velikost textu

Život a dílo A. D. Grigorjeva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Život a dílo A. D. Grigorjeva
Název v angličtině:
The Life and Work of A. D. Grigoryev
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michaela Lemeškinová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Oľga Kovačičová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc.
Mgr. Václav Čermák, Ph.D.
Id práce:
102664
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Slovanské literatury (XSLL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Předkládaná disertační práce je věnována životu a tvůrčímu odkazu ruského filologa první poloviny 20. století A.D. Grigorjeva (1874-1945). Předmětem zkoumání je poprvé i emigrantské období (1922-1945) života a díla. Vědecký odkaz zahrnuje jak publikovaná díla, tak i rukopisné studie uložené v Archivu Akademie věd ČR, vědě zcela neznámé. Jedná se tedy o první ucelenou vědeckou biografii A.D. Grigorjeva, která seznamuje s proměnami badatelských zájmů a studijních podnětů, s vývojem metodologických postojů, s hodnotou výzkumu, a zároveň vědeckou činnost zasazuje do širšího kontextu životních událostí. Členění a struktura disertační práce je podmíněna mimořádným rozsahem vědních oborů, kterým se A.D. Grigorjev v průběhu svého života v prostoru Střední a Východní Evropy a Sibiře věnoval. První kapitola, věnovaná úseku života a vědecké činnosti před emigrací, začíná stručným popisem původu a gymnaziálního vzdělání (1.1.). Dále následuje přehled moskevského období (1.2.) zahrnující tři hlavní oblasti vědeckého výzkumu: medievalistickou (1.2.1.), folkloristickou (1.2.2.) a lingvistickou (1.2.3.). V příslušných oddílech této podkapitoly seznamujeme s celoživotním studiem jedné z nejstarších památek světové literatury (románu o Achíkarovi), s vazbou na prof. M.I. Sokolovova; v kontextu vývoje ruské filologie posuzujeme rozsah a význam folkloristických aktivit, zaměřených převážně na východoslovanský epos; a poukazujeme na zcela zásadní úlohu, kterou A.D. Grigorjev sehrál ve vývoji lingvistického myšlení o jazyce v Rusku počátku 20. století. Následující podkapitoly zahrnují: průběh a význam studijní cesty po Západní a Střední Evropě v letech 1905-1907 (1.3.), varšavské období života a díla A.D. Grigorjeva (1.4.), jehož součástí je i prosopografický pohled na osud akademického sboru Varšavské univerzity. Druhá kapitola, věnovaná životu a výzkumu A.D. Grigorjeva, již jakožto československého emigranta, se dělí na užhorodské (2.1.), prešovské (2.2.) a pražské (2.3.) období působení. Okruhy vědeckých zájmů, vymezené v první kapitole, ani v následujících letech neztratily na aktualitě. Vědec se i nadále věnuje výzkumu ruských nářečí (tentokrát z prostoru Sibiře), vydává poslední svazek bylin, připravuje pokračování studie o slovanské redakci románu o Achíkarovi a nově se také zabývá výzkumem nejstarších dějin Slovanů. Pozorujeme, jak se výše zmíněné vědecké práci dostává zajímavého propojení s ideologickým a politickým životem Československa (užhorodské a pražské období). Třetí kapitola zkoumá metodologii uplatňovanou při studiu lidové slovesnosti a nejstarší slovanské historie, přičemž nová kodifikace A.D. Grigorjeva, tedy pokus T.G. Ivanovové najít v práci A.D. Grigorjeva uplatnění metod zkoumání staré literatury a písemnictví, je vyvrácena. Analýza archivních materiálů dokládá příslušnost vědce k historické škole folkloristiky. Úkolem čtvrté kapitoly je v několika tematických rovinách poukázat na perspektivy dalšího výzkumu. Konkrétně se zaměřuje na hledání žáků a pokračovatelů A.D. Grigorjeva v Rusku (4.1.), vazbu a kontakty s pražskou profesurou (4.2.) a vliv ruského vědce na mladší generaci českých filologů (4.3.).
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The presented dissertation (doctoral thesis) is devoted to the life and creative heritage of the Russian philologist of the first half of the 20th century A.D. Grigorjev (1874-1945). The subject of examination contains for the very first time the emigration period (1922-1945) of his life and works. His intellectual legacy, kept in the archive of the Czech Academy of Sciences and not generally known to the public, involves not only published books but handwritten studies either. This is the first coherent scientific biography of A.D. Grigorjev revealing changes of the scholar’s interests and study impulses, showing the development of his methodological stands and the value of his research, and at the same time it puts his scientific activities in the broader context of life events. The segmentation and the structure of the dissertation are required by wide range of disciplines A.D. Grigorjev was interested in in the course of his life in the areas of Central and Eastern Europe and Siberia. The first chapter, dealing with his life and scientific doings before emigration, starts with a short description of his origin and high school (grammar school) education (1.1.). Introduction to his Moscow’s period, involving the main three fields of his scientific research: medievalism (1.2.1.), folklore (1.2.2.) and linguistics (1.2.3.), follows. Respective parts of this subchapter look into following issues: his lifelong research of one of the oldest culture heritage of world literature (The Story of Ahikar) connected with professor M.I. Sokolov, the examination of extent and importance of his folklore activities, focused mainly on East European epos (epic), in the context of the Russian philology development and above all our assertion of his playing key role in the development of linguistic thinking about languages in Russia at the beginning of 20th century. Subsequent subchapters cover: the course and significance of his study tour in the Western and Central Europe in 1905-1907 (1.3.) and Warsaw’s period of his life and works (1.4.) which includes prosopographical view on the destiny of the academic board of Warsaw University. The second chapter, dedicated to the life and research of A.D. Grigorjev as the Czechoslovak emigrant (exile), divides into Uzhhorod’s (2.1.), Presov’s (2.2.) and Prague’s (2.3.) periods of his activities. In succeeding years the spheres of his interests, defined in the first chapter, remain as a matter of fact the same. The scientist continues to study dialects used in Siberia, publishes the last volume of Russian “bylina”, prepares the follow-up study on the Slavonic redaction of The Story of Ahikar and newly he starts to look into the oldest history of Slavs. One can notice how the above mentioned scientific study acquires interesting interconnection with ideological and political life in Czechoslovakia (Uzhhorod’s and Prague’s periods). The third chapter investigates the methodology used by him when studying folk literature and early Slavonic history, thus revealing that the new codification of A.D. Grigorjev by T.G. Ivanova is disproved (her attempt to find out in his works application of researching methods of old literature). The analysis of the examined materials proves the scientist to be affiliated with the historical school of folklore. The fourth chapter is aimed to show, in several thematic levels, prospect of further research. Namely it concentrates on looking for students and followers of A.D. Grigorjev in Russia (4.1.), on links and contacts with Prague’s professorship (4.2.) and the Russian scientist’s influence on younger generation of Czech philologists (4.3.).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Lemeškinová, Ph.D. 2.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Lemeškinová, Ph.D. 21 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Lemeškinová, Ph.D. 11 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Michaela Lemeškinová, Ph.D. 134 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Oľga Kovačičová, CSc. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc. 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Václav Čermák, Ph.D. 227 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 57 kB