velikost textu

Václav Havel a Slawomir Mrozek - absurdní divadlo za železnou oponou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Václav Havel a Slawomir Mrozek - absurdní divadlo za železnou oponou
Název v angličtině:
Václav Havel and Slawomir Mrozek - Theater of the Absurd behind the Iron Curtain
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Izabela Laiblová Urban, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Oponenti:
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
prof. Wolfgang Schwarz, Dr.
Id práce:
102673
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Dějiny české literatury a teorie literatury (XCL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
absurdní drama, absurdní divadlo, antidivadlo, absurdno, groteska, Václav Havel, Sławomir Mrożek, drama a divadlo padesátých a šedesátých let 20. století
Klíčová slova v angličtině:
Absurd drama, the Theater of the Absurd, antitheater, absurd, grotesue, Václav Havel, Sławomir Mrożek, drama and theatre of the fifties and sixties of 20th century
Abstrakt:
Izabela Laiblová Urban Disertační práce „Václav Havel a Sławomir Mrożek – absurdní divadlo za železnou oponou“ Abstrakt Disertační práce se věnuje analýze dramatické tvorby Václava Havla a Sławomira Mrożka v kontextu absurdního divadla a snaží se odpovědět na otázku, zda je možné jejich hry do tohoto proudu zařadit. Práce uvádí vliv politické, společenské a kulturní situace na příchod absurdního divadla za železnou oponu a poukazuje na vnímání tohoto proudu v Československu a Polsku. Zkoumá nejdůležitější tematické oblasti dramatického díla obou autorů, jako jsou například vztah člověka a systému, vztah jedince a kolektivu či typy dramatických postav. Práce se dále zabývá jazykem Havlových a Mrożkových her, který se vyznačuje několika charakteristickými rysy, například frazeologií, převzatou z jazyka komunistické propagandy či propojením různých stylů – oficiálního, nespisovného, úředního a dalších. Práce rovněž pojednává o kompozici Havlových a Mrożkových her, které se navzájem výrazně liší a tento rozdíl lze nastínit porovnáním vztahu „kruh – trychtýř“, resp. „kruh – spirála“. Předmětem zkoumání jsou především raná dramata obou autorů. V případě Havlových dramat se jedná o hry ze šedesátých let a rovněž o některé aktovky ze sedmdesátých let. Mrożkovy hry zahrnuté v této práci pochází z let 1958 – 1963. Havlova a Mrożkova dramata analyzovaná v této práci jsou odrazem společenské nálady ovládající státy za železnou oponou v padesátých, šedesátých a sedmdesátých letech 20. století a ukazují život v tomto období – zkreslený křivým zrcadlem absurdna a grotesky.
Abstract v angličtině:
Izabela Laiblová Urban Dissertation „Václav Havel and Sławomir Mrożek – Theater of the Absurd behind the Iron Curtain” Abstract: Dissertation is devoted to the analysis of dramatic works of Václav Havel and Sławomir Mrożek in the context of the Theater of the Absurd, trying to answer the question whether it is possible to include plays of these East European writers into this literary movement. Dissertation discusses the impact of political, social and cultural situation on the entry of the Theater of the Absurd behind the Iron Curtain reflecting the perception of the trend in Czechoslovakia and Poland. It describes the key thematic areas of both authors’ dramatic plays, such as the relationship between humans and the system, the individual and the group as well as type of dramatic characters. It focuses also on the language of Havel’s and Mrożek’s plays with its several characteristics, such as phraseology taken from the language of communist propaganda as well as combining different styles - official, administrative and others. The dissertation discusses the composition Havel’s and Mrożek’s with their significant differences, outlined by comparing the relationship “circle – funnel”, respectively "circle - spiral". The research is focused mainly on early plays of both authors. In the case of Havel's plays it includes the works from the 60’ as well as some of one-act plays from the 70’; Mrożek’s plays included in the dissertation were published in the years 1958 – 1963. Havel’s and Mrożek’s dramas analyzed in this dissertation reflect a social mood in the countries behind the Iron Curtain in the fifties, sixties and seventies of the 20th century and show life in this period - distorted through the distorted mirror of absurd and grotesque.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Izabela Laiblová Urban, Ph.D. 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Izabela Laiblová Urban, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Izabela Laiblová Urban, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Izabela Laiblová Urban, Ph.D. 222 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Barbara Topolová, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Wolfgang Schwarz, Dr. 181 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 77 kB