velikost textu

Zkoumání sociální podmíněnosti současného způsobu technologického rozvoje: Za hranice (výzkumu) digitální propasti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zkoumání sociální podmíněnosti současného způsobu technologického rozvoje: Za hranice (výzkumu) digitální propasti
Název v angličtině:
Exploring the Social Conditionality of the Contemporary Mode of Technological Development: Beyond the Edge of the (Research on) the Digital Divide.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Oleg Suša, CSc.
Oponenti:
doc. Ing. Karel Müller, CSc.
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Id práce:
102619
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Internet, informační společnost, digitální propast, sociologie, sociální nerovnost.
Klíčová slova v angličtině:
Internet, information society, digital divide, sociology, social inequality.
Abstrakt:
Abstrakt Autor v textu promýšlí novou pozici, z níž lze nahlížet teorii informační společnosti a výzkum digitální propasti jako činné součásti jedné velké rekonstrukce podmínek sociální existence. Práce začíná rekonstrukcí argumentačního jádra teorií informační společnosti, které pak slouží jako opora výběru posledního a současně nejrespektovanějšího představitele této teoretické tradice. V následující kapitole je představena výstavba teorie informační společnosti Manuela Castellse a dále její těsný vztah s problémem digitální propasti. Tato část vrcholí rozborem klíčové pozice problému digitální propasti v řešení rozporů a sociálních negativ informatizace a je uzavřena poukázáním na absenci tohoto momentu v předchozích kritikách Castellsova díla. Ve čtvrté kapitole je představen vývoj argumentů a empirické evidence výzkumu digitální propasti, v části páté jsou pak identifikovány limity současné akademické diskuse o digitální propasti. V šesté kapitole se autor pokouší překročit tyto limity prostřednictvím navržení nového, dostupné empirické evidenci lépe odpovídajícího modelu digitální propasti. Práce je uzavřena promýšlením důsledků tohoto modelu nejen pro teorii i politiku informační společnosti, ale i pro případné budoucí syntetické zkoumání role teorie informační společnosti v procesu informatizace.
Abstract v angličtině:
Abstract In his dissertation thesis, the author elaborates on a new position from which both information society theory and digital divide research could be analyzed as active participants in a large-scale societal reconstruction. The text begins with the reconstruction of the argumentation core of information society theories, which is then utilized when choosing their latest, most respected, and most elaborated version. In the following chapter, the author presents the composition of Manuel Castells’ information society theory and its tight relationship with the digital divide issue. In the final parts of this chapter, the author reveals the key position of the digital divide issue in solving the contradictions and negative aspects of informatization. The chapter is concluded by finding out the absence of the link between digital divide and information society theory in the preceding criticism of Castells’ work. In the fourth part, the development, arguments, and empirical evidence of the digital divide research are presented, followed by identification of the limits of contemporary academic digital divide discourse. In the sixth chapter, the author tries to overcome these limits by proposing a new empirical evidence better fitting model of the digital divide. The thesis is concluded by thinking over the consequences of the proposed model for not only theory and politics of information society but also for prospective synthetic research in the role of information society in the informatization process.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Lupač, Ph.D. 1.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Lupač, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Lupač, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Petr Lupač, Ph.D. 199 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Oleg Suša, CSc. 268 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Karel Müller, CSc. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 65 kB