velikost textu

Ekologická validita testů exekutivních funkcí u pacientů se schizofrenií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ekologická validita testů exekutivních funkcí u pacientů se schizofrenií
Název v češtině:
Ekologická validita testů exekutivních funkcí u pacientů se schozofrenií
Název v angličtině:
The Ecological Validity of the Tests of Executive Functioning in Patients with Schizofrenia
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Kristýna Drozdová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Mgr. Lenka Krámská, Ph.D.
doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.
Id práce:
102608
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Klinická psychologie (XPSK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 4. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ekologická validita, exekutivní funkce, schizofrenie, funkční schopnosti
Klíčová slova v angličtině:
ecological validity, executive functions, schizophrenia, functional abilities
Abstrakt:
ABSTRAKT Cíl studie: V předkládaném výzkumu jsme vyšetřovali vzorec souvislostí exekutivních funkcí a funkčních schopností u pacientů se schizofrenií s cílem specifikovat ekologickou validitu těchto testů. Ekologická validita je zvláštní formou externí validity. Vypovídá o míře shody výsledků testů a chování v běžných každodenních situacích. Vzorek a metody: Soubor 77 osob (22 žen a 55 mužů), s diagnózou schizofrenie nebo schizoafektivní poruchy, kteří splnili kritéria pro zařazení do výzkumu, byl vyšetřen několika testy exekutivních funkcí - Wisconsinský test třídění karet (WCST), Trail Making Test B (TMT B), test verbální fluence lexikální i kategoriální (lVF, kVF), subtest Podobnosti z Wechslerovy inteligenční škály (WAIS III), test Reyovy-Osterriethovy figury – hodnocený dle Bostonského systému (BQSS), a škálami popisujícími chování v běžných denních situacích - škála osobního a sociálního fungování (PSPs), nově vytvořená klinická škála (Kli-ška), Interview pro hodnocení vhledu (SAI) a sebeposuzovací škála sociálního fungování (SFS). Sledovány byly vlivy demografických proměnných na výkony v testech a škálách. Výsledky: Prokázali jsme středně významnou lineární souvislost mezi testy verbální fluence (lVF i kVF) a nově vytvořenou klinickou škálou (Kli-ška), která nejlépe vyhovovala popisu sociálního fungování pacientů oproti škále PSP a SAI. Výkon v testech verbální fluence statisticky významně odlišoval pacienty s rozdílnými funkčními schopnostmi. Ostatní korelace nebyly statisticky významné. Jako problematická se jeví volba popisu sociálního fungování pomocí self ratingu i ratingu založeného na dotazování pacienta pro omezenou spolehlivost v důsledku narušeného vhledu u pacientů s diagnózou schizofrenie. Přítomnost a stupeň postprocesuálního defektu je proměnnou, která lépe odlišuje pacienty s různými deficity exekutivních funkcí – v testech verbální fluence, TMT B, a WCST. Skóry BQSS, považované za exekutivní, neměly v našem výzkumu žádný vztah k ostatním exekutivním testům ani k mírám funkčních schopností. Závěr: Při hledání souvislostí mezi testy exekutivních funkcí a sociálním fungováním je důležitá volba nástroje k popisu a škálování sociálního fungování. Škály funkční výkonnosti, založené na přímém provedení nebo pozorování, jsou vhodnější pro hodnocení deficitu ve zvládání denních aktivit u pacientů se schizofrenií. Uspokojivé vyšetření exekutivních funkcí i funkční výkonnosti je základní podmínkou pro plánování cílené psychiatrické rehabilitace, ergoterapie a resocializace. Klíčová slova: ekologická validita, exekutivní funkce, schizofrenie, funkční schopnosti
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Aim: The current study investigated a pattern of associations between executive functions and everyday functioning in a sample of schizophrenia patients with the aim to specify the ecological validity. The ecological validity as a specific form of external validity refers to the extent of the relation of the test outcome measures and patients´ behaviour in everyday situations. Sample and methods: A sample of 77 patients (22 women and 55 men) with the diagnosis of schizophrenia or schizoaffective disorder, who met study inclusion criteria, was assessed with several executive function tests: Wisconsin Card Sorting Test (WCST), Trail Making Test B (TMT B), Phonemic Verbal Fluency Test and Semantic Verbal Fluency Test (VF), Similarities from Wechsler Adult Inteligence Scale (WAIS III), Rey-Osterrieth Complex Figure Test in Boston Qualitative Scoring System (BQSS), and with rating scales for patients´ behavior in everyday situations - Personal and Social Performance Scale (PSPs), newly developed clinical scale (CliSca), Interview for Assessment of Insight (SAI) and patients´ self rating in Social Functioning Scale (SFS). Relationships between demografic measures and test outcomes were examined. Results: Verbal fluency tests did correlate significantly with the newly developed clinical scale that seems to be more convenient for describing of inpatients´ social functioning. VF performance significantly differentiates among subgroups of patients with distinct social functioning. Other correlations did not reach the significance level. Self rating or questioning of the patients seems to be problematic for its limited credibility as a result of a distorted insight in schizophrenia patients. The occurence and the degree of the deficit syndrome is a measure well differentiating subgroups of patients with distinct executive deficits – in VF tests, TMT B, WCST. BQSS scores, considered as having executive features, did not correlate with any social functioning measures or the executive function tests. Conclusions: The selection of the tool for description of social functioning is an important aspect in examining relationships between executive function tests and social functioning. The observational scales and the performance-based scales of social functioning are more convenient for an assessment of daily functioning deficits in schizophrenia patients. The acceptable assessment of executive functions and social functioning is a crucial requirement for planning of elaborated psychiatric rehabilitation, occupational therapy, and community reintegration. Key words: ecological validity, executive functions, schizophrenia, functional abilities
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Kristýna Drozdová, Ph.D. 1.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Kristýna Drozdová, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Kristýna Drozdová, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Kristýna Drozdová, Ph.D. 358 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Lenka Krámská, Ph.D. 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.56 MB