale skrze prizma mytologie a náboženství. Ve druhé kapitole je téma osudového ženství analyzováno v kontextu profese a sociální role břišní tanečnice. Třetí kapitola je věnována různým kulturním a historickým aspektům osudového ženství spjatého s profesí gejši. Ve čtvrté kapitole je předmětem analýzy a interpretace fenomén saloniér a salonů jako významného ohniska dobové evropské kultury. V práci je poukázáno nejen na sociální postavení žen vybraných profesí, ale také na kulturní hodnoty, normy a ideje, které vyznávaly. V práci je také zachyceno vzájemné kulturní působení a historické kontakty mezi orientem a okcidentem. Práce obsahuje také hlubší analýzu konkrétních historických osobností působících v roli břišní tanečnice, gejši nebo saloniéry. Zkoumané profese byly totiž nejen výrazným kulturním jevem, ale velice často se stávaly inspirací, námětem pro výtvarnou tvorbu. Proto je součástí disertační práce reflexe uměleckého ztvárnění a inspiračního potenciálu zkoumaných profesí. V závěru každé kapitoly je navíc zachycen odraz a vliv těchto profesí na současnost. Hlavní metodou užitou v disertační práci je teoretická a komparativní analýza fenoménů břišní tanečnice, gejši a saloniéry skrze prizma vědních oborů, jakými jsou filozofie, psychologie, sociologie, kulturní antropologie, estetika a dějiny umění. Výsledkem této disertační práce je interdisciplinární analýza a holistická interpretace fenoménu femme fatale využívající poznatků širokého spektra věd o člověku, společnosti a kultuře. Přínosem práce je nový pohled na zkoumané ženské profese a s nimi spjaté sociální role v historické a transkulturní perspektivě. Disertační práci je tak možné považovat za příspěvek jak k feministické antropologii a genderovým studiím, tak k mezioborově koncipovaným dějinám kultury. Klíčová slova: femme fatale, žena, saloniéra, gejša, břišní tanečnice, mytologie, Orient
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The main topic of Femme Fatale as a Cultural Construct: The Fatal Womanhood Phenomenon in a Historical and Transcultural Perspective is to describe, compare and interpret “femme fatale” in the context of the belly dancer, geisha and salonnière phenomena. The thesis objective, and subsequently its main research question, is to perform a comparative analysis of femme fatale as a unique cultural construct that is projected into various roles of a woman in an original manner. Special attention is paid to make note of concrete cultural and historical attributes related to the profession, knowledge, skills and social roles of belly dancers, geishas and salonnières. Among secondary objectives, the thesis intends to take an interdisciplinary stance in order to elaborate the problems of emancipation and sexuality in historical attitudes toward women, and to identify fatal womanhood motives in fine arts. Last, but not least, the plan is to study cultural and aesthetic contribution of women regarded as femmes fatales. The thesis consists of four relatively standalone chapters, each of which take different interdisciplinary angles to analyze the fatal womanhood phenomenon. The first chapter, a historical exposé of the thesis, investigates the femme fatale through the eyes of mythology and religion. The second chapter, the context of profession and social role of the belly dancer is applied. The third chapter is dedicated to various cultural and historical aspects of fatal womanhood embodied in the profession of a geisha. The fourth chapter takes on to analyze and interpret the phenomena of salonnières and salons as important focal points of European culture of its time. The thesis also outlines the social position of women of the above professions, as well as the cultural values, norms and ideas they held to; the mutual cultural impact and historical encounters of the Orient and Occident; and a deeper analysis of particular historical personalities in the world of belly dancers, geishas and salonnières respectively. For these professions were not just distinct cultural phenomena, but frequently became inspiration or topic for further works of art. Therefore, a reflection was included in the thesis on artistic rendition of said professions, and on their potential to inspire. Each of the chapters makes note of the way the professions reflect in the present and of the impact they had. Theoretical comparative analysis of the belly dancer, geisha and salonnière phenomena as seen through the eyes of philosophy, psychology, sociology, cultural anthropology, aesthetics and art history was the main method used in the thesis. Using a wide range of findings from art, social and cultural sciences, the thesis brings an interdisciplinary analysis and holistic interpretation of the femme fatale phenomenon, and hopes to establish a new point of view on the above professions and their social roles in the historical and transcultural perspective. The thesis thus contributes to both feminist anthropology and gender studies, and to the interdisciplinary conception of cultural history. Keywords: femme fatale, woman, salonnière, geisha, belly dancer, mythology, Orient
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Patricie Ebelová 1.34 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Patricie Ebelová 4.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Patricie Ebelová 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Patricie Ebelová 75 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Patricie Ebelová 330 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Soukup, CSc. 206 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. 306 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Markéta Poláková, Ph.D. 270 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 767 kB