velikost textu

Hra v roli ve vyučování dějepisu. Empirická analýza vybraných aspektů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hra v roli ve vyučování dějepisu. Empirická analýza vybraných aspektů
Název v angličtině:
Role Playing in History Teaching Empirical Analysis of Selected Aspects
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Iva Vachková, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
Id práce:
102623
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Didaktika dějepisu (XDDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 1. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hraní rolí ve vyučování - didaktika dějepisu - skupinová práce - osobnostní a sociální výchova - Bloomova revidovaná taxonomie
Klíčová slova v angličtině:
role playing in educational process - history teaching methodology - group work - personal and social education - Bloom’s revised taxonomy of educational goals
Abstrakt:
Abstract Tato disertační práce završuje několikaleté období učitelské praxe, které bylo věnováno ověřování možností hraní rolí v dějepisném vyučování. Jen pomalu získával celek práce jasnější kontury. Teoretická část práce nabízí exkurz do didaktické literatury a sleduje, jaký význam hraní rolí ve vyučování dává obecná didaktika, didaktika dějepisu, didaktika osobnostní a sociální výchovy a didaktika dramatické výchovy. Autorka se zabývá především novějšími příklady hraní rolí ve vyučování dějepisu, komentuje je a uvádí do souvislostí. V závěru teoretické části přináší pravidla a zásady pro praktické využívání hry v roli v dějepisném vyučování. Empirická část práce popisuje průběh dvoufázového akčního výzkumu, který byl realizován v letech 2007 - 2011 na čtyřletém gymnáziu. Na počátku empirické sondy stály dvě obecnější otázky: Může hraní rolí v dějepisném vyučování napomoci rozvoji osobnosti žáka? Může hraní rolí v dějepisném vyučování napomoci k naplňování edukačních cílů dějepisného vyučování? Postupně docházelo k jejich zpřesňování a úpravám podle vývoje akčního výzkumu. Hlavním předmětem zájmu bylo sledování vývoje žáků v oblasti práce v různě velkých skupinách, hraní rolí v dějepisném vyučování a dosahování edukačních cílů v předmětu dějepis. Součástí práce je i aplikace Bloomovy revidované taxonomie edukačních cílů na popisované výukové lekce ve druhé fázi akčního výzkumu. Klíčová slova: hraní rolí ve vyučování - didaktika dějepisu - skupinová práce - osobnostní a sociální výchova - Bloomova revidovaná taxonomie cílů 1
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation concludes teaching experience of several years which was dedicated to examining the possibilities of role playing in history teaching. The theoretical part offers an excursion into the area of didactic literature and observes the importance which is attributed to role playing by general teaching methodology, teaching methodology of history, personal and social education as well as drama education. The author focuses especially on recent examples of role playing in history teaching, she comments and interlinks them. The rules and principles for practical usage of role playing in history teaching are provided at the end of the theoretical part. The empirical part describes the progress of two-phase action research realized during the years 2007-2011 at grammar school with four-year study programme. At the beginning of the empirical probe there were two general questions: Can the role playing in history teaching help the development of students’ personality? Can the role playing in history teaching help to fulfil the educational goals of history teaching? These were gradually more specified and modified according to the progress of action research. The main subject of interest was observing the students’ development in the area of working in groups of different sizes, role playing in history teaching and reaching the educational goals of history as a school subject. The application of Bloom’s revised taxonomy of educational goals on the educational lessons in the second phase of action research forms another part of this dissertation. Key words: role playing in educational process - history teaching methodology - group work - personal and social education - Bloom’s revised taxonomy of educational goals 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Iva Vachková, Ph.D. 3.64 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Iva Vachková, Ph.D. 2.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Iva Vachková, Ph.D. 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Iva Vachková, Ph.D. 172 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Iva Vachková, Ph.D. 575 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 333 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. 391 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.57 MB