velikost textu

Presentation sentences in fiction and academic prose: a syntactico-semantic, FSP and textual view

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Presentation sentences in fiction and academic prose: a syntactico-semantic, FSP and textual view
Název v češtině:
Prezentační věty v beletrii a odborném textu: aspekty syntakticko-sémantické, aktuálněčlenské a textové
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Leona Rohrauer
Školitel:
prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc.
doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
Id práce:
102605
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Anglický jazyk (XANJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Aktuálněvětné členění (AVČ), textové funkce, dynamické sémantické funkce, prezentační škála, rozšířená prezentační škála, funkční styl
Klíčová slova v angličtině:
Functional Sentence Perspective (FSP), textual functions, Presentation Scale, Extended Presentation Scale, dynamic semantic functions, functional style
Abstrakt:
ABSTRAKT Předložená disertační práce si klade za cíl prozkoumat syntaktické realizace prezentační škály (zkr. prezentační věty) v rámci Firbasovy teorie o aktuálněvětném členění (AVČ). Prezentační věty jsou zkoumány z několika hledisek: sémantické hledisko je zastoupeno především pozorováním prezentačních sloves a jejich významové spřízněnosti s podmětem. Pozorování se dále zaměřuje na syntaktickou výstavbu prezentačních vět a zastoupení čtyř typů větných realizací prezentační škály v textu. Studie přináší výsledky i ohledně realizace tzv. rozšířené prezentační škály, zejména ohledně syntaktické realizace dynamické sémantické funkce Specifikace. Textové hledisko je zastoupeno pozorováním korelace mezi typem prezentační věty, umístěním v odstavci a textovou rolí prezentační věty. Všechny výše zmíněné aspekty jsou zkoumány na živých textech dvou funkčních stylů, viz. v beletrii a v textu odborném. Korpus zkoumaného materiálu obsahuje 1731 prezentačních vět, z toho 905 z textů beletrie a 826 z textů odborných. Teoretická část práce si klade za cíl nejen představit Firbasovu teorii o aktuálněvětném členění, ale i porovnat tento přístup k informační struktuře věty s dalšími rozšířenými přístupy v britské a americké lingvistice a poukázat na jeho aktuálnost v současném lingvistickém výzkumu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of the present thesis is to analyze syntactic realisations of the Presentation Scale (presentation sentences) as they are defined in the framework of Functional Sentence Perspective (FSP). Several aspects are examined: the semantic aspect is reflected in the observation of the semantic character of the presentation verb and in the semantic affinity it displays with its subject. From the syntactic viewpoint, the sentential architecture of presentation sentences is examined as well as the distribution of the syntactic realisations in text. The study also offers results as regards sentences implementing the Extended Presentation Scale, namely the syntactic realisation of the dynamic semantic function of Specification. The textual aspects concern the correlation between the type of presentation sentence, its location within a paragraph and its textual function. All the above-mentioned aspects are examined in sentences excerpted from texts of two different functional styles, viz. academic prose and fiction. The corpus on which the analysis is based comprises 1731 presentation sentences, 826 from texts of academic prose and 905 from texts of fiction. The theoretical part of the thesis aims both at presenting the FSP theory as it was developed by Jan Firbas and his followers and at a comprehensive comparison of FSP theory to other widely acknowledged approaches to information structure. The significance of FSP theory in current linguistic research is highlighted.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Leona Rohrauer 2.22 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Leona Rohrauer 2.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Leona Rohrauer 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Leona Rohrauer 50 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Leona Rohrauer 497 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. 370 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc. 370 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D. 239 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 977 kB