velikost textu

Měď v eneolitických Čechách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Měď v eneolitických Čechách
Název v angličtině:
Copper in Eneolithic Bohemia
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
prof. PhDr. Stanislav Stuchlík
Konzultant:
PhDr. Martin Kuna, CSc.
Id práce:
102584
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pravěká a středověká archeologie (XPRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou Miroslav Dobeš Měď v eneolitických Čechách Copper in Eneolithic Bohemia Disertační práce Abstrakt vedoucí práce - Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. 2012 Abstrakt Miroslav Dobeš: Měď v eneolitických Čechách Měděné artefakty představují významný zdroj poznání evropského pravěku nejen z hlediska nástupu nové technologie, nezanedbatelná je však též jejich role coby prostředku sociální komunikace. Postupnou percepci měděných předmětů, od jejich sběru, jednoduchého kování za studena až po pyrotechnologické procesy, vrcholící počátkem doby bronzové zevšeobecněním cínových bronzů, můžeme na Předním Východě pozorovat již od konce 9. tisíciletí př. n. l., tedy již v akeramickém neolitu (Çayönü Tepesi). V Evropě došlo k bouřlivému rozvoji metalurgie nejprve na Balkáně, zhruba v polovině 5. tisíciletí př. n. l., do střední Evropy tato inovace dorazila někdy okolo roku 4000 BC, spíše nedlouho poté. Čechy samozřejmě nezůstaly netknuté tímto procesem. Předložená práce je prvním zevrubným zpracováním české eneolitické měděné industrie, přičemž je založená převážně na originální dokumentaci nálezů a snaze o jejich úplné pramenné postižení. Z chronologického hlediska zahrnuje celé období eneolitu, od počátků výskytu měděné industrie v Čechách někdy v závěru 5. tisíciletí př. n. l. až po vyznění pohárových kultur okolo r. 2200 př. Kr. Je založena na několika metodických přístupech. V první řadě je věnována pozornost typologii artefaktů, již z toho důvodu, že jde zejména ve starším období o ojedinělé nálezy, datovatelné pouze prostřednictvím tvarových shod s chronologicky lépe uchopenými mimočeskými kontexty. V další rovině je založena na využití analýz materiálového složení kovu, ze kterého jsou artefakty vyrobeny, ve snaze o jejich zasazení do celkového vývoje středoevropské, potažmo jihoevropské metalurgie. Výsledkem práce je syntéza vypovídající o proměnách tvarového spektra, původu, funkce a jiných vazeb českých eneolitických měděných artefaktů v kontextu příslušných chronologických horizontů.
Abstract v angličtině:
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou Miroslav Dobeš Měď v eneolitických Čechách Copper in Eneolithic Bohemia Disertační práce Abstract vedoucí práce - Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. 2012 Abstract Miroslav Dobeš: Copper in Eneolithic Bohemia. Copper artifacts are an important source of understanding for European prehistory, not only in terms of the development of new technologies, but also importantly as a means of social communication. The gradual perception of the copper objects from their initial importing to simple cold forging to pyrotechnological processes and culminating in the Early Bronze Age tin bronze alloys, can be observed already in the Near East at the end of the 9th Millenium B.C., in other words the Aceramic Neolithic (Çayönü Tepesi). Within Europe, there has been a rapid initial development of metalurgy in the Balkans, aproximatelly in the middle of the 5th Millenium B.C., in Central Europe this innovation has arrived sometime around 4000 B.C., or shortly afterwards. The present work is the first thorough analysis of the Czech Eneolithic copper industry, which is based largely on original documentation of findings and attempts to complete the synthesis of sources. From a chronological point of view, this work covers the entire period of the Eneolithic from the early occurence of the copper industry in the Czech Republic from around 4200 B.C. until 2200 B.C. (e.g. Beaker cultures). It is based on several methodological approaches. The first attention is given to the typology of artifacts already in the territory, especially of rare finds from the older period, datable only by matching morphology with finds from better determined chronological contexts from neighbouring regions. The second focus is based on the anlaysis of material composition of the metal from which the artifacts are made in pursuit of their placement in the overall development of Central European metalurgy, and also in comparison to Southern European metalurgy. The result is a synthesis of various sources respecting morphological developments, origins, typological and functional variety, and other connections of Bohemian Eneolithic copper artifacts within the context of these chronological horizons.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D. 36.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Stanislav Stuchlík 196 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 127 kB