velikost textu

Německo a (versus) Německo. Vztahy mezi Spolkovou republikou Německo a NDR ve čtyřúhelníku Bonn - Východní Berlín - Praha - Moskva v závěru studené války

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Německo a (versus) Německo. Vztahy mezi Spolkovou republikou Německo a NDR ve čtyřúhelníku Bonn - Východní Berlín - Praha - Moskva v závěru studené války
Název v angličtině:
Germany and (versus) Germany. The relationships between the Federal Republic of Germany and the GDR int he square made of Bonn - East Berlin - Prague - Moscow at the end of the Cold War
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jakub Doležal
Školitel:
doc. PhDr. Mgr. Václav Horčička, Ph.D.
Oponenti:
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
Id práce:
102588
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Historie/obecné dějiny (XODE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vztahy mezi SRN a NDR; Deutschlandpolitik; miliardová půjčka 1983 a 1984; požadavky z Gery; koalice rozumu; Honeckerova návštěva SRN; východoněmecká emigrace; pád Berlínské zdi
Klíčová slova v angličtině:
Inter-German Relations; Deutschlandpolitik; Billion-Loan in 1983 and 1984; Gera Claims; Honecker’s Visit of the FRG; East-German Emigration; Fall of the Berlin Wall
Abstrakt:
Abstrakt Obsahem disertační práce jsou vztahy mezi Spolkovou republikou Německo a NDR v závěru studené války, konkrétně v sedmiletém období mezi začátkem vlády Helmuta Kohla a pádem Berlínské zdi, a to v širší dimenzi uvnitř čtverce Bonn - Východní Berlín – Praha - Moskva. Základním cílem práce je vytvoření komplexní analýzy všech důležitých vazeb a vztahových proměn nejenom mezi západním a východním Německem, ale také mezi dalšími aktéry vymezeného tetragonu. Jejich vývoj byl rekonstruován v prvé řadě díky dlouhodobé práci v archivech, přičemž zásadní důležitost mají dokumenty z archivu ministerstva zahraničních věcí ČR a z archivu bývalé státní bezpečnosti NDR. Termín německo-německé vztahy je ponejvíce omezen na oblast Deutschlandpolitik – oficiální i tajná jednání na nejvyšší úrovni – a vzhledem k rozsahu vzájemných kontaktů také obsahově, když jsou v prvé řadě sledována dvě témata – tzv. osy priority. První představuje oblast ekonomiky, jejíž klíčový význam je rámován dvěma miliardovými půjčkami poskytnutými NDR s garancí spolkové vlády na začátku sledovaného období a celkovou změnou paradigmatu ve vztazích mezi Bonnem, Východním Berlínem a Moskvou na konci osmdesátých let, kdy Spolková republika díky své hospodářské síle na místě hlavního evropského spojence Sovětského svazu vystřídala právě východoněmeckou republiku. Druhou osu priority tvoří vzrůstající pohyb osob mezi oběma německými státy za předpokladu, že větší benevolence při posuzování žádostí o cesty na Západ ze strany SED v konečném výsledku podstatnou měrou přispěla k vnitřní destabilizaci NDR. Ta se nejvýrazněji ukázala v tzv. Botschaftsfälle – případech obsazování zastupitelských úřadů SRN nespokojenými východoněmeckými obyvateli s cílem vynutit si schválení žádosti o emigraci. Práce analyzuje dvě vlny těchto pokusů, v nichž se Lobkovický palác – sídlo západoněmeckého velvyslanectví – ocitnul přímo v centru dění. První, dosud relativně opomíjená vlna, se datuje do přelomu let 1984/85. Tehdy sice nedošlo k otevření hranic, přibližně dvě stovky uprchlíků z NDR však ukázaly cestu tisícům svých krajanů, kteří o pět let později zaplavili nejenom Prahu, ale i Budapešť a Varšavu. Poslední kapitola práce je jistým vyvrcholením, kdy z dílčích, relativně známých kapitol východoněmeckého exodu v průběhu roku 1989, byla vytvořena geografická i časová syntéza klíčových událostí, bez níž by konec studené války a možná i mapa Evropy vypadaly jinak. Klíčová slova: vztahy mezi SRN a NDR; Deutschlandpolitik; miliardová půjčka 1983 a 1984; požadavky z Gery; koalice rozumu; Honeckerova návštěva SRN; východoněmecká emigrace; pád Berlínské zdi
Abstract v angličtině:
Abstract The content of this thesis are relations between the Federal Republic of Germany and the GDR at the end of the Cold War, specifically in the seven-year period between the beginning of the government of Helmut Kohl and the fall of the Berlin Wall. These relations are described in a wider dimension within a square made of Bonn – Berlin – Prague – Moscow; the basic intention of the work is to create a comprehensive analysis of all important links and transformations not only between the East and West Germany, but also among all actors in defined tetragon. Thesis-conclusions are to a large extent based on the long-term research in Czech and German archives; key documents were found in the archive of the Czech Ministry of Foreign Affairs and in the archive of the former State Security of the GDR. The term inter-German relations is reduced to the area of Deutschlandpolitik - negotiations at the highest level – and given the large scope of reciprocal contacts, they are limited also thematically, while two dimensions are primarily monitored – so called priority axis. The first is the field of economy. Its key importance is framed by two billion-loans granted with a guarantee of the Federal Government of the GDR at the beginning of analysed period, and a total paradigm shift in relations among Bonn – Berlin – Moscow at the end of the 1980s, when the Federal Republic (thanks to its economic strength) replaced the German Democratic Republic on the site of the most important European ally of the Soviet Union. The second priority axis is the growing movement of people between the two German states, assuming that a greater benevolence of East-German regime in permitting of requests for the West- travelling was the main factor that significantly contributed to the internal destabilization of the GDR. This became particularly apparent in so-called Botschaftsfälle – episodes, when dissatisfied East German citizens occupied the embassies of the GDR in order to gain the approval for emigration. The thesis analyzes two waves of such cases, in which the Lobkowicz Palace – the seat of West German Embassy – got in the very centre of the events. The first wave, still relatively neglected, is dated back to the turn of the year 1984/85. Five years later, thousands of East German citizens flooded the cities of Budapest, Prague and Warsaw. From relatively well-known partial chapters of East German exodus during the year 1989 was created a geographical and time synthesis of those events, which significantly contributed to the fall of the Berlin Wall and to the end of the Cold War. Key words: Inter-German Relations; Deutschlandpolitik; Billion-Loan in 1983 and 1984; Gera-Claims; Honecker’s Visit of the FRG; East-German Emigration; Fall of the Berlin Wall
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jakub Doležal 14.06 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Jakub Doležal 11.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jakub Doležal 28 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jakub Doležal 16 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Jakub Doležal 212 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Mgr. Václav Horčička, Ph.D. 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. 711 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 34 kB