velikost textu

Sociální dovednosti učitelů angličtiny v edukačních interakcích na středních školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální dovednosti učitelů angličtiny v edukačních interakcích na středních školách
Název v angličtině:
Social Skills of English Teachers in Educational Interactions at Secondary Schools
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Eva Šírová, Ph.D.
doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.
Id práce:
102616
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Didaktika konkrétního jazyka (XDKJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 5. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Edukační styl učitele, edukační vztah a řízení, interakce a komunikace ve školní třídě, komunikativní metoda ve výuce angličtiny, sociální dovednosti, sociálně-dovednostní aspekty cizojazyčné výuky.
Klíčová slova v angličtině:
Teacher`s educational style, educational relationship and educational management, classroom interaction and communication, communicative language teaching, social skills, social-skill aspects of foreign language teaching.
Abstrakt:
Abstrakt Cílem předkládané disertační práce je charakterizovat sociální dovednosti učitele jako součást jeho profesní kompetence a vymezit jejich význam ve výuce angličtiny komunikativní metodou v edukačních interakcích ve školních třídách na střední škole. V úvodu stanovujeme paradigmata práce – společenská, filozofická, pedagogicko-psychologická a lingvisticko- didaktická. Teoretická část je rozdělena na čtyři oddíly. První oddíl pojednává o procesech učení a osvojování cizího jazyka a vymezuje lingvisticko-didaktický rámec práce v podobě komunikativně-funkčního přístupu k jazyku a z něj vycházející komunikativní metody. V druhém oddíle terminologicky třídíme a popisujeme procesy interakce a komunikace ve škole s akcentem na cizojazyčnou výuku. Pozornost věnujeme funkci a obsahu edukační interakce a komunikace ve školních třídách, hlavním aktérům těchto procesů – učiteli a dospívajícím žákům. Akcentujeme specifika cizojazyčné edukační interakce a její sociální stránku. Ve třetím oddíle teoretické části definujeme a konkretizujeme sociální dovednosti učitele a vymezujeme jejich vztah k ostatním dovednostem v profesní kompetenci učitele angličtiny. V závěrečném oddíle sumarizujeme teoretickou diskusi a vymezujeme sociálně- dovednostní aspekty cizojazyčné edukační interakce, jako je afekt a vytváření pozitivního třídního klimatu, iniciace a distribuce komunikace, kladení otázek, zpětná vazba a s ní související práce s chybou. Uvedené aspekty tvoří důležitou proměnnou učitelova edukačního stylu. Empirickou část tvoří tři oddíly. V prvním oddíle zjišťujeme pomocí dotazníkového šetření, jak žáci středních škol reflektují pedagogické působení svého učitele angličtiny v dimenzích edukačního vztahu a edukačního řízení, které společně konstruují edukační styl daného učitele. Uvedené dimenze odrážejí škálu sociálních dovedností učitele vymezených v teoretické části práce. Součástí výzkumu je rovněž sebereflexe samotných žáků týkající se jejich přínosu k cizojazyčné interakci a také charakteristika ideálního učitele angličtiny každým dotazovaným žákem. Druhý oddíl zkoumá edukační působení učitele v konkrétní třídní interakci pomocí analýzy videozáznamu úseku vyučovací hodiny. Zjišťujeme, nakolik je učitelovo působení dominantní či kooperativní, dále míru edukační interakce mezi učitelem a žákem. Rovněž nás zajímá, jakou reakci učitelovo působení u žáků vyvolává, zdali pozitivní, neutrální či zápornou. Třetí výzkumný oddíl tvoří analýza vybraných sociálně-dovednostních aspektů edukační interakce ve výuce angličtiny komunikativní metodou. Konkrétně se jedná o žákovské a učitelské iniciace komunikace, otázky, učitelovy verbální projevy zpětné vazby, práci s chybou a distribuci komunikačních příležitostí. V závěrečných kapitolách práce jsou výsledky jednotlivých částí diskutovány, důraz je kladen na vzájemné vztahy získaných výsledků a jsou z nich vyvozeny aplikace pro pedagogickou praxi. Klíčová slova: edukační styl učitele, edukační vztah a řízení, interakce a komunikace ve školní třídě, komunikativní metoda ve výuce angličtiny, sociální dovednosti, sociálně-dovednostní aspekty cizojazyčné výuky.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the dissertation is to define the requisite social skills of the English language teacher as a part of his/her professional competence, in the context of communicative language teaching in classroom interactions at secondary schools. The theoretical part is divided into four chapters. The first chapter addresses the processes involved in foreign language learning and acquisition. It first defines the linguo-didactic framework of the dissertation in terms of the functional communicative approach to language and communicative language teaching. The second chapter deals with the processes of interaction and communication at school with an emphasis on foreign language teaching. Attention is paid to functions and content of educational interactions as practised by the main stakeholders – the teachers and their adolescent pupils. The specifics of foreign language educational interaction and its social features are illustrated. The third chapter seeks to define social skills and their relationship to other skills in the professional competence of the English teacher. In the final chapter the theoretical discussion is summarized and social-skill aspects of foreign language educational interactions are defined. Specifically, these aspects are defined in terms of affect, classroom climate, initiation and distribution of communication, method of questioning, feedback and error treatment. The empirical part is divided into three chapters. The first chapter investigates, using a questionnaire, how pupils perceive the educational style of their English teacher in the dimensions of educational relationship and educational management, both of which reflect the range of the teacher`s social skills as defined in the theoretical part. A part of the research includes a students` self-reflection assessing their contribution toward classroom interactions and their perceptions of an ideal English teacher. The second chapter explores the teacher`s behaviour in particular classroom interactions by means of an analysis of video-taped instructional sequences. The aim is to determine to what extent the teacher`s performance – whether of the domineering or the cooperative kind – influences the frequency and quality of interactions. Also, the students` reactions – whether positive, neutral or negative – are analysed. In the third chapter, selected social-skill aspects within communicative language teaching are studied. Specifically, this section deals with pupils` and teachers` initiations of communication, questions, teachers` verbalization of feedback, error treatment and the distribution of communication opportunities. In the final two chapters, the findings of the empirical sections are discussed, their inter- relationships are considered as well as their practical application in teaching practice. Key words: teacher`s educational style, educational relationship and educational management, classroom interaction and communication, communicative language teaching, social skills, social-skill aspects of foreign language teaching.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. 3.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. 175 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. 170 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. 863 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Šírová, Ph.D. 275 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D. 254 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 72 kB