velikost textu

Citování vědecké literatury prostřednictvím formátu XML

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Citování vědecké literatury prostřednictvím formátu XML
Název v angličtině:
Citing scientific literature using an XML format
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Linda Jansová, Ph.D.
Vedoucí:
Ing. Miloslav Nič, Ph.D.
Oponenti:
Ing. Martin Souček, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Strossa, CSc.
Id práce:
102688
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertace je zaměřena na problematiku využití jazyka XML pro účely citování. Nejprve je přiblížen současný stav problematiky citování, který je významně ovlivněn rozvojem elektronického publikování. Následně jsou představeny vybrané projekty zaměřené na strojově srozumitelná citační data a způsoby zahrnutí citačních dat do XML formátů. Podrobně jsou charakterizovány citační formáty užívané v praxi, a to jak formáty využívající jazyk XML, tak další formáty. Stručně jsou představeny vybrané citační manažery jako nástroje využívané při automatizované práci s citačními daty. Pozornost je věnována také typologii citovaných dokumentů. Zahrnuta je i podrobná analýza citační praxe uplatňované v tzv. barevných knihách IUPAC. Na základě dílčích zjištění byly formulovány doporučené postupy pro zahrnutí citačních dat do XML formátů. Doporučené postupy mají podobu sedmi zásad, které lze stručně shrnout takto: využití kódování UTF-8, nízký počet prvků i atributů, maximální strukturování dat, využití řízených slovníků, zachycení hierarchie dat a propojení dat pomocí odkazů, využití existující typologie dokumentů nebo vytvoření nové typologie, využití principu rekurze při práci s daty. Na základě doporučených postupů byl navržen experimentální formát. Možnost jeho implementace v praxi je ukázána na příkladu citačních dat z barevných knih IUPAC.
Abstract v angličtině:
The dissertation focuses on the use of XML for citation purposes. First, a current situation in citation practice, deeply influenced by the development in electronic publishing, is described. Then selected projects aimed at making citation data machine understandable and ways to include citation data into XML formats are presented. Citation formats (both XML and other formats) are dealt with in detail. This part is followed by a brief introduction of citation managers as tools used to automate work with citation data. Typology of cited documents is also covered. Furthermore, a detailed analysis of citation practice in IUPAC color books is included. Based on partial findings recommended practices for the inclusion of citation data into XML formats were developed. The recommended practices are a set of seven principles which can be summed up as follows: use of UTF-8 encoding, low number of elements and attributes, maximum data structuring, use of controlled vocabularies, data hierarchy and use of links to make connections, use of existing document typology or creation of a new one, use of recursion while working with the data. An experimental format based on the recommended practices has been designed. Citation data from IUPAC color books are used to present the way how the format can be implemented in practice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Linda Jansová, Ph.D. 5.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Linda Jansová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Linda Jansová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Miloslav Nič, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Martin Souček, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Petr Strossa, CSc. 73 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 31 kB