velikost textu

Vliv působení chůvy na celkový rozvoj svěřence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv působení chůvy na celkový rozvoj svěřence
Název v angličtině:
Influence of nannies on the overall development of the ward
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Helena Dvořáková
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D.
Id práce:
102621
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPED)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Chůva, podstata mateřství, nahraditelnost matky, rodinná výchova, vazba, odloučení, profesionální péče
Klíčová slova v angličtině:
Nanny, nurse, nursemaid, childminder, essence of motherhood, substitutability mother, family education, attachment, detachment, care expertise
Abstrakt:
Abstrakt disertační práce: Vliv působení chůvy na celkový rozvoj svěřence Tato disertační práce se zabývá oblastí hlídání dítěte náhradní pečující osobou, tzv. chůvou. Klade si za cíl širší zmapování a popsání problematiky, s akcentací vytyčených okruhů. Prezentovaná teoreticko-výzkumná práce popisuje existující zařízení a služby pro zaopatření dítěte v této republice i v zahraničí. Především se ale snaží postihnout podstatu mateřství, a to z pohledu psychologického, filozofického či genetického. V rámci této snahy je brána na zřetel otázka odloučení, potažmo traumatizace v dětství. Nezanedbatelný prostor je ponechán oblasti vzdělávání pečujících osob. Výzkumná část se zaměřuje na vliv působení chůvy jak na dítě, tak i na rodinnou atmosféru a výchovné postoje rodičů. Dále se zabývá postavením chůvy v rodině a hranicí vztahu mezi dítětem a jeho opatrovatelkou. Výstupem z díla je praktický manuál, příručka s konkrétně vymezeným obsahem vzdělávacího kurzu (pro adepty na pozici chůvy, i pro již praktikující pracovníky). Daný materiál byl sestaven za přispění odborných pracovníků, s ambicí upozornit na slabá místa v oblasti proškolování a komplexního vzdělávání náhradních pečujících osob v ČR. Stěžejním úmyslem textu je dovedení čtenáře k uvědomění a docenění důležitosti kvalitní pečovatelské osoby v procesu výchovy. Teoretická i praktická část jsou doplněny přílohami; obsahujícími obrazový materiál, související přehledy a materiály, využité v rámci výzkumného šetření.
Abstract v angličtině:
Dissertation thesis summary: Influence of nannies on the overall development of the ward This dissertation thesis deals with the topic of child minding by an alternative caregiver, the so-called nanny. Its target is to broadly examine and describe the issue, with emphasis on defined aspects. The presented theoretical-research work covers existing institutions and services for child care in both Czech Republic and abroad. It primarily strives, however, to capture the essence of motherhood from psychological, philosophical and genetic points of view. This effort takes into consideration the question of separation, and consequently traumatization in childhood. A significant part of the paper concentrates on the area of education of the child care providing persons. The research chapters focus on the influence of the nanny not only on the child, but also on the family atmosphere and the educational stances of the parents. It further deals with the position of the nanny within the family, and with bounds of the child-nanny relationship. The output of the work is then a practical handbook, a manual with specifically defined content of an educational program (for nanny-position aspirants and for already practicing professionals). The material was drawn up with help of experts, with the aim to point out weak spots in the area of training and comprehensive education of alternative caregivers in Czech Republic. The core intention of the text is to help the reader realize and fully appreciate the importance of a quality career in the process of children's education. Both theoretical and practical parts are complemented with supplements containing visual documents, relevant summaries and materials used during the research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Helena Dvořáková 1.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Helena Dvořáková 158 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Helena Dvořáková 48 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Helena Dvořáková 378 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc. 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D. 252 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB