velikost textu

El Ejército argentino como factor económico

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
El Ejército argentino como factor económico
Název v češtině:
Argentinská armáda jako ekonomický faktor
Název v angličtině:
The Argentine Army as an economic factor
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eva Daříčková
Školitel:
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Oponenti:
doc. Markéta Křížová, Ph.D.
prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.
Konzultant:
doc. PhDr. Jiří Chalupa, CSc.
Id práce:
102579
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Iberoamerikanistika (XIBE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Španělština
Klíčová slova:
Historie Argentiny, vojenská moc, argentinský průmysl, industrializace, Manuel N. Savio, vojenské továrny, D.G.F.M.
Klíčová slova v angličtině:
Argentine history, military power, Argentine industry, industrialization, Manuel N. Savio, military factories, D.G.F.M.
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce Argentinská armáda jako ekonomický faktor se zabývá problematikou vojensko-civilních vztahů, které jsou klíčové pro pochopení historie, vývoje moderní společnosti, a to včetně reality současné Argentiny. Hlavním mýtem provázejícím argentinskou historii je, že vývoj demokratizačních procesů byl násilně přerušen zásahy armády. V argentinské společnosti podobně jako u světové veřejnosti převládá jednoznačně negativní názor na argentinskou armádu, zvláště v důsledku poslední vojenské diktatury, jejíž dopad dodnes narušuje morální a kulturní tvář argentinské společnosti. Tato práce nabízí jiný pohled na argentinskou armádu a snaží se přispět nějakou formou k rozbití extrémně zjednodušeného vnímání a z toho plynoucích předsudků vůči argentinským vojákům. První část práce analyzuje vznik vojenské moci a rysy politického sytému první poloviny 20. století. Ukazuje příčiny, které vedly argentinskou armádu k opuštění svých specifických funkcí a k vstupu na politickou scénu. Druhá část se zabývá argentiským ekonomickým sytémem a jeho charakteristikami, od včlenění země do světového trhu a jejího vývoje prostřednictvím ekonomických vládních politik. Tato sekce se soustředí na otázku, proč země nebyla schopna uskutečnit industrializační proces. Třetí část dokazuje zájem vojáků o průmysl a vývoj indusrtializačních snah, na základě primárních pramenů vojenského původu. Pro výzkum byly využity články z Revista Militar. Další kapitola dává zvláštní prostor myšlenkám genarála Manuela N. Savia, hlavní osobnosti vojensko-industrializačního směru, na jehož konceptech se zakládá ekonomický nacionalismus generála Juan D. Peróna. Poslední kapitola popisuje vznik a rozvoj vojenských továren a Generalní správy vojenských výrob (D.G.F.M.), příčemž prokazuje úlohu armády v industrializačním procesu Argetniny. Klíčová slova: historie Argentiny, vojenská moc, argentinský průmysl, industrializace, Manuel N. Savio vojenské továrny, D.G.F.M.
Abstract v angličtině:
Abstract The doctoral thesis The Argentine Army as an Economic Factor focuses on civil-military relations that are key to understanding the history, the development of modern society, and even the reality of current Argentina. The main myth that characterizes Argentine history is that the interruption of the development of the democratic processes is due to military interventions. Both in Argentine society and in the international sphere, there is a purely negative opinion about the Argentine military, in particular related to the shock caused by the last military dictatorship. This sentiment still permeates the cultural and moral face of society. This paper offers another vision of the Argentine military and tries to contribute to overcome an overly simplified perception and the prejudice that derives from it. The first part of the paper examines the emergence of military power and the characteristics of the political system in the first half of the 20th century. This section points out the causes for which the Army overstepped its specific functions and entered into the political life of Argentina. The second part is devoted to the Argentine economic system and its characteristics, from its insertion in the global market and its development through the economic policies of various governments. This section is focused on the question of why the country did not manage to carry out a process of industrialization. The third part examines the interest of the military in industry and the development of the industrialist consciousness in the military sector, on the basis of the primary sources of military origin. The research is based primarily on articles published by Revista Militar. The following chapter opens the door to the thoughts of General Manuel N. Savio, the key figure of the military-industrialist philosophy, whose concepts are the basis for the economic nationalism of General Juan D. Perón. The last chapter describes the origin and the evolution of military factories and Headquarters of Military Manufactures (D.G.F.M.), showing the role of the Army in the industrialization of Argentina. Key words: Argentine history, military power, Argentine industry, industrialization, Manuel N. Savio, military factories, D:G.F.M.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Daříčková 1.55 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Eva Daříčková 1.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Daříčková 192 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Daříčková 164 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Markéta Křížová, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. 82 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 79 kB