velikost textu

Metodika výuky angličtiny u studentů se sluchovým postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metodika výuky angličtiny u studentů se sluchovým postižením
Název v angličtině:
The English Language Teaching Methodology for Learners with Impaired Hearing
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc.
doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D.
Id práce:
102680
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Didaktika konkrétního jazyka (XDKJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
didaktika, angličtina, sluchové postižení, neslyšící
Klíčová slova v angličtině:
ELT methodology, English, impaired hearing, the Deaf
Abstrakt:
ABSTRAKT Disertační práce s názvem Metodika výuky angličtiny u studentů se sluchovým postižením se zabývá současnou situací ve výuce angličtiny ve speciálních středních školách pro sluchově postižené. Práce si klade dva cíle: – 1) shromáždit poznatky z didaktiky angličtiny a obohatit je o informace ze zdrojových disciplín, např. speciální pedagogiky, pedagogiky, psychologie a lingvistiky, aby vznikl ucelený základ speciální systematické didaktiky angličtiny pro žáky se sluchovým postižením; – 2) provést výzkumnou sondu v oblasti čtení s porozuměním v angličtině u středoškolských žáků a studentů s postižením sluchu, protože čtení je dovednost, kterou procvičují všechny skupiny těchto žáků. Práce shrnuje důležité informace o žácích se sluchovým postižením, jejich charakteristikách a potřebách. Jsou představeny základní komunikační systémy, práce se zamýšlí nad rozvojem jazyka a myšlení u neslyšících. Velký prostor je věnován motivaci, emočnímu a osobnostnímu rozvoji neslyšícího žáka a jeho praktickým komunikačním potřebám ve třídě. Dizertační práce shrnuje poznatky z didaktiky angličtiny a komentuje je z pohledu učitele speciální školy. Výzkumná část reflektuje výsledky sondy do oblasti čtení a porovnává žáky neslyšící a nedoslýchavé, nižší a vyšší ročníky a maturitní a učební obory. Klíčová slova: didaktika, angličtina, sluchové postižení, neslyšící
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The dissertation The English Language Teaching Methodology for Learners with Impaired Hearing deals with the current situation in the field of ELT in special secondary schools for learners with impaired hearing. It has two main aims: - 1) to gather knowledge from ELT methodology and combine it with information from other source disciplines, e.g. special pedagogy, pedagogy, psychology, and linguistics to form a coherent basis of special systemic English language teaching methodology for learners with impaired hearing; - 2) to carry out a research project in the field of reading with deaf and hard-of-hearing learners at secondary schools since reading is the skill which is practised by all groups of learners with hearing impairment. The dissertation summarizes information on these learners, it describes their characteristics and needs. Main communication methods are presented, as well as some thoughts on the development of language and mind of the deaf. A substantial part of the work is devoted to motivation, emotional and personal development of deaf learners and to their practical communicative needs in the classroom. The work sums up the ELT methodology findings and comments on them from the perspective of a special school teacher. The research part reflects the project findings in the field of reading and compares the results in terms of deaf and hard-of-hearing learners, lower grades versus upper grades, secondary school programmes versus vocational programmes. Key words: ELT methodology, English, impaired hearing, the Deaf
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D. 3.28 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D. 1.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D. 144 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D. 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc. 252 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D. 831 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 199 kB