velikost textu

Úvod do literární onomastiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úvod do literární onomastiky
Název v angličtině:
Introduction to Literary Onomastics
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Žaneta Dvořáková
Školitel:
PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc.
doc. Mgr. Jaromír Krško, Ph.D.
Id práce:
102628
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Český jazyk (XCJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 10. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
literární onomastika, vlastní jméno, antroponymum, onymická funkce, teorie
Klíčová slova v angličtině:
literary onomastics, proper name, anthroponym, onymic function, theory
Abstrakt:
Úvod do literární onomastiky Abstrakt Žaneta Dvořáková Česká onomastika je tradičně na velice vysoké úrovni, má kvalitní teoretickou i metodologickou základnu a je uznávána ve světě. Literární onomastice coby jedné z jejích oblastí však u nás, na rozdíl od mnoha jiných zemí, stále není věnována příliš velká pozornost. R. Šrámek – podobně jako v zahraničí např. K. Gutschmidt nebo W. F. H. Nicolaisen – poukazuje na její terminologickou a metodologickou rozkolísanost, nedostatečnou teoretickou propracovanost a na problém vymezení rozsahu jejího zkoumání. Právě na toto volání chtěla tato disertační práce odpovědět. Úvod do literární onomastiky si klade za cíl komplexní představení dosavadních teoretických a metodologických přístupů k literárním vlastním jménům a především rozšíření poznatků o literárních antroponymech. Výzkum se opírá o metodologicko-teoretické poznatky, k nimž domácí i zahraniční literární onomastika ve svém vývoji dospěla, zároveň vychází z nejnovějších poznatků obecné onomastické teorie. Teorie je založena na důkladné analýze literárních děl českých i světových z 19. a převážně 20. století. Excerpovaná díla záměrně reprezentují širokou škálu literárních žánrů, což umožňuje sledovat některé jevy v širším rámci a vysledovat i některé paralely, které by nám při žánrovém omezení zůstaly skryty. Práce se soustřeďuje na několik okruhů problémů, čemuž odpovídá i její rozčlenění do čtyř částí. První z nich je věnována literární onomastice jakožto svébytnému oboru, představuji v ní historii výzkumu, zabývám se jeho interdisciplinárním charakterem a problematikou metodologie. Druhá část nese název Literární vlastní jméno, snažím se v ní o vymezení předmětu a rozsahu zkoumání literární onomastiky, dále analyzuji různé faktory, které ovlivňují výběr a užití jmen, a poukazuji na celkovou onymickou strukturu literárního díla (tzv. „krajinu jmen“). Třetí, nejrozsáhlejší část práce se zabývá spletitou problematikou literárněonymických funkcí, jejich členěním a různými pohledy na ně. V poslední části práce jsou zastoupeny další dílčí otázky výzkumu – problematika překladu literárních vlastních jmen, umělecké pseudonymy a názvy děl. Na závěr se zamýšlím nad budoucím směřováním oboru a nad dalšími úkoly, které na badatele teprve čekají. Součástí mé disertace je i kompletní soupis bibliografie české literární onomastiky od jejího počátku až dodnes. Dílčí výsledky výzkumu byly průběžně prezentovány na domácích i zahraničních vědeckých konferencích a zveřejňovány formou článků v recenzovaných odborných časopisech. Svou prací jsem chtěla především přispět k prohloubení teoretické a metodologické základny literární onomastiky pro budoucí badatele v tomto stále relativně mladém oboru. Považuji toto téma za vysoce aktuální a doufám, že se výstupy mého výzkumu začlení do významného proudu české onomastiky.
Abstract v angličtině:
Introduction to Literary Onomastics Abstract Žaneta Dvořáková Czech onomastics has been traditionally well advanced; it has a high-quality theoretical and methodological foundation and is highly regarded internationally. However, unlike in other countries, literary onomastics as one of its disciplines still lacks sufficient attention. R. Šrámek – along with his counterparts abroad, K. Gutschmidt and W. F. H. Nicolaisen – points out its terminological and methodological inconsistency, insufficient theoretical elaboration and the problem of defining its scope of research. It is this call that I want to answer with my dissertation. The goal of my Introduction To Literary Onomastics is to provide a critical and complex summary and assessment of the current understanding of literary proper names and to further research the subject – especially by extending its scope with some new views of anthroponyms in fiction based on profound analyses of modern works of Czech and foreign literature of the 19th and 20th century. My research builds upon methodological-theoretical findings reached by the development of both Czech and foreign literary onomastics; at the same time, it draws on the latest findings of general onomastic theory. Excerpted works purposely represent a wide variety of literary genres, which allows us to observe some phenomena in a broader context and to trace some parallels that would remain unnoticed within the bounds of a single genre. The dissertation is focused on several problem areas, which corresponds to its division into four parts. The first part is dedicated to literary onomastics as an independent field of study, presenting its history of research and dealing with its interdisciplinary nature and methodological problems. The second part is called “Literary Proper Name”. In it, I define the subject and scope of literary onomastic investigation, further analyze various factors that influence the selection and use of names, and point out the overall onymic structure of literary work (the so-called "Landscape of Names"). The third and most extensive part deals with the complicated problems of literary onymic functions, their breakdown and different views on them. In the final part of the work some further research sub-questions are presented– the issue of proper names in translation, pen names and book titles. In conclusion, I consider the future direction of literary onomastic studies and other tasks that are still waiting for researchers. Part of my dissertation is also a complete list of bibliography of Czech literary onomastics from its beginning to the present day. Partial results of the research were continuously presented at domestic and international conferences and published in the form of articles in peer-reviewed journals. With my dissertation, I aim to strengthen the theoretical and methodological foundation for future researchers in this relatively young field of study. Thus, the topic of the monograph is highly relevant today and its outcomes will become an integral part of the important domain of Czech and international onomastics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Žaneta Dvořáková 1.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Žaneta Dvořáková 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Žaneta Dvořáková 64 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Žaneta Dvořáková 342 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Milan Harvalík, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc. 204 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Jaromír Krško, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 711 kB