velikost textu

Harmonizace pracovních a rodinných rolí jako problém sociální politiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Harmonizace pracovních a rodinných rolí jako problém sociální politiky
Název v angličtině:
Work-family balance as a problem of social policy
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Ivan Duškov
Vedoucí:
prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.
Oponent:
Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.
Id práce:
102650
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Veřejná a sociální politika (VERSP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
28. 3. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
harmonizace práce a rodiny, genderové stereotypy, stát veřejných sociálních služeb, rovnost mezi ženami a muži, fertilita, trh práce, horizontální a vertikální segregace, zaměstnání, genderové nerovnosti na trhu práce, sociální politika
Klíčová slova v angličtině:
work-family balance, gender stereotypes, welfare state, gender equality, fertility, labour market, horizontal and vertical gender segregation, employment, gender inequalities on the labour market, social policy
Abstrakt:
Předkládaná studie je rozšířenou a aktualizovanou verzí mé diplomové práce „Konflikt pracovních a rodinných rolí a jak mu čelit“, kterou jsem obhájil na Katedře veřejné a sociální politiky ISS FSV UK v Praze v červnu 2010. Primárně se zaměřuje na identifikaci determinant konfliktu pracovních a rodinných povinností, následně se věnuje detekci a bližšímu popsání derivátů zmíněného konfliktu, stručnému srovnání stávající situace v České republice a ve vybraných členských státech EU v této oblasti a v neposlední řadě studie popisuje ty praktiky a opatření, které se k efektivní harmonizaci práce a rodiny úzce pojí. Analýza prokázala, že patrně nejvýznamnější příčinou analyzovaného problému jsou nadále přetrvávající kulturní stereotypy, které determinují postavení žen a mužů ve společnosti. Některé z členských států Evropské unie, včetně České republiky, jsou stále v zajetí tzv. breadwinner modelu, který prosazuje tradiční rozdělení ženských a mužských rolí. Konkrétně vzato ženám přisuzuje výhradně sféru domácnosti a péče o děti, mužům pak ekonomickou aktivitu, tedy placené zaměstnání. Z analýzy rovněž vyplynula frapantní souvislost mezi konfliktem, resp. harmonizací práce a rodiny a typem uplatňovaného sociálního státu. V zásadě platí, že státy praktikující liberální, konzervativní a latinský model Welfare State se vyznačují nižší mírou zaměstnanosti žen, genderovou nerovností, nižší fertilitou a v neposlední řadě i špatnými podmínkami v oblasti harmonizace práce a rodiny, která graduje v obecně nižší spokojenost s kvalitou života. Naopak ve státech, kde je uplatňován tzv. sociálně demokratický model sociálního státu, byly detekovány zpravidla opačné charakteristiky atrendy. Právě sociálně demokratický režim státu veřejných sociálních služeb je na příkladu Švédska, i přes kulturní odlišnosti a finanční náročnost, nahlížen jako ideální typ, jako zdroj možné inspirace právě pro českou sociální (rodinnou) politiku.
Abstract v angličtině:
The submitted text represents updated and extended version of my MA thesis “Work-Family balance: Solving Dilemma”. The main objective of this paper is to present the results of empirical research and analyses of causes and consequences which affect and disturb straight-through connection between work (e.g. paid job) and family responsibilities (especially childcare). In the theoretical part of this paper was used a theory of the welfare state, the equal opportunity theory (especially between men and women) and the concept of human potential. Culture and gender stereotypes are probably the most considerable causes of difficult reconciling work and family duties. Some of the EU member states altogether with the Czech Republic are still keeping so-called breadwinner model, which maintain traditional status between women and men in the society. According to this model women are mainly responsible for childbearing, childcare and household keeping while men should care about economical aspect of family life. An analysis has shown close-knit connection between type of welfare state, welfare state policies and relevant implications on the field of work-family balance and quality of life. Liberal, Traditional and Latin type of welfare state are characterized by low rate of women employment, gender inequality, low rate of fertility, difficult reconciling work and family responsibilities and last but not least low satisfaction with quality of life. On the other hand, in the countries with social democratic type of welfare state were found opposite implications and trends. In this paper there was taken “Swedish” social democratic welfare state as an ideal type not only for optimal reconciling work and family responsibilities. In spite of cultural differences and capital intensity “Swedish” welfare state could be taken as a possible source for inspiration during the definition of Czech social and family policy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Ivan Duškov 4.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Ivan Duškov 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Ivan Duškov 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Věra Tomandlová 80 kB